De inzagetermijn voor de ontwerp besluiten is op 30 december 2019 geëindigd. In de periode (19 november – 30 december 2019) hebben wij 10 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en hebben, waar nodig, geleid tot aanpassingen in de ontwerp omgevingsvergunning. Ook de Commissie m.e.r. heeft op 9 januari een definitief en positief advies gegeven over de milieueffectrapportage.

Dit heeft geleid tot een voorstel van het college aan de gemeenteraad om de definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’ af te geven. Op basis van deze vvgb kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Indien de gemeenteraad de vvgb niet afgeeft, zal het college de omgevingsvergunning moeten weigeren. Het voorstel wordt behandeld in de Commissie Ruimte op 4 februari en in de raadsvergadering op 18 februari. Beide vergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis in Reusel zijn openbaar toegankelijk en beginnen om 19.30 uur.

De overige ontwerpbesluiten, te weten het verzoek om herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant (NNB), de Watervergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming, zijn in behandeling bij de bevoegde gezagen (provincie Noord Brabant, Waterschap De Dommel en Omgevingsdienst Brabant Noord) voor verdere beoordeling en besluitvorming.

Wanneer alle besluiten zijn genomen worden deze gezamenlijk ter inzage gelegd voor beroep bij de Raad van State. U vindt meer informatie onder het nieuwsbericht 'Besluit coördinatieregeling'.

Wilt u meer informatie over de procedure? Neem dan contact op met Marielle van der Hoff, te bereiken via 0497 – 650 650 en m.vanderhoff@reuseldemierden.nl.