Belevingsonderzoek

Er is een belevingsonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe inwoners hun woon- en leefomgeving ervaren, met daarbij specifieke aandacht voor de intensieve dierhouderij en het buitengebied. Het onderzoek werd medio 2017 uitgevoerd door de GGD.

Notitie kengetallen dierhouderij 2017

In 2017 zijn de kengetallen van de intensieve dierhouderij in onze gemeente op een rijtje gezet. In onderstaande notitie leest u het aantal dieren in onze gemeente, het aantal bedrijven en de gegevens omtrent uitstoot.

Onderzoek 'Veehouderij en gezondheid omwonenden' (VGO)

Sommige mensen die in de buurt van veehouderijen wonen, maken zich zorgen over hun gezondheid. In 2010 is voor het eerst in Nederland een grootschalig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen. In 2017 is een aanvulling op dit onderzoek gekomen via het VGO-2 rapport. De resultaten vindt u op de website van het Rijksinstituut voor voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)(externe link).