Meer over de aanleiding en aanpak

Het buitengebied van Reusel-De Mierden is een plek waar veel functies samenkomen. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd in een variëteit aan landschappen en natuur. De dierhouderij maakt daar ook deel van uit. Deze dierhouderij heeft ons veel gebracht op het gebied van voeding en werkgelegenheid. Maar na het uitbreken van de varkenspest, zo’n 20 jaar geleden, is er een maatschappelijke discussie ontstaan die maakt dat het van belang is na te denken over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij. De discussies die gevoerd zijn, laten ons zien dat het anders moet. Denk aan milieuoverlast, mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens en dier en achteruitgang van de biodiversiteit. De dierhouderij is onderhevig aan een transitie om de balans in het buitengebied te herstellen.

Transities gaan gepaard met flinke verschuivingen (systeemveranderingen). Dat brengt onrust en onzekerheid met zich mee voor zowel ondernemers als inwoners. Dit maakt dat transities doorgaans enige tijd in beslag nemen en gepaard gaan met forse maatschappelijke discussies, waarbij regelmatig het vertrouwen in elkaar ter discussie gesteld kan worden. Het versterken/herwinnen van vertrouwen in de mensen die de transitie moeten/mogen vormgeven, verdient hierom veel aandacht.

Aanpak

In deze gemeente werken we op integrale wijze aan het versterken van een prettig leefklimaat, een toekomstbestendige sector en een samenleving die vertrouwen heeft in elkaar. Vertrouwen terugbrengen en onrust wegnemen, lukt alleen als er een integrale aanpak is op de dierhouderij in directe relatie tussen de andere ontwikkelingen in het buitengebied. We doen dit sinds 2017 via vier lijnen:

  1. Oplossen van enkele knelpunten die op dit moment veel overlast veroorzaken binnen de gemeente.
  2. Mede vormgeven van een omgevingsbewuste afhandeling van VTH-taken (Vergunning, Toezicht en Handhaving).
  3. Ontwikkelen van integrale aanpak beleidskaders (structuurvisie/omgevingsvisie, bestemmingsplan buitengebied, belevingsonderzoek).
  4. Stimuleren en faciliteren maatschappelijke discussie over de transitie. Een open gesprek tussen gemeente, inwoners en ondernemers over de toekomst van het buitengebied en de plek van de intensieve dierhouderij daarin (onder andere De Beweging).