Bestemmingsplan Buitengebied 2023

Bruisend Buitengebied

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2023 lag vanaf maandag 3 juli 2023 acht weken lang ter inzage. Er kunnen geen zienswijzen meer worden ingediend. Via onderstaande knop kun je het bestemmingplan nog wel digitaal inzien. Verder vind je op deze pagina de PDF-versie van het bestemmingsplan en meer informatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 20 juni 2023 het ontwerpbestemmingsplan van het buitengebied vrijgegeven. Het plan lag tot 28 augustus ter inzage. Op deze pagina vind je meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan, het planMER, de nota van inspraak en de relevante bekendmakingen.

Vind je het fijner om het bestemmingsplan als PDF te bekijken (en eventueel te downloaden en uit te printen)? Dan vind je op deze pagina ook alle relevante bestanden.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2023'

Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023’ geeft een update aan bijna alle bestemmingsplannen in het buitengebied en houdt rekening met alle nieuwe regels en ambities die wij en de provincie hebben vastgelegd.

In het digitale Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023’’, wat op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) staat, wordt via een interactieve kaart aangegeven welke functies waar zijn toegestaan en waarmee rekening gehouden moet worden als je een plan indient.

In de planregels staat welk gebruik binnen de bestemming is toegestaan en wat je hierbinnen mag bouwen. In de planregels zitten daarnaast ook regels waarmee je met een eenvoudige procedure een omgevingsvergunning kan aanvragen om iets te veranderen of te doen wat het bestemmingsplan niet direct toestaat.

De toelichting geeft verdere uitleg en onderbouwing over alles wat te maken heeft met de gemaakte aanpassingen en een goede inrichting van het buitengebied. In de toelichting wordt bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid uitgelegd en aangegeven waarom bepaalde beschermende waarden zijn opgenomen op de kaart en in de planregels.

De toelichting met bijlagen, de regels met bijlagen èn de kaart vormen samen het Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023’.

Nota van inspraak

De afgelopen periode kon je een inspraakbrief sturen om mee te praten over het ontwerpbestemmingsplan. Heb jij een inspraakbrief ingediend en van ons een brief ontvangen? Dan kun je in de nota van inspraak de reactie op je inspraakbrief lezen. Gebruik het volgnummer uit de brief die je van ons hebt ontvangen om onze reactie op je brief te vinden. 

Bekijk de nota van inspraak

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan

Op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kan je het bestemmingsplan digitaal bekijken. Via een kaart of de adresbalk kun je de een locatie zoeken en vervolgens het bestemmingsplan voor die specifieke plek bekijken. Het plannummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1667.BPBbuit0083-ON01. Op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) vind je ook de toelichting(externe link) (en de bijlage bij de toelichting(externe link)) en regels(externe link) (en de bijlage bij de regels(externe link)) van het bestemmingsplan.

PDF-versie

Bekijk je het bestemmingsplan liever als PDF? Bijvoorbeeld zodat je het kunt opslaan op je eigen computer, of omdat je het wilt uitprinten? Dan download je de kaart in verschillende delen. Je kunt natuurlijk ook alleen maar het stukje kaart downloaden waar je naar op zoek bent. Daarvoor zie je hiernaast een kaartje ter verduidelijking. 

Regels en toelichting

Ook de regels en toelichting kan je downloaden. Daarvoor vind je de downloadlinks hieronder. De bijlagen voor de regels en toelichting kan je alleen maar downloaden via de digitale versie van het bestemmingsplan. Ook de linkjes naar deze digitale versie vind je hier:

Milieueffectrapport (MER)

Een MER brengt de milieugevolgen van een bestemmingsplan in beeld, waardoor deze kunnen worden meegenomen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Het ontwerp planMER ligt tegelijkertijd met het Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023’ ter inzage. Er kan ook een zienswijze over het ontwerp planMER worden ingediend. Het planMER en de bijlage kan je hier downloaden:

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023’ is een volledige update van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening fase 1a’.

In het nieuwe bestemmingsplan hebben we rekening gehouden met zo'n 65 kleinere bestemmingsplannen, enkele gerechtelijke uitspraken en omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn in het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023’ verschillende regels en ambities verwerkt die de afgelopen jaren zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in de provinciale Omgevingsverordening(externe link), onze Omgevingsvisie, de Nota Ruimtelijke kwaliteit en de Erfgoednotalink naar pdf bestand.

Dit nieuwe bestemmingsplan zorgt dus voor actueel, compleet en duidelijk kader voor het buitengebied dat iedereen digitaal kan inzien. Zo zijn we goed voorbereid op de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 geldt.

In 2021 heeft het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ voor inspraak ter inzage gelegen. Hierop kregen wij 204 inspraakreacties. De afgelopen periode hebben wij daarom veel gesprekken gevoerd op basis van deze reacties. Daarna hebben wij het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ aangepast en afgerond. Het Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2023' dat je op deze pagina vindt, is het resultaat van al die reacties en gesprekken.

Waar kan ik de officiële bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan vinden?

De bekendmaking stond op vrijdag 30 juni in D’n Uitkijk en in het digitale Gemeenteblad. Dit laatste is de officiële route voor bekendmakingen en is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Je kunt hier de officiële bekendmaking als PDF-bestand lezen en downloaden:

Waarom heeft het zolang geduurd?

Een goede vraag. Wij vinden ook dat het lang heeft geduurd. Dit komt door een samenloop van omstandigheden. Er waren 204 inspraakreacties ingediend die behandeld moesten worden. Die moesten wij samenvatten, beantwoorden, onderzoeken en eventueel verwerken in de plannen. Dat kost veel tijd.

