De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer. Rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeenten aan schoon en veilig water. Maar ook inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid. 

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van grote rivieren en de meeste kanalen, de zogenoemde Rijkswateren. Het beheer van deze wateren is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. In de gemeente Reusel-De Mierden liggen geen Rijkswateren.

Provincie

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van grote grondwateronttrekkingen en voor ontheffingen voor infiltratie van water in de grondwaterbeschermingsgebieden. De provincie houdt ook toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiële zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen. Meer informatie over het thema water en het waterbeleid vindt u bij de provincie Brabant.

Waterschap

De gemeente ligt in het beheersgebied van Waterschap De Dommel. Het waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de bijzondere constructies daar in en omheen, zoals stuwen en vispassages. Ook zorgt zij voor het zuiveren van het afvalwater en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Tot slot regelt het waterschap de vergunningen voor de kleinere grondwateronttrekkingen en voor lozingen op oppervlaktewater. Meer informatie van de taken van het waterschap en over waterschapsprojecten bij u in de buurt vindt u op de website van Waterschap De Dommel.

Gemeente

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf het aansluitpunt neemt de gemeente deze verantwoordelijkheid over. De gemeente zorgt ook voor de afvoer van overtollig regenwater en grondwater en is het eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van afval-, hemel- en grondwater staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021. De werkzaamheden die de gemeente uitvoert, worden betaald uit de rioolheffing.

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Het Brabantse drinkwater wordt in Noord-Brabant geleverd door Brabant Water. Het drinkwaterbedrijf wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater vanuit 33 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven. Meer informatie over de taken en werkzaamheden van Brabant Water vindt u op de website van Brabant Water.

Inwoners

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van de riolering op hun eigen perceel. Het riool moet onder meer voldoende ontlucht zijn om (stank)overlast te voorkomen. Daarnaast vallen wateroverlast op eigen perceel en vochtproblemen in huis onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Daarbij hoort ook een waterdichte afwerking van kelders en kruipruimtes. De gemeente kan u wel adviseren over adequate oplossingen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Ruimtelijk Beheer.
Tel. 0497- 650 650
E-mail: ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl