Nota Ruimtelijke Kwaliteit en erfgoedbeleid

Een aantrekkelijke en goed verzorgde omgeving geeft de gemeente een impuls als woon- en bedrijfslocatie en toeristische bestemming. Naast het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ gaan wij daarom aan de slag met het opstellen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) en de actualisatie van ons erfgoedbeleid.

De NRK vervangt de welstandsnota uit 2004 en de Beleidsnotitie Bebouwingsconcentraties en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit. Zowel de NRK als de actualisatie van het erfgoedbeleid passen zo bij de aanstaande Omgevingswet. Ze worden beide opgesteld om een aantrekkelijke leefomgeving te behouden, maar ook om inwoners meer vrijheid te geven. Dat betekent minder regels en minder bemoeienis in gebieden waar dit verantwoord is.

De NRK en het erfgoedbeleid hebben verder de volgende doelen:

  • Handvaten bieden om de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te behouden, beschermen en (waar nodig) versterken.
  • Bewustwording en draagvlak creëren voor ons erfgoed en cultuurhistorie.
  • Een gebiedsgerichte benadering, die meer duidelijkheid geeft over hoe we een gebied eruit willen laten zien.
  • Verloedering/verrommeling tegengaan.
  • Regeldruk verminderen.
  • Efficiënte en transparante procedures vastleggen voor de ruimtelijke kwaliteitszorg.
  • Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de NRK verbeteren.
  • Meer samenhang bieden in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van onze gemeente, waaronder beeldkwaliteit, landschappelijke inpassing, stedenbouw en cultuurhistorie.
  • Anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen, waaronder de Omgevingswet.

Samen Doen

We betrekken inwoners graag bij het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. Dat doen we, naast de fotowedstrijd, door gesprekken met betrokkenen, de terinzagelegging van de concept-NRK en het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’. Wij onderzoeken ook mogelijkheden om inwoners nog meer digitaal te betrekken.

Vragen over de NRK of het erfgoedbeleid?

Neem dan contact op met Steffie Renders via 0497 – 650 650 of s.renders@reuseldemierden.nl. Heeft u vragen over het erfgoedbeleid? Neem dan contact op met Marian Schmitz via 0497 – 650 650 of m.schmitz@reuseldemierden.nl.