Principeverzoek

Op 31 juli 2017 heeft de vereniging een principeverzoek bij de gemeente Reusel-De Mierden ingediend. Vanwege de impact die dit verzoek  op de omgeving heeft, heeft het college er voor gekozen om al bij aanvang van de procedure  de gemeenteraad naar haar mening te vragen. Zo kan de raad vooraf aangeven of zij een positieve grondhouding heeft ten aanzien van het initiatief en kaders meegeven waaraan moet worden voldaan.

In de oorspronkelijke aanvraag van de vereniging is sprake van een dubbele lijnopstelling met een variant voor twee keer 4 en een variant voor twee keer 5 molens. Na overleg met omwonenden is door de vereniging besloten om de variant van twee keer 5 molens in te trekken. Zij hebben hierover op 7 november een brief naar de gemeente en omwonenden gestuurd.

De gemeenteraad heeft op 19 december een positieve grondhouding ingenomen over het verzoek en het college opdracht gegeven om dit verder uit te werken binnen de  gestelde en wettelijke voorwaarden. Zij hebben dit gedaan door een motie aan te nemen waarin ten opzichte van de raadsvergadering van het college enkele aanvullende voorwaarden zijn opgenomen.

Op 6 februari heeft het college van B & W besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek. Zij hebben hieraan een aantal voorwaarden gekoppeld.

Relevante documenten: