Windpark Agro-wind

Vereniging High Tech Agro Campus 

De vereniging High Tech Agro Campus heeft zich bij de gemeente gemeld met het plan om groene stroom op te wekken door een windmolenpark te ontwikkelen in het zuiden van Reusel. De vereniging bestaat uit de 30 direct omwonenden binnen 900 meter van de beoogde locatie van de windmolens. Het gaat om zowel ondernemers als bewoners van het gebied. De vereniging heeft, naast groene stroom opwekken met behulp van windmolens, nog meer ambities; zij streeft naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Daarbij is de ambitie om een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn, een schoon milieu (lucht, water, bodem) en optimale benutting van duurzame- en reststromen te bereiken. Alles met respect voor het landschap. Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op de website van de vereniging High Tech Agro Campus.

Gemeenteraad heeft 12 november besloten over ontwerpvergunning; inspraaktermijn start 19 november (duur 6 weken)

In maart 2019 heeft Agro-Wind de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het windpark. De aanvraag is getoetst door diverse instanties en akkoord bevonden. Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarna de omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage wordt gelegd op 19 november 2019. Iedereen kan in de inzagetermijn van 6 weken vanaf 19 november 2019 een zienswijze kenbaar maken. Wij gaan hierover actief communiceren in D’n Uitkijk en social media.

Anterieure overeenkomst met Agro-Wind

Het college heeft op 28 oktober een anterieure overeenkomst gesloten met Agro-Wind B.V. In deze overeenkomst zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

 • de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een aanvraag omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan in procedure te brengen;
 • Agro-Wind B.V. levert een bijdrage aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten en mogelijke planschade;
 • Agro-Wind B.V. verplicht zich om jaarlijks een afdracht te storten in een gebiedsfonds;
 • Agro-Wind B.V. levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landschap en de natuurcompensatie;
 • Agro-Wind B.V. verplicht zich om een participatieplan uit te voeren.

Heeft u vragen over de anterieure overeenkomst? Neem dan contact op met Marielle van der Hoff via m.vanderhoff@reuseldemierden of 0497 - 650 650.

Principeverzoek akkoord

Gemeente Reusel-De Mierden heeft in beginsel medewerking toegezegd aan een initiatief van de vereniging High Tech Agro Campus om acht windmolens te plaatsen. De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide / de grote cirkel, aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). 

Moderne windturbines zijn lokale energie-opwekkers. Eigenlijk grote dynamo’s die stroom maken. De netto productie (de stroom die zij maximaal leveren per jaar samen) van het aangevraagde project van de windturbines in Reusel-zuid is 178,7 GWh/jr ofwel 178.700 Mwh/jr ofwel 178.700.000 Kwh per jaar. Dat zegt de meeste mensen niet zo veel. Hier volgt daarom een vertaling van zo’n hoeveelheid energie naar praktische toepassing. Gemiddeld verbruikt een woonhuis zo’n 3500 Kwh per jaar aan stroom, wat neer komt op 51.057 huizen. Als voorbeeld: Gemeente Reusel-De Mierden heeft in 2018 zo’n 5400 huizen, maar uiteraard hebben we ook andere energievragers zoals industrie, scholen en verlichting. Reusel-De Mierden heeft als hele gemeenschap (inclusief alle energiegebruikers samen die stroom vragen, exclusief de warmtevraag die we nu nog met aardgas oplossen) zo’n 210Tj (58.333.333 KWh/jr stroom) nodig (bron: Klimaatmonitor 2018 (RWS)).

Klimaatvisie Kempengemeenten: energieneutraal in 2025

De gemeente wil meewerken aan het realiseren van een windpark met windmolens als alternatief voor de huidige energievoorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit past in de ambitie van de Kempengemeenten om in 2025 klimaatneutraal te zijn, die we samen met vijf andere gemeenten hebben vastgelegd in onze klimaatvisie.

Vervolg

Voor deze ontwikkeling ligt vanaf 19 november 2019 een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit ‘afwijking bestemmingsplan’ ter inzage. Voor de aanvraag omgevingsvergunning is, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken. De komende periode, parallel aan de ter inzage termijn, zal de Commissie m.e.r. deze MER toetsen. Ook ontvangt de Commissie m.e.r. alle zienswijzen die wij als gemeente ontvangen op ons verzoek. Zij zullen begin januari 2020 hun bevindingen aan de gemeente rapporteren.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie over het windpark Agro-wind.

 • Commissie m.e.r. beoordeelt milieueffectrapport Agro-Wind

  (09-01-2020)

  De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het milieueffectrapport voor windpark Agro-Wind beoordeeld. 

 • Ontwerpbesluiten ter inzage, 19 november 2019

  (18-11-2019)

  Vanaf 19 november liggen de ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp watervergunning en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming 6 weken ter inzage.

 • Schema vergunningaanvragen en adviezen

  (06-11-2019)

  Omdat we ons voor kunnen stellen dat de materie rondom de aangevraagde omgevingsvergunning voor het windpark Agro-wind complex is hebben wij voor onze raadsleden een toelichting gemaakt die wij ook graag delen met u.

 • Planning 8 oktober

  (16-07-2019)

  Hier vindt u de actuele planning van het proces. 

 • Tussentijds advies Commissie MER

  (14-05-2019)

  De Commissie MER heeft op 13 mei een tussentijds advies uitgebracht op het windpark Agro-wind.

 • Aanvraag Wabovergunning

  (11-03-2019)

  Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Agro-wind is binnen! Klik door om alle documenten te downloaden.

 • Aanvraag watervergunning

  (11-03-2019)

  Behorend bij de coördinatieregeling Windpark Agro-wind, is ook een vergunning in het kader van de waterwet nodig. Klik hier om deze in te zien.

 • Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming

  (11-03-2019)

  Behorend bij de coördinatieregeling Windpark Agro-wind, is ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Klik hier om deze aanvraag in te zien.

 • Besluit coördinatieregeling

  (09-01-2019)

  Op 29 januari 2019 heeft de raad het besluit genomen om de procedure behorend bij het windpark te coördineren door middel van een coördinatieregeling.

 • Principeverzoek

  (08-03-2018)

  Op 31 juli 2017 heeft de vereniging een principeverzoek bij de gemeente Reusel-De Mierden ingediend.

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  (08-03-2018)

  De procedure die gevolgd moet worden voor de MER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Een eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).