De procedure die gevolgd moet worden voor de MER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Een eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In dit document is aangegeven welke plaatsingsalternatieven en welke milieueffecten onderzocht zullen worden in de MER en tot op welk detailniveau.

De NRD:

  • bevat een omschrijving van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling
  • geeft het hierbij te beschouwen onderzoeksgebied weer
  • laat zien welke thema’s er worden onderzocht in de MER.
  • laat zien welke plaatsingsalternatieven zowel in aantallen, opstellingen als in hoogtes worden onderzocht

Ter inzage

De NRD ligt vanaf 8 maart  tot en met 19 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Reusel. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u onderaan deze pagina bekijken.

Over de NRD wordt advies ingewonnen bij de buurgemeenten, waterschap De Dommel, Rijkswaterstaat en de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening, of belast zijn met de behartiging van de belangen die bij de ontwikkeling in het geding zijn.

Inloopochtend

Op zaterdag 17 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de gemeente samen met de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.. Tijdens deze bijeenkomst infomeren wij u graag over het initiatief Windmolenpark en kunt u vragen stellen aan  gemeente en  initiatiefnemers over het windpark, de te volgen procedure en de NRD. U bent van harte welkom op een tijdstip dat u schikt. Gemeente en initiatiefnemers staan u graag te woord.

Reageren

Iedereen wordt gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in te dienen bij:

Gemeente Reusel-De Mierden
t.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 11, 5541 KB Reusel.

Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze/reactie is mogelijk. Als u mondeling uw zienswijze of reactie kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer G. Leeuw, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 - 650 650. Wij wijzen u erop dat het indienen van een zienswijze per e-mail niet mogelijk is.

Vervolgproces

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de NRD. Het MER wordt daarna in overeenstemming met die  NRD opgesteld. Het MER wordt gelijktijdig met het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter visie gelegd. Dan kan iedereen reageren op de inhoud van het MER en het ontwerpbesluit . Het rapport wordt ook toegestuurd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning op basis van een beoordeling van alle reacties en adviezen, en besluit de gemeenteraad of zij hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.