Windpark Agro-wind

Vereniging High Tech Agro Campus 

De vereniging High Tech Agro Campus heeft zich bij de gemeente gemeld met het plan om groene stroom op te wekken door een windmolenpark te ontwikkelen in het zuiden van Reusel. De vereniging bestaat uit de 30 direct omwonenden binnen 900 meter van de beoogde locatie van de windmolens. Het gaat om zowel ondernemers als bewoners van het gebied. De vereniging heeft, naast groene stroom opwekken met behulp van windmolens, nog meer ambities; zij streeft naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Daarbij is de ambitie om een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn, een schoon milieu (lucht, water, bodem) en optimale benutting van duurzame- en reststromen te bereiken. Alles met respect voor het landschap. Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op de website van de vereniging High Tech Agro Campus.

Gemeenteraad besluit 12 november 2019 over ontwerpvergunning

In maart 2019 heeft Agro-Wind de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het windpark. De aanvraag is getoetst door diverse instanties en akkoord bevonden. Op 12 november a.s. wordt de gemeenteraad voorgelegd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, waarna de omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage kan worden gelegd. Indien de raad besluit om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven wordt een weigeringsbesluit in ontwerp ter inzage gelegd. Iedereen kan in de inzagetermijn een zienswijze kenbaar maken. Wij gaan hierover actief communiceren in D’n Uitkijk en social media. De ontwerpvergunning met bijlagen en het raadsvoorstel is te raadplegen via de commissievergadering van 24 oktober.

Principeverzoek akkoord

Gemeente Reusel-De Mierden heeft in beginsel medewerking toegezegd aan een initiatief van de vereniging High Tech Agro Campus om acht windmolens te plaatsen. De windmolens komen in lijnopstellingen aan beide zijden van het bosgebied de Peelse Heide / de grote cirkel, aan de Postelsedijk en aan de Strook (tegen de grens met buurgemeente Bladel). Met dit windpark kan jaarlijks ten minste 70.000.000 kWh worden opgewekt.

Klimaatvisie Kempengemeenten: energieneutraal in 2025

De gemeente wil meewerken aan het realiseren van een windpark met windmolens als alternatief voor de huidige energievoorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit past in de ambitie van de Kempengemeenten om in 2025 klimaatneutraal te zijn, die we samen met vijf andere gemeenten hebben vastgelegd in onze klimaatvisie.

Vervolg

Voor deze ontwikkeling wordt te zijner tijd een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit ‘afwijking bestemmingsplan’ aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken.

Via onderstaande links vindt u de meest actuele informatie over het windpark Agro-wind.
 

 • Schema vergunningaanvragen en adviezen

  (06-11-2019)

  Omdat we ons voor kunnen stellen dat de materie rondom de aangevraagde omgevingsvergunning voor het windpark Agrowind complex is hebben wij voor onze raadsleden een toelichting gemaakt die wij ook graag delen met u.

 • Planning 8 oktober

  (16-07-2019)

  Hier vindt u de actuele planning van het proces. 

 • Tussentijds advies Commissie MER

  (14-05-2019)

  De Commissie MER heeft op 13 mei een tussentijds advies uitgebracht op het windpark Agro-Wind.

 • Aanvraag Wabovergunning

  (11-03-2019)

  Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Agro-wind is binnen! Klik door om alle documenten te downloaden.

 • Aanvraag watervergunning

  (11-03-2019)

  Behorend bij de coördinatieregeling Windpark Agro-wind, is ook een vergunning in het kader van de waterwet nodig. Klik hier om deze in te zien.

 • Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming

  (11-03-2019)

  Behorend bij de coördinatieregeling Windpark Agro-wind, is ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Klik hier om deze aanvraag in te zien.

 • Besluit coördinatieregeling

  (09-01-2019)

  Op 29 januari 2019 heeft de raad het besluit genomen om de procedure behorend bij het windpark te coördineren door middel van een coördinatieregeling.

 • Principeverzoek

  (08-03-2018)

  Op 31 juli 2017 heeft de vereniging een principeverzoek bij de gemeente Reusel-De Mierden ingediend.

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  (08-03-2018)

  De procedure die gevolgd moet worden voor de MER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Een eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).