Afkoppelen: het scheiden van schoon hemelwater (afkomstig van particuliere dakoppervlakken en erfverhardingen) van het huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater en het anderszins verwerken van het hemelwater dan transport via het gemeentelijke vuilwaterriool, gemengd riool, drukriool en/of vacuümriool.

Materiaalvergoeding (afkoppelen): de vergoeding voor materialen welke wordt aangeboden door gemeente Reusel-De Mierden.

(Afkoppel)verdubbelaar: de vergoeding voor afkoppelen welke wordt aangeboden door Waterschap De Dommel in de vorm van een verdubbeling van de materiaalvergoeding.

Hemelwaterlozingstoestellen: alle toestellen met als doel het opvangen en afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak welke zijn aangesloten op de riolering, zoals regenpijpen, kolken en putjes.

Gebiedsverordening: de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel-De Mierden.


Artikel 1. Algemeen

1.1. De voorwaarden die van toepassing zijn op de materiaalvergoeding afkoppelen zoals beschreven in dit document zijn ook van toepassing op de afkoppelverdubbelaar van Waterschap De Dommel. Indien aan de voorwaarden voor de materiaalvergoeding wordt voldaan, wordt de afkoppelverdubbelaar automatisch toegekend. Indien niet aan de voorwaarden voor de materiaalvergoeding wordt voldaan, kan ook geen aanspraak gemaakt worden op de afkoppelverdubbelaar.

Artikel 2. Afbakening

2.1. De materiaalvergoeding kan worden aangevraagd door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.

2.2. De materiaalvergoeding wordt alleen uitgekeerd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon indien het afgekoppelde pand binnen de grenzen van de gemeente Reusel-De Mierden staat.

2.3. Adressen welke vóór de inwerkingtreding van de gebiedsverordening al foutieve hemelwateraansluitingen hadden op de druk-of vacuümriolering komen wel in aanmerking voor de materiaalvergoeding, tenzij de foutaansluitingen zijn gerealiseerd na inwerkingtreding van de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden of indien het Bouwbesluit 2012 van toepassing is (geweest).

2.4. Bij rioolvervangingsprojecten na juli 2020 biedt de gemeente ook aan om de voorzijde van woningen af te koppelen en betaalt de gemeente de kosten voor het afkoppelen van de voorzijde van de woning. Indien geen gebruik gemaakt is van dit aanbod, kan geen aanspraak gemaakt worden op de materiaalvergoeding om op een later moment de voorzijde alsnog af te koppelen. Voor het afkoppelen van de achterzijde van de woning kan wel een verzoek worden ingediend voor de materiaalvergoeding en de afkoppelverdubbelaar.

2.5. Regentonnen worden niet vergoed uit de materiaalvergoeding.

Artikel 3. Verplichtingen

3.1. Adressen welke verplicht afgekoppeld moeten worden conform de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden en volgens de voorwaarden onder artikel 2.2. in aanmerking komen voor de materiaalvergoeding zijn verplicht alle hemelwaterlozingstoestellen (inclusief die van bijgebouwen en kolken) af te koppelen om in aanmerking te komen voor de materiaalvergoeding.

3.2. Een medewerker van de gemeente kan de afkoppeling komen controleren. Voor controles wordt altijd vooraf contact opgenomen met de aanvrager. Indien een controle wordt geweigerd of de aanvrager niet bereikbaar is, behoudt de gemeente zich het recht voor om de aanvraag voor de materiaalvergoeding af te wijzen.

3.3. De aanvrager is verplicht de afkoppeling in stand te houden. De aanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor vergoeding is gegeven. Indien niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht, wordt aan de ontvanger een hersteltermijn van 3 maanden geboden om de afkoppeling opnieuw te realiseren. Indien de ontvanger na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, kan de eerder toegekende vergoeding worden teruggevorderd.

3.4. De aanvrager is verplicht een kopie van de originele factuur aan de gemeente te overleggen.

3.5. De materiaalvergoeding betreft een vergoeding achteraf: het afkoppelen moet aantoonbaar afgerond zijn alvorens een aanvraag voor de materiaalvergoeding in behandeling kan worden genomen.

3.6. Een verzoek tot vergoeding kan worden ingediend tot 6 maanden na de datum waarop de materialen zijn aangeschaft. Op de originele factuur dient een datum vermeld te staan.

3.7. Het afkoppelen mag niet leiden tot een verslechtering van de waterhuishouding en (een toename van) wateroverlast op aangrenzende percelen. De gemeente behoudt zich het recht voor de waterhuishoudkundige situatie te toetsen en de aanvraag af te wijzen indien het afkoppelen tot een verslechtering van de situatie leidt ten opzichte van de niet-afgekoppelde situatie.

Artikel 4. Vergoeding

4.1. Per adres wordt een maximumbedrag van € 1.000,- voor de materiaalvergoeding en een maximum van € 1.000,- voor de verdubbelaar gehanteerd. In totaal wordt per adres maximaal € 2.000,- uitgekeerd vanuit de gemeentelijke materiaalvergoeding en de afkoppelverdubbelaar.

4.2. Indien afkoppelen niet verplicht is conform de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden kan de materiaalvergoeding ook uitgekeerd worden als niet alle hemelwaterlozingstoestellen, maar slechts een deel, afgekoppeld worden. Per adres kunnen meerdere vergoedingsaanvragen worden ingediend, met een maximumbedrag zoals genoemd onder artikel 4.1 per adres over het totale aantal vergoedingsverzoeken. Indien afkoppelen verplicht is conform de gebiedsverordening gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 3.1.

4.2. De gemeente stelt jaarlijks een plafondbedrag vast voor de materiaalvergoeding. Ook Waterschap De Dommel stelt jaarlijks een plafondbedrag vast ten behoeve dan de afkoppelverdubbelaar voor de gemeente Reusel-De Mierden. Indien het plafondbedrag in een betreffend jaar is overschreden dan zal de gemeente de vergoedingsaanvraag afwijzen. Toekenning gebeurt op datum van binnenkomst van de aanvraag.

4.3. Het plafondbedrag voor de materiaalvergoeding voor 2020 is vastgesteld op € 10.000,-. Het plafondbedrag voor de afkoppelverdubbelaar is voor 2020 door Waterschap de Dommel vastgesteld op € 10.000,-.

4.4. De besturen van gemeente Reusel-De Mierden en Waterschap de Dommel behouden zich het recht voor om de materiaalvergoeding c.q. afkoppelverdubbelaar in een volgend jaar stop te zetten.