Watergangen

De watergangen in de Kempen worden onderhouden door de gemeente, waterschap De Dommel en/of Rijkswaterstaat. Met de term watergang wordt in de regel bedoeld:

  • Een rivier of beek;
  • Een kanaal, sloot of greppel.

De volgende problemen kunnen optreden in de watergangen:

Verontreiniging

Bij een geconstateerde verontreiniging is snel handelen belangrijk, om te voorkomen dat de situatie verergert. De beherende instantie kan echter niet alle watergangen 24 uur per dag controleren. Daarom ontvangt de gemeente graag direct een melding zodra u verontreinigingen signaleert. Denk hierbij aan olie, chemicaliën, zwerfvuil of rioolvuil (wc-papier) in het water of tegen / op de taluds.

Waterpeil te hoog

Na hevige regenbuien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het waterpeil weer terug te zijn op het normale niveau. Meldt het bij de gemeente als het waterpeil in de watergang voor langere tijd te hoog blijft. De beheerder kan dan de oorzaak achterhalen.

Verstopping duiker

Een duiker is een buis onder de weg of inrit, die twee watergangen met elkaar verbindt. Meldt het bij de gemeente als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Stankoverlast watergang

Stinkt de watergang bij u in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als u het meldt bij de gemeente dan kan de beheerder langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Teveel waterplanten, kroos of bagger (slib)

Meldt het bij de gemeente als het water en/of de oever vol staan met planten of als er veel bagger of kroos aanwezig is. Een teveel hiervan is niet goed voor de doorstroming en kwaliteit van de watergang. Meldt het ook bij de gemeente als u de Grote Waternavel (zie afbeelding) of andere woekerplanten ziet.

Dode of zieke watervogels / vissen

Bij meerdere dode dieren en warm weer (boven de 20 graden Celsius) is haast geboden om in actie te komen. Indien het om botulisme gaat is het gevaar dan namelijk groot dat de sterfte zich uitbreidt. Bel direct de gemeente om uw melding telefonisch door te geven.

Aanwezigheid van blauwalg

Veel, vooral stilstaande watergangen kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Vaak is warm weer de oorzaak van het de verschijning van blauwalgen in het oppervlaktewater. Pas wanneer de temperatuur weer daalt, zullen de algen (van)zelf verdwijnen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dat enkele weken duren.

Als de hoeveelheid algen in het water toeneemt en er een dikke drijflaag van blauwalgen ontstaat in de watergang, zal de beheerder maatregelen nemen. Mensen die in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale lichaamshygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Iedereen wordt geadviseerd om extra zorgvuldig te zijn en geen onnodig contact met het betreffende water te hebben.

Blauwalgen zijn bacteriën. Ze komen vooral voor in zoet, stilstaand water dat rijk is aan voedingstoffen (door plantenresten, visaas, broodresten en/of hondenpoep). Blauwalgen vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Ze ontwikkelen zich vaak veel sneller bij warm weer, waardoor de drijflaag dan sterk in dikte toeneemt. Door ruimtegebrek sterven de algen af en vormen dan een stinkende brij. Wanneer ze afsterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Bij het afsterven produceren blauwalgen ook giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Bekende klachten zijn: maag- en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen.

Aanwezigheid van muskusrat / beverrat

Muskusratten en Beverratten leveren door hun graafgedrag (ze graven gangen en holen) veel gevaar op voor de stevigheid van dijken, oevers en kades van watergangen. De dieren zijn van kop tot staart circa 60 cm lang en zwemmen met hun rug boven water. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Neem dan contact op met waterschap De Dommel.