Windpark Agro-Wind

Vereniging High Tech Agro Campus 

Vereniging High Tech Agro Campus heeft zich bij de gemeente gemeld met het plan om groene stroom op te wekken door een windmolenpark te ontwikkelen in Reusel-Zuid. De vereniging bestaat uit 30 direct omwonenden binnen 900 meter van de beoogde locatie van de windmolens. Het gaat om zowel ondernemers als bewoners. De vereniging heeft, naast groene stroom opwekken met behulp van windmolens, nog meer ambities; zij streeft naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Daarbij is de ambitie om een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn, een schoon milieu (lucht, water, bodem) en optimale benutting van duurzame- en reststromen te bereiken. Alles met respect voor het landschap. Meer informatie vindt u op de website van High Tech Agro Campus.

Omgevingsvergunning verleend op 3 maart 2020

Op 18 februari 2020 besloot de gemeenteraad in meerderheid om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de oprichting van Windpark Agro-Wind in Reusel-Zuid. Op 3 maart 2020 verleende het college van burgemeester en wethouders vervolgens de omgevingsvergunning. Waterschap De Dommel verleende op 13 februari 2020 de Watervergunning, Omgevingsdienst Brabant Noord (gemandateerd door provincie Noord-Brabant) verleende op 17 februari 2020 de ontheffing Wet natuurbescherming.

De besluiten liggen vanaf 10 maart 2020 op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling gezamenlijk met de omgevingsvergunning ter inzage, waarna belanghebbenden 6 weken de tijd hebben om beroep in te stellen bij de Raad van State. Degene die beroep indient, kan de Raad van State tevens verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Indien de voorlopige voorziening wordt toegewezen, wordt de inwerkingtreding van de besluiten opgeschort tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in de beroepszaak. 

Meer over de bezwaar- en beroepsprocedure

Addendum anterieure overeenkomst op 3 maart 2020

In de anterieure overeenkomst van 28 oktober 2019 zijn afspraken gemaakt over de natuurcompensatie. Uit een herberekening is gebleken dat de compensatieverplichting voor natuur niet 6,41 ha. bedraagt, maar 6,27 ha. Dit is gewijzigd in het addendum anterieure overeenkomst 3 maart 2020.

Windpark Agro-Wind op agenda Commissie Ruimte

Dinsdag 4 februari werd het raadsvoorstel voor de verklaring van geen bedenkingen behandeld in de Commissie Ruimte. Dit was een openbare vergadering. Het raadsvoorstel vindt u op www.reuseldemierden.nl/vergaderingen.

Gemeenteraad besloot op 12 november 2019 over ontwerpvergunning

Inspraaktermijn startte 19 november 2019 (duur 6 weken)

In maart 2019 diende Agro-Wind de aanvraag omgevingsvergunning in voor het windpark. De aanvraag is getoetst door diverse instanties en akkoord bevonden. Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarna de omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage werd gelegd op 19 november 2019. Iedereen kon in de inzagetermijn van 6 weken een zienswijze kenbaar maken.

Anterieure overeenkomst met Agro-Wind

Het college sloot op 28 oktober 2019 een anterieure overeenkomst met Agro-Wind B.V. In deze overeenkomst zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een aanvraag omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan in procedure te brengen;
  • Agro-Wind B.V. levert een bijdrage aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten en mogelijke planschade;
  • Agro-Wind B.V. verplicht zich om jaarlijks een afdracht te storten in een gebiedsfonds;
  • Agro-Wind B.V. levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landschap en de natuurcompensatie;
  • Agro-Wind B.V. verplicht zich om een participatieplan uit te voeren.

Heeft u vragen over de anterieure overeenkomst? Neem dan contact op met Marielle van der Hoff via m.vanderhoff@reuseldemierden of 0497 - 650 650.

Principeverzoek akkoord

De gemeente heeft in beginsel medewerking toegezegd aan het initiatief van vereniging High Tech Agro Campus om acht windmolens te plaatsen. De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide / De Grote Cirkel aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). 

Moderne windturbines zijn lokale energie-opwekkers; eigenlijk grote dynamo’s die stroom maken. De netto productie (de stroom die zij maximaal leveren per jaar samen) van het aangevraagde project van de windturbines in Reusel-Zuid is 178,7 GWh/jr ofwel 178.700 Mwh/jr ofwel 178.700.000 Kwh per jaar. Dat zegt de meeste mensen niet zo veel, daarom een vertaling naar praktische toepassing. Gemiddeld verbruikt een woonhuis zo’n 3500 Kwh per jaar aan stroom, wat neer komt op 51.057 huizen. Gemeente Reusel-De Mierden heeft in 2018 zo’n 5400 huizen, maar ook andere energievragers, zoals industrie, scholen en verlichting. Gemeente Reusel-De Mierden heeft als hele gemeenschap (inclusief alle energiegebruikers samen, exclusief de warmtevraag die we nu nog met aardgas oplossen) zo’n 210Tj (58.333.333 KWh/jr stroom) nodig (bron: Klimaatmonitor 2018 (RWS)).

Klimaatvisie Kempengemeenten: energieneutraal in 2025

De gemeente wil meewerken aan het realiseren van een windpark met windmolens als alternatief voor de huidige energievoorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit past in de ambitie van de Kempengemeenten om in 2025 klimaatneutraal te zijn, die we samen hebben vastgelegd in onze klimaatvisie.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie over Windpark Agro-wind.