Het is alweer even stil rondom het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’. Dat wil niet zeggen dat er momenteel niets gebeurt; in tegendeel zelfs! Graag praten we u bij wat we de afgelopen periode hebben gedaan en ook wat we de komende maanden gaan doen.

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan

We zijn 2021 begonnen met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. In januari, februari en maart hebben we ruim 150 brieven verstuurd. Deze gingen over situaties in het buitengebied die wij aan de hand van vergunningen, kadastrale gegevens en luchtfoto’s niet konden herleiden. Tijdens de terinzagelegging tot begin april hebben we 90 gesprekken gevoerd. Deze gingen over onze brieven en het voorontwerpbestemmingsplan zelf.

Inspraakreacties

Uiteindelijk hebben we 203 inspraakreacties ontvangen. Hier zijn we erg blij mee! Deze inbreng is belangrijk voor ons, omdat wij zo tot een beter ontwerpbestemmingsplan kunnen komen. Sinds april zijn wij bezig met het inventariseren en beoordelen van alle inspraakreacties. Onze eerste bevindingen hebben we besproken met de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt binnenkort een addendum vast, als aanvulling op de eerdere vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

Keuzes maken

Na vaststelling van het addendum gaan we keuzes maken over de aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. Dit doen we aan de hand van de inspraakreacties en reacties op onze brieven. We proberen zo veel mogelijk voorgestelde wijzigingen door te voeren, maar kunnen hierbij niet alles waar maken. Het uitgangspunt blijft dat de wijzigingen moeten aansluiten bij de Nota van Uitgangspunten én moeten voldoen aan het rijks- én provinciaal beleid.

Afronding ontwerpbestemmingsplan

Op basis van de aanpassingen ronden we het ontwerpbestemmingsplan af. We informeren iedereen van wie we een inspraakreactie hebben ontvangen, of deze wel of niet tot aanpassingen heeft geleid. Ons streven is om het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage te leggen. Hierover volgt een aparte publicatie. Zienswijzen zijn dan ook weer welkom!