Inspraak voorlopige uitkomsten MER

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden maken bekend dat de milieueffectrapportage grootschalige zonne- en windenergie De Kempen vanaf 22 juli 2019 tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage ligt.

Beleid grootschalige zon- en windenergie

De Kempengemeenten werken aan een duurzame en toekomstbestendige omgeving. Om dit te behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten stellen gezamenlijk beleid vast voor grootschalige zonne- en windparken omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken.  Zo behouden de gemeenten regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

MER (milieueffectrapportage)

Een MER brengt de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen in beeld. Het doel is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken. Door de milieueffecten van diverse locaties te onderzoeken, kunnen de locaties tegen elkaar worden afgewogen. In de MER zijn nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle onderzochte locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden.

Met de milieueffecten in beeld en met de uitkomsten van het participatietraject kunnen de Kempengemeenten een weloverwogen keuze maken waar en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en/of windenergie gerealiseerd mag worden.

Ter inzage

De milieueffectrapportage ligt van 22 juli tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage op de gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en is ook in te zien via de website www.zonenwindindekempen.nl

Inloopbijeenkomst

De projectgroep grootschalige zonne- en windenergie organiseert een inloopbijeenkomst in de Kempen, op dinsdag 20 augustus 2019 in D'n Herd Emmaplein 4, 5531 HM te Bladel. U bent van harte welkom tussen 16:00 en 20:00 uur. U kunt vrij binnenlopen op een tijdstip dat u schikt. Aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie en kunt u vragen stellen aan de medewerkers van de Kempengemeenten, de provincie Noord-Brabant en externe adviseurs over het project, over de te volgen procedure en over de milieueffectrapportage.

Meer informatie

Meer informatie over de beleidsontwikkeling, de milieueffectrapportage (ook wel planMER), de inzageperiode, de wijze van reageren en de vervolgstappen is te vinden op www.zonenwindindekempen.nl.