De gemeenteraad heeft op 2 november 2021 de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit, deel Buitengebied’ (NRK-buitengebied) vastgesteld.

De NRK-buitengebied bevat het geactualiseerde welstandsbeleid voor het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden. In de herziening van de welstandsnota wordt niet meer alleen gekeken naar de gebouwen maar ook naar de kwaliteit van de omgeving en landschappelijke inpassing. De NRK-buitengebied wordt gekenmerkt door een meer open houding, waarbij niet toetsen en verplichten, maar inspireren, voorlichten, stimuleren en begeleiden centraal staan. In samenspraak met de initiatiefnemer vormt ruimtelijke kwaliteit onderdeel van een goede gebiedsontwikkeling/plan.

In de NRK-buitengebied is voor de verschillende landschapsgebieden van Reusel-De Mierden een ‘gebiedspaspoorť opgesteld. Dit gebiedspaspoort geeft aan wat de te behouden en versterken kwaliteiten/karakteristieken/waarden zijn van dit gebied alsmede de ontwerpprincipes voor landschappelijke inpassing, erfinrichting en bebouwing bij ontwikkelingen in het gebied.
 

Inzage

Het beleid is digitaal te raadplegen onderaan de pagina.


Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, deel Buitengebied’ kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend.


Inwerkingtreding

De ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit, deel Buitengebied’ treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad. Vanaf dat moment vervalt de Welstandsnota voor het buitengebied.