Bij het besluit van 7 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de vergunning Wet natuurbescherming van d.d. 1 oktober 2020 gewijzigd.   

Het besluit van d.d. 1 oktober 2020 ziet toe op de oprichting en het in werking hebben van het windpark, bestaande uit 11 windturbines, op de percelen kadastraal bekend gemeente Reusel, sectie G, nummers 228, 288, 336, 392, 578 en 615 en gemeente Reusel, sectie B, nummers 1694, 1743, 2197 en 2198, gelegen nabij de Belgische Natura 2000-gebieden ‘Ronde Put’, ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ en ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’.

De wijziging van d.d. 7 juni 2021 betreft een wijziging van ondergeschikte aard, namelijk het wijzigen van de maximaal toegestane ashoogte van de windturbines van 165 meter naar 166 meter. 

Onderaan de pagina vindt u het bestand met het besluit.

Het wijzigingsbesluit maakt op grond van artikel 6:19 Awb onderdeel uit van de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit van d.d. 1 oktober 2020. Er is geen afzonderlijk beroep mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Hoff via telefoonnummer: 0497 - 650 650.