De Rijksoverheid wil dat Metropoolregio Eindhoven vóór 1 juli 2021 een eerste versie van een Regionale Energie Strategie (RES) vaststelt. Dat concept is nu beschikbaar. In de RES kijken we naar alle mogelijkheden op het gebied van energie besparen, duurzame opwek van energie en het omgaan met warmtebronnen.

Reacties

De verantwoordelijke wethouders van de 21 gemeenten in Metropoolregio Eindhoven vragen dit voorjaar een reactie aan hun gemeenteraad op de eerste versie van de Regionale Energie Strategie. Deze reacties worden meegenomen in de definitieve ‘RES 1.0’. 

Procedure

Metropoolregio Eindhoven volgt voor het vaststellen van de RES 1.0 een procedure waarin de milieuaspecten van de voorgenomen ambities inzichtelijk worden gemaakt, de zogenaamde planMER. Deze planMER is vooral voor de grootschalige opwek van energie uit zon en wind van belang. Binnen de vijf Kempengemeenten is die planMER al eerder uitgevoerd. Deze zal één-op-één worden overgenomen in de planMER voor Metropool-regio Eindhoven. Met de verdere uitwerking van de planMER en het inspraaktraject zal de uiteindelijke RES 1.0 in het najaar van 2021 zijn afgerond.

Ook reageren?

Graag willen we de conceptversie van de RES met onze inwoners delen. Via www.metropoolregioeindhoven.nl kunt u het document downloaden. Het concept is 8 februari ook via een digitale sessie met inwoners en raadsleden van gemeenten in de Kempen besproken. Na de verwerking van de reacties komt de volledige concept-RES 1.0 in maart 2021 beschikbaar. Reacties op de concept-RES 1.0 kunt u sturen naar Peter Paap via p.paap@kempengemeenten.nl.