Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 28 september 2020 de vergunning Wet natuurbescherming (hierna: Wnb-vergunning) verleend voor de oprichting en het in werking hebben van het Windpark Agro-Wind Reusel, bestaande uit 11 windturbines.  

Coördinatieregeling

Bij besluit van 29 januari 2019 heeft de raad van gemeente Reusel-De Mierden de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard voor de te nemen besluiten die benodigd zijn voor de realisatie van Windpark Agro-Wind. In het besluit van 29 januari 2019 worden onder meer genoemd de 'Wabo vergunning bouw, oprichten en in werking hebben van windturbines in strijdig gebruik van de ruimtelijke regels' én de 'Vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming'.

Voor Windpark Agro-Wind zijn de omgevingsvergunning, de vergunning Waterwet en de ontheffing Wet natuurbescherming reeds tezamen voorbereid en ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State. Ook de Wnb-vergunning maakt onderdeel uit van deze coördinatieregeling. Gemeente Reusel-De Mierden is als coördinerend orgaan bevoegd dit besluit voor beroep ter inzage te leggen. Door toepassing van de coördinatieregeling wordt beroep rechtstreeks bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld en niet eerst bij de rechtbank.

Wnb-vergunning

Het besluit ziet toe op de oprichting en het in werking hebben van het windpark, bestaande uit 11 windturbines, op de percelen kadastraal bekend gemeente Reusel, sectie G, nummers 228, 288, 336, 392, 578 en 615 en gemeente Reusel, sectie B, nummers 1694, 1743, 2197 en 2198, gelegen nabij de Belgische Natura 2000-gebieden ‘Ronde Put’, ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ en ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’.

De ontwerp Wnb-vergunning heeft van 20 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 ter inzage gelegen.

De definitieve Wnb-vergunning met bijbehorende stukken ligt van dinsdag 6 oktober 2020 tot en met maandag 16 november 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Het besluit is ook in te zien in de centrale hal in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden (zonder afspraak), Kerkplein 3 te Reusel. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;
  • een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen de ontwerp besluiten bij het college kenbaar te maken.

Het beroepschrift kan worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • a) naam en adres;
  • b) de dagtekening;
  • c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • d) de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is DigiD vereist.

Op voorliggend besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Na afloop van de inzagetermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking met ingang van 17 november 2020. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

  • Raad van State, t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
  • Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag. 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kijk voor actuele informatie over het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Hoff via 0497 - 650 650.