Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 15 februari jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de stand van zaken toekomstplannen, huisvesting arbeidsmigranten en communicatie.
Deze nieuwsbrief vat de inhoud van de bijeenkomst samen.

Stand van zaken toekomstplannen

Sinds het vorige overleg eind november zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en de provincie over de plannen zoals die de vorige keer ook zijn toegelicht tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep. De eerder gecommuniceerde uitgangspunten zijn nog steeds van toepassing:

  •  De huidige recreatieve bestemmingen dienen te worden omgezet naar woonbestemmingen.
  •  Om permanent wonen in de natuur te realiseren is een bijdrage van bewoners aan de natuur nodig (bijv. middels VVE).
  •  De camping zal verdwijnen.
  •  Circa 75% van het park zal worden ‘teruggeven aan de natuur’.
  •  Er zullen max.11 nieuwe woningen worden toegevoegd.
  •  Daarnaast zullen 10-15 bijzondere woonvormen worden toegevoegd.

Belangrijk voor zowel gemeente, provincie als initiatiefnemer is de koppeling met de natuur in de toekomstige ontwikkeling.

Principeverzoek

Voordat de volgende stappen kunnen worden gezet om tot een concretere uitwerking te komen en diverse onderzoeken (zoals flora/fauna, geluid, parkeren en bodem) op te kunnen starten, wil de initiatiefnemer de conceptplannen eerst voorleggen aan het college van Burgemeester & Wethouders (B&W). Daarom heeft de initiatiefnemer vorige week een principeverzoek ingediend bij de gemeente. Dit betreft nog een vlekkenplan welke grofmazig is op verschillende onderdelen. Het principeverzoek wordt ambtelijk integraal (vanuit verschillende vakgebieden) beoordeeld, waarna het wordt voorgelegd aan het college van B&W voor besluitvorming. De kans is groot dat er nog randvoorwaarden worden meegegeven aan de initiatiefnemer voor de verdere uitwerking. Het college van B&W hoopt half maart een besluit te kunnen nemen over het principeverzoek. Indien het college van B&W een positief besluit neemt kan initiatiefnemer verder met de volgende stappen. Dit alles om uiteindelijk te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Huisvesting arbeidsmigranten

Het college van B&W heeft besloten tot een tijdelijke verlenging van de termijn huisvesting arbeidsmigranten tot 1 september 2021. Voor het zomerreces zal er een besluit worden genomen over een mogelijke verlenging van deze termijn. Met Axell is helaas geen overeenstemming bereikt over een verlenging van de termijn huisvesting arbeidsmigranten tot 1 september 2021. Hierop zijn gesprekken gevoerd met nieuwe partijen, waarbij er nog één partij is overgebleven waarmee momenteel als laatste wordt gesproken. De verwachting is dat partijen tot overeenstemming komen zodat vanaf 1 maart weer woningen verhuurd kunnen worden aan arbeidsmigranten. Dit zal gefaseerd gebeuren, nadat de woningen zijn opgefrist.

Communicatie

Tijdens de klankbordgroep is afgesproken dat de communicatie hierover plaatsvindt via deze nieuwsbrief (nadat partijen het concept hebben goedgekeurd). Hiertoe beschikt een ieder over eenduidige informatie.

Vervolg

Op 29 maart van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Zwartven,
Paul van Baardewijk

Namens gemeente Reusel-De Mierden,
Wethouder P. van de Noort