Op 31 juli 2017 heeft de vereniging een principeverzoek bij de gemeente Reusel-De Mierden ingediend. Vanwege de impact die dit verzoek op de omgeving heeft, heeft het college ervoor gekozen om al bij aanvang van de procedure de gemeenteraad naar haar mening te vragen. Zo kan de raad vooraf aangeven of zij een positieve grondhouding heeft ten aanzien van het initiatief en kaders meegeven waaraan moet worden voldaan.

In de oorspronkelijke aanvraag van de vereniging is sprake van een dubbele lijnopstelling met een variant voor twee keer vier en een variant voor twee keer vijf molens. Na overleg met omwonenden is door de vereniging besloten om de variant van twee keer vijf molens in te trekken. Zij hebben hierover op 7 november 2017 een brief naar de gemeente en omwonenden gestuurd.

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 een positieve grondhouding ingenomen over het verzoek en het college opdracht gegeven om dit verder uit te werken binnen de gestelde en wettelijke voorwaarden. Zij hebben dit gedaan door een motie aan te nemen waarin ten opzichte van de raadsvergadering van het college enkele aanvullende voorwaarden zijn opgenomen.

Op 6 februari 2018 heeft het college van B&W besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek. Zij hebben hieraan een aantal voorwaarden gekoppeld.