Subsidieregeling voor professionele organisaties

 • Wat is het?

  icon

  Prestatiesubsidie is een subsidie voor professionele organisaties/instellingen werkzaam op het terrein van maatschappelijk welzijn. Deze subsidies zijn doorgaans van een aanzienlijke omvang.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan de subsidie aanvragen?

  Alleen professionele maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze nadere regel indienen. Dit zijn organisaties die structureel meer dan 1 fte in dienst hebben, of structureel jaarlijks meer dan €25.000 subsidie van de gemeente Reusel-De Mierden ontvangen.

  Wanneer komen de activiteiten van mijn organisatie in aanmerking voor subsidie?

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan activiteiten die een bijdrage leveren aan de vastgestelde maatschappelijke effecten, welke benoemd zijn in het vastgestelde subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017.

  De exacte voorwaarden voor de subsidie staan beschreven in de subsidieregeling voor professionele organisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017.

  Alle inhoudelijke uitgangspunten van het subsidiebeleid kunt u vinden in de Beleidsnota subsidiebeleid Reusel-De Mierden 2017.

 • Wat moet ik doen?

  Uw aanvraag moet naast de contactgegevens minimaal de volgende informatie bevatten:

  1. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  2. de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  3. een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
  4. als het een subsidie betreft die per boekjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

  Een ontvangen subsidie verantwoorden

  Bij grotere subsidies wordt er eerst een voorschot op het definitief vast te stellen subsidiebedrag uitbetaald. U moet dan eerst nog verantwoording afleggen over de besteding van de ontvangen subsidie. U kunt in uw subsidiebeschikking nalezen of de subsidie al vastgesteld is of dat u nog verantwoording moet afleggen. Het aanvraagformulier om uw subsidie te laten vaststellen vindt u onder het kopje formulieren.

  Zorg dat u op tijd de aanvraag indient!

  Aanvraag Beschikking Aanvraag tot vaststelling Vaststelling
  Uiterlijk op 30 april voorafgaand aan het jaar van subsidie Uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar van subsidie Uiterlijk op 30 april na het jaar van subsidie Voor 1 juli na het jaar van subsidie

  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de gemeente.

 • Aanvullende informatie

 • Formulieren

  Aanvraag subsidie voor komend jaar:

  Aanvraag vaststelling ontvangen subsidie vorig kalenderjaar:

  In uw subsidiebeschikking kunt u lezen of uw subsidie nog vastgesteld moet worden.

  Online regelen:

  Heeft u eHerkenning (niveau 1) en wilt u subsidie aanvragen of moet uw subsidie van afgelopen kalenderjaar nog vastgesteld worden, dan kan dat via onderstaand formulier:

 • Contactpersonen

  Team: Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

  Tel.: +31(0) 497 650 650
  E-Mail: gemeente@reuseldemierden.nl