Van 11 januari tot en met 22 februari 2021 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ ter inzage. Met dit plan willen we komen tot een actueel en eenduidig kader voor het buitengebied. Zo beschikken we over een bestemmingsplan dat aansluit bij de nieuwe Omgevingswet. Dit houdt in dat het plan flexibeler wordt dan het bestemmingsplan uit 2009; minder regels en meer ruimte voor maatwerk. Het plan voorziet ook in de doorvertaling van de (interim) omgevingsverordening van de provincie en onze omgevingsvisie.

Het plan ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u een afspraak te maken via 0497 - 650 650. Tegen betaling kunt u kopieën krijgen van de stukken. U kunt het plan ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link):

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ raadplegen(externe link)

Inspraakreacties

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk naar: Burgemeester en wethouders van Reusel- De Mierden, Postbus 11, 5540 AA Reusel. Het is belangrijk dat u uw reactie voorziet van de datum, redenen/omschrijving, uw adresgegevens en uw handtekening.
  • Mondeling door een afspraak te maken via buitengebied@reuseldemierden.nl. Wij nemen telefonisch contact met u op om de afspraak te plannen. Vermeld daarom uw adres- en telefoongegevens. Ook kunt u aangeven of u een telefonisch of digitaal gesprek wilt. Een digitaal gesprek gaat via Microsoft Teams.

Het kenbaar maken van een inspraakreactie per e-mail is niet mogelijk.

In gesprek met de gemeente

Wilt u geen inspraakreactie kenbaar maken, maar wel met ons in gesprek over het nieuwe bestemmingsplan? Dit kan van 18 januari tot en met 22 februari 2021. U kunt zich hiervoor via buitengebied@reuseldemierden.nl aanmelden. Wij nemen telefonisch contact met u op om de afspraak te plannen.

Vragen

In onze vierde nieuwsbrief Bruisend Buitengebied van 16 december 2020 leest u meer over het voorontwerpbestemmingsplan. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met projectteam Bruisend Buitengebied via 0497 - 650 650 of buitengebied@reuseldemierden.nl.

Leeswijzer voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2021'

Een voorontwerpbestemmingsplan heeft geen juridische status, dat krijgt het pas als ontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp is dus een tussenproduct op weg naar een nieuw kader voor het buitengebied.

De geldende situatie van het buitengebied dateert uit 2009. In 2013 is dit plan herzien met betrekking op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderijen. Het in 2016 opgestelde ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2017’ is niet vastgesteld. Door het vaststellen van de Omgevingsvisie in 2018 en gewijzigd provinciaal beleid is dat plan niet meer actueel. Daarom werken we aan een nieuw bestemmingsplan.

Enkele onderwerpen moeten nog worden uitgewerkt voordat ze worden vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Dit betreft onder andere de nog vast te stellen Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) en het Erfgoedbeleid. Ook de resultaten van de planologische inventarisatie, het milieuonderzoek en de conclusies uit de inspraakreacties worden meegenomen in het ontwerpbestemmingplan.

Planopzet

Voor de planopzet is het ontwerpbestemmingplan uit 2017 als uitgangspunt genomen. In dit plan was de bestemmingsregeling 'Buitengebied 2009' al aangepast aan gewijzigd provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast waren omissies hersteld en was voor de opzet aangesloten bij het ‘Handboek digitale bestemmingsplannen Kempengemeenten’ en de wettelijke digitaliseringsvereisten.

In dit voorontwerpbestemmingsplan zijn nieuwe aanpassingen doorgevoerd vanuit gewijzigd provinciaal en gemeentelijk beleid en de Nota van uitgangspunten. Daarnaast zijn postzegelbestemmingsplannen (bestemmingsplannen van kleine omvang) in dit plan geïntegreerd, voor zover deze procedures zijn afgerond.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de Crisis-en herstelwet om alvast te anticiperen op de Omgevingswet. Zo bevat het plan geen wijzigingsbevoegdheden meer. Deze zijn omgezet in een binnenplanse afwijkingsbepaling, oftewel een ‘omgevingsvergunning bestemmingsplanactiviteit’. Met een omgevingsvergunning bestemmingsplanactiviteit kunnen ingrijpendere wijzigingen via een binnenplanse regeling worden toegestaan, mits voldaan wordt aan gestelde voorwaarden. Aan zo’n vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. Eenvoudige wijzigingen kunnen met een melding worden toegestaan, waarin onderbouwd moet worden waarom aan de voorwaarden kan worden voldaan. Achteraf kan toetsing plaatsvinden. Bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan wordt uitgewerkt in hoeverre van bovenstaande en andere mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt, anticiperend op de Omgevingswet.

Planologische inventarisatie

Bij het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan is voor de actuele situatie een planologische inventarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn ondergrondgegevens, zoals de Basisregistratie Kadaster, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie en luchtfoto’s vergeleken met de geldende bestemmingsplannen en de registratie van verleende bouw- en milieuvergunningen.

Bij de toekenning van de omvang van de agrarische bouwvlakken en bedrijfstypen, is uitgegaan van de huidige bestemmingsplannen. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de registratie van verleende (milieu)vergunningen. Agrarische bedrijven waarvan bekend is dat er een omschakeling of beëindiging heeft plaatsgevonden, hebben in het voorontwerpbestemmingsplan een bestemming die passend is bij de nieuwe situatie. Voor agrarische bedrijven waarbij onduidelijkheid bestaat over of het bedrijf nog actief is of de aard van het bedrijf, worden de eigenaren uitgenodigd voor een gesprek. Dit geldt ook voor adressen in het buitengebied waarbij in de inventarisatie afwijkingen zijn geconstateerd, die niet verklaard kunnen worden. De resultaten van deze overleggen en andere inventarisaties worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Tegelijk met het bestemmingsplan zijn we bezig met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK). Dit betreft een actualisatie van het welstandsbeleid voor de gehele gemeente. Voor het buitengebied worden de landschappelijke inpassing en de huidige Nota bebouwingsconcentraties opgenomen en herzien. De NRK wordt afzonderlijk aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling wordt dit beleid in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. In de NRK wordt aangegeven hoe invulling kan worden gegeven aan omgevingskwaliteitsverbetering met criteria voor erfinrichting, landschappelijke inpassing, bouwvolumes, materiaal- en kleurgebruik.

Erfgoedbeleid

We werken ook aan een actualisatie van het Erfgoedbeleid door actualisatie van de huidige erfgoedkaart en erfgoedverordening. Daarbij zijn cultuurhistorisch waardevolle objecten en hun omgeving geïnventariseerd met als doel het cultureel erfgoed in stand te houden en cultuurhistorische waarden te behouden. Het geactualiseerde Erfgoedbeleid wordt afzonderlijk aan de gemeenteraad aangeboden en daarna in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Milieueffectrapport

Om te borgen dat het milieubelang wordt meegenomen in het bestemmingsplan, wordt een milieuonderzoek uitgevoerd en de Milieueffectrapport (MER)-procedure doorlopen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de Notitie reikwijdte en detailniveau. De ontwerp-MER wordt, samen met het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage gelegd en ter toetsing voorgelegd aan de Commissie MER.