Meer over de businesscase

Aanleiding

In 2015 is de toenmalige concept-structuurvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit is de overkoepelende ruimtelijke visie voor de gehele gemeente. Hierin werd voorgesteld om in de gemeente bepaalde gebieden aan te wijzen waarin de intensieve dierhouderij wel mocht ontwikkelen en het voor de overige gebieden niet toe te staan. Deze aanpak betekende nogal wat voor de intensieve dierhouderijen die nu verspreid over onze gemeente zitten. Daarom is besloten te onderzoeken of deze verdeling haalbaar is en bijdraagt aan het doel om ondernemers perspectief te bieden op een manier die bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat in de gemeente. Hiervoor is de businesscase 'Transitie (intensieve) dierhouderij' uitgevoerd.

Samen Doen

In de periode april tot en met december 2017 is de businesscase uitgevoerd via een grondig proces met vijf werkgroepen met ieder hun eigen discipline. In de werkgroepen zaten experts met uiteenlopende achtergronden, zoals dierenarts, Wageningen Universiteit, agrarisch ondernemer, GGD Brabant Zuidoost, inwoners gemeente, TU Eindhoven, NHTV Hogeschool, provincie Noord-Brabant, VTH de Kempen en adviesbureaus.

Resultaat businesscase

De kern van de resultaten van de Businesscase zijn de volgende punten:

  • De ruimtelijke strategie met landbouwkamers en minderingsgebieden is te rigide, maar biedt wel handvaten bij de verdere uitwerking, gekoppeld aan duurzame ontwikkeling in relatie tot locaties.
  • Het benoemen van zes criteria waarop een locatie beoordeeld wordt als ‘duurzame locatie’.
  • Drie typen aanduidingen waarvan een agrarisch bouwblok na toepassing van de zes criteria wordt voorzien, te weten; duurzame locaties, voortzettingslocaties en transformatie locaties.
  • Ontwikkelingen in (de bedrijfsvoering van) agrarische ondernemingen zonder negatief effect op de omgeving ( een duurzame ontwikkeling plusplus) worden in principe in het hele buitengebied omarmd en gestimuleerd.

Onderaan deze pagina vindt u de businesscase en het voorafgaande plan van aanpak.

Vervolg

De businesscase is op 23 januari 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze heeft ingestemd met het verwerken van de conclusies in de nieuwe omgevingsvisie. U vindt de resultaten terug in hoofdstuk 6 ‘Toekomst van de intensieve dierhouderij’. De omgevingsvisie is op 22 mei 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.