In een volkstuin kan je zelf groenten en fruit verbouwen of mooie bloemen planten. In onze gemeente hebben we vijf volkstuincomplexen, verdeeld over alle kernen: 

 • In Hulsel aan de Kerkweg;
 • In Hooge Mierde aan de Kailakkers;
 • In Lage Mierde aan de Donkbeemd;
 • In Reusel aan de Leijenstraat en Leijenstraat/Hoevenhei. 

Een volkstuin van 150 m² kost € 28,80 per jaar. Een tuin van 250 m² kost € 47,35 per jaar.

Volkstuin aanvragen of opzeggen

Wil jij een volkstuin aanvragen of opzeggen? Neem dan contact op met Emmy van Loon.

Gebruiksvoorwaarden volkstuinen

 1. Elke gebruiker kan slechts één volkstuin in gebruik hebben.
   
 2. Als erkenning van het eigendomsrecht van de gemeente is jaarlijks vóór 1 april een gebruiksvergoeding verschuldigd van € 28,00 per volkstuin van 150 m² en € 46,00 per volkstuin van 250 m². Indien de ontwikkeling van de exploitatiekosten of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de vergoeding worden aangepast.
   
 3. Zodra de gemeente over de grond wil beschikken, dient het gebruik op eerste aanzegging te worden beëindigd, zonder dat door deze beëindiging recht op schadevergoeding ontstaat.
   
 4. Elke tuin dient goed te worden onderhouden en onkruidvrij te blijven, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders. Het is verboden afval te laten liggen. Onder afval wordt in ieder geval verstaan: aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken materialen zoals stenen, puin, glas, dakpannen, hout enzovoorts. Tevens is het niet toegestaan groenteafval et cetera buiten het perceel te deponeren. Het verdient aanbeveling dit te composteren op het in gebruik zijnde perceel.
   
 5. Het is verboden enig bouwwerk op het betreffende perceel op te richten of daarop bomen te planten. In afwijking van het bovenstaande is het uitsluitend toegestaan één bergruimte op te richten in de vorm van een liggend kistmodel, waarvan de maximale lengte 3.00 meter mag bedragen, de breedte maximaal 0.75 meter en de hoogte 0.60 tot maximaal 0.80 meter.
   
 6. Het gebruik van asbesthoudende materialen ter afscheiding van percelen of anderszins is niet toegestaan.
   
 7. Als naar het oordeel van burgemeester en wethouders een gebruiker deze voorwaarden niet of niet voldoende naleeft, wordt hij van gebruik uitgesloten zonder dat hij enige schadevergoeding kan vorderen.
   
 8. Het gebruik mag niet aan anderen worden afgestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de gemeente.
   
 9. Het parkeren van auto’s op de toegangspaden van de volkstuinen is uitsluitend toegestaan voor korte tijd voor het laden en lossen verband houdende met de bewerking van de volkstuinen.
   
 10. Eventueel ter plaatse aanwezige beplanting mag niet worden verwijderd en moet zodanig worden beschermd, dat de ontwikkeling hiervan niet wordt verstoord. 
   
 11. Ten aanzien van de oppervlakte en situering van de volkstuin maken burgemeester en wethouders het voorbehoud dat hierin - in verband met een billijke verdeling van de beschikbare gronden - wijziging kan worden gebracht.
   
 12. Indien men het gebruik van de volkstuin wil opzeggen, dient men dit schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders mee te delen. 
   
 13. Ingeval het gebruik wordt beëindigd, dient de volkstuin naar genoegen van burgemeester en wethouders te worden ontruimd en in ordelijke staat te worden opgeleverd.
   
 14. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere voorwaarden vast te stellen.

Heeft deze informatie u geholpen?