Windpark Agro-wind

Op deze pagina vindt u informatie over het windpark Agro-wind. Tijdens het doorlopen van de procedure zal steeds nieuwe informatie aan deze pagina worden toegevoegd.

Vereniging High Tech Agro Campus 

De vereniging High Tech Agro Campus heeft zich bij de gemeente gemeld met het plan om groene stroom op
te wekken door een windmolenpark te ontwikkelen in het zuiden van Reusel. De vereniging bestaat uit de 30 direct omwonenden binnen 900 meter van de beoogde locatie van de windmolens. Het gaat om zowel ondernemers als bewoners van het gebied.
De vereniging heeft naast groene stroom opwekken met behulp van windmolens nog meer ambities; zij streeft naar een energie- en
klimaatneutraal gebied. Daarbij is de ambitie om een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn, een schoon milieu (lucht, water, bodem)
en optimale benutting van duurzame- en reststromen te bereiken. Alles met respect voor het landschap. Meer informatie over de vereniging
kunt u vinden op de website van de vereniging High Tech Agro Campus.

Principeverzoek akkoord

De gemeente Reusel-De Mierden heeft in beginsel medewerking toegezegd aan een initiatief van de vereniging High Tech Agro Campus om acht windmolens te plaatsen.De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide/de grote cirkel, aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). Met dit windpark kan jaarlijks ten minste 70.000.000 kWh worden opgewekt.

Klimaatvisie Kempengemeente Energieneutraal in 2025

De gemeente wil meewerken aan het realiseren van een windpark met windmolens als alternatief voor de huidige energievoorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit past in de ambitie van de Kempengemeenten om in 2025 klimaatneutraal te zijn die we samen met vijf andere gemeenten hebben vastgelegd in onze klimaatvisie.

Vervolg

Voor deze ontwikkeling wordt te zijner tijd een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit ‘afwijking bestemmingsplan’ aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het principeverzoek en de notitie Reikwijdte en Detailniveau.