Principeverzoek

Beoordeling

Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt om een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van uw (bouw)plan. De beoordeling van het verzoek geeft uitsluitsel of er in principe aan dat plan medewerking verleend kan worden of niet en zo ja, op welke wijze.

Uw principeverzoek wordt aan het bestemmingsplan en relevant beleid getoetst. Ook kijkt de gemeente zorgvuldig naar de rechten en belangen van omwonenden en omliggende bedrijven. Als een plan hiermee niet in strijd is en verder ook past binnen beleid en regelgeving, dan kan de gemeente medewerking verlenen. Maar toch bestaat de kans dat belanghebbenden gegronde bezwaren hebben tegen uw plan. Als een belanghebbende van mening is dat hij of zij schade ondervindt, kan hij of zij schade claimen.

Eventueel kunnen er aanvullende gegevens gevraagd worden voor een juiste beoordeling van uw verzoek. U ontvangt schriftelijk bericht over het beoordelingsresultaat.

Behandeltermijn

Nadat u het verzoek met bijbehorende stukken bij ons heeft ingediend, ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. De behandeltijd van een principeverzoek varieert. Dit is onder meer afhankelijk van het verzoek en de complexiteit van het vraagstuk. De gemiddelde behandeltijd is drie maanden na ontvangst van de leges.

Wat kost het in behandeling nemen van een principeverzoek?

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een planologische principe-uitspraak bent u op grond van de gemeentelijke legesverordening leges verschuldigd. Voor het legesbedrag (2018) van € 1.513,00 ontvangt u een rekening van de gemeente. Pas na ontvangst van de leges start de beoordeling van uw verzoek.

Status principeverzoek en principe-uitspraak

Een principeverzoek is niet hetzelfde als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het principeverzoek is dus géén officieel verzoek. Het is slechts een verzoek om te bekijken of de gemeente bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan. U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een officiële aanvraag omgevingsvergunning en/of een verzoek om herziening of wijziging van het bestemmingsplan in te dienen.

Een principeverzoek wordt daarmee aangemerkt als een 'verzoek om informatie' of om een 'voorlopig standpunt'. Het is dus geen verzoek om een besluit of beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit betekent dat het niet mogelijk is om tegen het principestandpunt bezwaar en beroep aan te tekenen. Als u wel een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing wilt krijgen, kunt u in plaats van een principeverzoek direct een aanvraag voor omgevingsvergunning indienen.

De principe-uitspraak van het college is maximaal één jaar geldig. Als u binnen die termijn geen gebruik maakt van de principe-uitspraak, dan moet u om een nieuwe uitspraak vragen. U betaalt dan opnieuw leges. Ook moet u er rekening mee houden, dat door tussentijds gewijzigd beleid, het college een andere principe-uitspraak kan doen.

Tips en aandachtspunten

 • de behandeling van een principeverzoek gaat sneller als het verzoek volledig en duidelijk is;
 • het archief van de gemeente Reusel-De Mierden beschikt vaak over tekeningen en gegevens van bestaande panden. Hiervan zijn (tegen betaling) kopieën verkrijgbaar bij de gemeente. Deze kunnen een basis zijn voor uw principeverzoek;
 • het is mogelijk dat u in verband met voor uw verzoek nog andere omgevingsvergunningen en/of toestemmingen nodig heeft en dat u nog rekening moet houden met andere wet- en regelgeving. Dat kan het geval zijn bij de volgende activiteiten:
  • Monumenten;
  • grondwerkzaamheden;
  • reclame;
  • inrit;
  • kap;
  • milieu;
  • toestemming van buren, (ver)huurder, eigenaar en/of andere belanghebbenden.

Indienen

U kunt het principeverzoek indienen bij:
Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden
Postbus 11
5540 AA  REUSEL

of mailen naar:

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden
gemeente@reuseldemierden.nl