Bruisend Buitengebied in een veelzijdig landschap

Het buitengebied in Brabant is volop in beweging en verandert de komende jaren sterk. In onze gemeente is dat niet anders. Veel agrarische bedrijven stoppen en voor de vrijkomende agrarische gebouwen zoeken we naar een nieuwe functie. We moeten ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en ook nieuwe energiebronnen moeten een plek krijgen in ons buitengebied. Deze beweging, die we met een mooi woord ‘transitie’ noemen, willen we als gemeente begeleiden, maar vooral ook aangrijpen om ons mooie buitengebied en het veelzijdige landschap te versterken.

Dat betekent dat we aan de slag moeten. Een belangrijke stap hiervoor is een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. In 2020 zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor. Begin januari 2021 is het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tegelijkertijd zijn heel veel gesprekken gevoerd met inwoners van onze gemeente. Dit leverde zeer veel informatie op, waardoor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan op zich moest laten wachten. Het ontwerpbestemmingsplan 2023 heeft in de zomer van 2023 voor 8 weken ter inzage gelegen.

Vaststellen van het bestemmingsplan

Op dit moment zijn wij bezig het bestemmingsplan voor te bereiden, zodat de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan kan nemen. Hoewel sinds 1 januari 2024 de Omgevingswet geldt, mag dit bestemmingsplan met de regels van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) nog afgemaakt worden. We werken ernaar toe dat voor de zomer het bestemmingsplan bij de gemeenteraad ligt.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2023

Reactie op advies van de commissie m.e.r.

Het college heeft kennisgenomen van het advies van de commissie m.e.r. dat zij heeft uitgebracht over de planMER dat bij het bestemmingsplan Buitengebied 2023 is opgesteld. In het advies zitten enkele voorstellen om de planMER te verbeteren. Wij nemen dat advies ter harte en zullen daarop reageren bij de behandeling van de planMER en bestemmingsplan in de gemeenteraad in de loop van 2024.

Wij vinden het wel belangrijk om enige nuance mee te geven over het persbericht. Hierin staat dat de geurhinder enigszins kan toenemen voor omwonenden. In een planMER moeten meerdere scenario’s in beeld gebracht worden. In de planMER is daarom gekeken naar de worst case situatie (minst waarschijnlijk) en de trendmatige ontwikkeling (meest waarschijnlijk). In het geval van de worst case situatie komt inderdaad naar voren dat de geurhinder enigszins kan toenemen. De waarschijnlijkheid dat dat ook gebeurd is ontzettend klein. Immers, zijn er diverse milieuregels waaronder onze eigen geurverordening (dat nu in de Verordening fysieke leefomgeving zit) die voor een remmende werking zorgen. Ook het landelijke milieubeleid wordt steeds strenger.

Fijnstof en endotoxinen staan goed in de planMER beschreven, alleen is de vraag en advies van de commissie m.e.r. om enkele beelden toe te voegen om meer duidelijkheid te geven. Dit advies wordt verwerkt in de definitieve versie bij de vaststelling door de gemeenteraad.

Tot slot, staat ons huidige bestemmingsplan net zoals het nieuwe bestemmingsplan boomteelt toe op agrarische gronden. Naar aanleiding van het advies van de commissie m.e.r. gaan wij ons beraden of het toevoegen van aanvullende eisen of voorwaarden noodzakelijk zijn.

In de loop van 2024 wordt het bestemmingsplan en de planMER behandeld in de commissie Ruimte en de gemeenteraad. Het advies en de aandachtspunten van de commissie m.e.r. en hoe wij voorstellen daarmee om te gaan, maakt dan onderdeel uit van het besluit.

Lees het persbericht van de commissie m.e.r.

Contact

Het projectteam voor het nieuwe bestemmingsplan is nu volop bezig om het ontwerpbestemmingsplan gereed te maken. Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op via buitengebied@reuseldemierden.nl.

Ervencoach

Onze ervencoaches Frank van Dommelen en Kees van Haaren ondersteunen je kosteloos bij de ontwikkelingsopgaven op jouw erf. Neem gerust contact op via ervencoach@reuseldemierden.nl