Daarnaast moest het bestemmingsplan worden aangepast op diverse beleidsstukken zoals de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de Erfgoednota. Ook is er een aanhoudende drukte van diverse principeverzoeken en vooroverleg en hebben de COVID-jaren ook hier invloed op processen gehad. Wij hopen dat het richting de vaststelling van het bestemmingsplan efficiënter verloopt.

Ik heb een inspraakreactie ingediend, maar ik heb geen brief ontvangen. Wat kan ik doen?

Als je geen reactie van ons hebt ontvangen is er misschien ergens iets niet goed gegaan. Heb je iemand gevraagd om de reactie voor jou in te dienen? Neem dan eerst contact op met die persoon. Heb je de reactie zelf ingediend? Stuur dan een e-mail naar buitengebied@reuseldemierden.nl en meld het bij ons. Dan sturen wij je de brief alsnog toe per e-mail. Wil je de brief liever per post? Geef dat dan aan in je e-mail en stuur het postadres voor de zekerheid nog een keer mee.

Waarom is er niets met mijn inspraakreactie gebeurd?

Om diverse redenen is er aangegeven dat de inspraakreactie niet leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Wij hebben geprobeerd dat zo zorgvuldig mogelijk per inspraakreactie uit te leggen. Zo nemen wij in dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen mee waarvoor een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing en/of afweging nodig is. Daarvoor in de plaats zijn enkele veegplannen in procedure gelegd de afgelopen jaren. Het kan ook zijn dat wat je vraagt in strijd is met ons beleid en we geen medewerking kunnen verlenen.

Heb je het gevoel dat er niet op een juiste manier is gereageerd op jouw inspraakreactie? Laat het ons dan via een zienswijze weten. Dan wordt het richting de vaststelling van het bestemmingsplan opnieuw beoordeeld.

Voor mijn perceel is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld of nog in procedure. Hoe is dat verwerkt?

Als het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk, dan is het volledig meegenomen in dit ontwerpbestemmingsplan. Als het nieuwe bestemmingsplan voorziet in allerlei nieuwe ontwikkelingen, kan het ook zo zijn dat het buiten het bestemmingsplan is gelaten, om te voorkomen dat de ontwikkeling hierdoor wordt gehinderd.

Is het nieuwe bestemmingsplan nog in procedure en nog niet vastgesteld? Dan is het plan buiten dit bestemmingsplan gelaten. Heb je toch het gevoel dat het niet klopt? Dien dan een zienswijze in. Dan kan dat worden afgewogen richting de vaststelling door de gemeenteraad.

Waarom is mijn perceel niet opgenomen in het bestemmingsplan?

Dat is afhankelijk waar je perceel ligt. Het kan zijn dat je perceel nog tot één van de kernen behoord. Dan staat dat geregeld in een ander bestemmingsplan voor het stedelijk gebied. Het kan ook zo zijn dat voor jouw locatie recentelijk een aparte bestemmingsplanprocedure is doorlopen. In dat geval kan er sprake zijn van een ‘witte vlek’. Daar geldt dan een ander bestemmingsplan. Dit hebben wij zo gedaan om te voorkomen dat bestemmingsplannen elkaar doorkruisen.

Kan mijn verzoek voor een ontwikkeling worden meegenomen?

Nee. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen waar een uitgebreide ruimtelijke motivatie en afweging voor nodig is. Daarvoor in de plaats zijn de afgelopen jaren veegplannen ter inzage gelegd. Die voorzagen wel in enkele ontwikkelingen. Als je iets wil ontwikkelen wat niet past binnen het bestemmingsplan, dan kun je het beste starten met het indienen van een principeverzoek. Op www.reuseldemierden.nl/principeverzoek staat hoe dat in zijn werk gaat.

Ik snap niet wat er in de regels staat. Wat kan ik doen?

In de planregels wordt veel vaktaal gebruikt. Het moet juridisch sluitend zijn en is daarom soms ingewikkeld. In artikel 1 van de planregels is als eerste een begrippenlijst opgenomen om bepaalde woorden uit te leggen. Verder worden in de toelichting veel onderwerpen uitgebreid uitgelegd wat iets is en waar het voor dient.

De hele toelichting doorlezen is natuurlijk een hoop werk, maar met de zoekfunctie (crtl + F op je toetsenbord, cmd + F op een Apple computer) kun je zoeken naar specifieke onderwerpen. Dat scheelt een hoop tijd en energie. Kom je er nog niet uit? Dan kunnen we je bij de inloopdagen misschien verder op weg helpen.

Hoe gaat het nu verder?

Op maandag 28 augustus was de laatste de dag van de inzagetermijn. Het projectteam gaat dan aan de slag met de zienswijzen door deze samen te vatten, dossieronderzoek te doen en te beantwoorden. Het kan ook zijn dat wij intern nog dingen zien, waarvan wij denken dat het bestemmingsplan op aangepast moet worden. Het is ook wachten op het advies die de commissie m.e.r. gaat uitbrengen over de planMER.

Is dat allemaal gereed? Dan bereiden wij het bestemmingsplan voor om het te laten behandelen in de commissie en vervolgens vast te laten stellen door de gemeenteraad. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, wordt dat besluit gepubliceerd. Bent u het niet eens met dat besluit en/of het onderliggende bestemmingsplan? Dan kunt u nog een beroep indienen bij de Raad van State. Hoe dat in zijn werk gaat, geven we bij de publicatie van het besluit aan. Maar wij hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen.

Contact

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met het projectteam via buitengebied@reuseldemierden.nl  of bel naar 0497 – 650 650. Wij proberen dan zo snel mogelijk antwoord te geven op je vragen.