Grondwater onttrekken of lozen

Onttrekken van grondwater

Als u grondwater wilt onttrekken heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of in speciale gevallen de provincie). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van grondwater vindt u op de website van Waterschap de Dommel.

Wanneer, bijvoorbeeld ten behoeve van bemaling/sanering ook op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, is ook toestemming van de gemeente nodig.

Onttrekken uit oppervlaktewater

Wanneer u water wilt onttrekken uit het oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, heeft u mogelijk een watervergunning nodig. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of door Rijkswaterstaat wanneer u water wilt onttrekken uit de grote rivieren of een kanaal). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van oppervlaktewater vindt u op de website van Waterschap de Dommel.

Lozen in de bodem

Voor een lozing in of op de bodem vanuit een inrichting is het Wm (Wet milieubeheer)-bevoegd gezag ook bevoegd voor de bodemlozing. Buiten inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem, met uitzondering van de, in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen gebieden (bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden) waarbij de provincie bevoegd gezag is.

Lozen op de riolering

Bij het onttrekken van grondwater, bij bijvoorbeeld een bronnering, is het lozen van het vrijkomende grondwater de voorkeurstrits van toepassing. Het beste is het als er een retourbemaling kan worden toegepast. Hierbij wordt het opgepompte water elders terug in de grond gebracht. Tweede voorkeur betreft het lozen van het opgepompte water op oppervlaktewater, een sloot. Hierbij is het van belang dat de sloot en eventuele duikers goed schoon en open zijn, zodat de afvoer gegarandeerd zijn. De laatste voorkeur betreft lozen via de (regenwater)riolering. Dit is in principe verboden en kan uitsluitend met toestemming van de rioolbeheerder van de gemeente. De gemeente geeft uitsluitend toestemming als anderen geen hinder ondervinden van deze lozing.