Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het regionaal streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied. Dit document is opgesteld met de 21 gemeenten van de Metropool Regio Eindhoven (MRE). Het document geeft richting aan een gewenste ontwikkeling van het buitengebied in de regio. Daarvoor zijn in het streefbeeld een aantal 'richtinggevende uitspraken' genoemd:

  • We versterken landschap, natuur en de verbinding tussen stad en platteland en creëren ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.
  • We streven naar een ruimtegebruik van onze regio dat in balans is met natuurlijke systemen.
  • We zoeken samen met de landbouwsector en andere stakeholders naar mogelijkheden om in het landelijk gebied meer maatschappelijke en economische meerwaarde te genereren. Door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een gezonde bodem, maatschappelijke aspecten (leefbaarheid en vitaliteit), biodiversiteit, duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit.

Het is de bedoeling dat de 21 gemeenten de richtinggevende uitspraken betrekken bij het opstellen van hun omgevingsvisie.