De Commissie Ruimte behandelde op 29 november een raadsvoorstel voor een wijziging van de vergunning voor Windpark Agro-Wind. Het ging om een aanvulling op de vergunningvoorschriften voor wat betreft het milieu.

De aanleiding was een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 30 juni jl. Bij vergunningverlening voor windparken kan een gemeente niet zonder meer uitgaan van de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit- en regeling. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft ook aan dat de windturbinenormen van toepassing verklaard kunnen worden op een lokaal project. Dit moet dan wel gemotiveerd worden met een milieuonderzoek.

Op 28 september jongstleden is de raad geïnformeerd over het voornemen van het college om de vergunning te wijzigen.

Op 14 december 2021 neemt de gemeenteraad een besluit omtrent instemming met de wijziging van de omgevingsvergunning

Raadsinformatienota wijziging omgevingsvergunning windpark Agro-Wind

Overzicht stukken vergadering Commissie Ruimte