We willen dat Reusel-De Mierden een fijne plek is om te wonen, werken en ontspannen. Met elkaar bepalen we wat we wel en niet willen in onze leefomgeving. Dit leggen we vast in de Omgevingsvisie. Op 22 mei 2018 is de Omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad een addendum op de Omgevingsvisie vastgesteld. Het is een aanvulling op het oorspronkelijke document en daarmee een volwaardig onderdeel van de Omgevingsvisie. In het addendum wordt beschreven hoe we als gemeente om willen gaan met een gebiedsfonds en landschapsfonds (artikel 6.24 WRO). Ook wordt aangegeven wat de bestedingsdoelen zijn van deze fondsen.

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad een tweede addendum vastgesteld om afdrachten mogelijk te maken in een vereveningsfonds sociale woningbouw.

Wat staat er in de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie beschrijft hoe de gemeente er over 15 jaar uit ziet. Het gaat over de fysieke leefomgeving, waarbij we beschrijven hoe ons gebied ingericht is (de ruimte), hoe onze inwoners hier veilig en gezond kunnen leven (het sociale) en wat er aan bedrijvigheid is (de economie). Een Omgevingsvisie is geen plan op detailniveau, het geeft richting aan waar we naar toe willen. In onze Omgevingsvisie hebben we tien keuzes gemaakt die in onze ogen essentieel zijn voor de toekomst. Zo beschrijven we op welke plek woningbouw wenselijk is, hoe we met intensieve dierhouderij omgaan, waar we natuur willen ontwikkelen en hoe we onze kernen kunnen versterken. Als gemeente kunnen we op basis van de visie geen rechten die iemand nu heeft, afnemen. Huizen, bedrijven en stallen zoals die er nu staan, blijven, tenzij de eigenaar zelf anders kiest.

Initiatieven met meerwaarde

In onze Omgevingsvisie kijken we naar mogelijkheden en wat een initiatief bijdraagt aan de omgeving. 'Meerwaarde', noemen we dat. Ondernemers en inwoners krijgen ruimte om initiatieven te ontwikkelen die passen bij hun wensen, maar ook in balans zijn met de omgeving. 

Wet ruimtelijke ordening

Onder de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht de ruimtelijke ambities van de gemeente in een Structuurvisie vast te leggen. De Wet ruimtelijke ordening wordt vereenvoudigd en opgevolgd door de Omgevingswet. Naar schatting is dit in 2021. De Structuurvisie zal verdwijnen en vervangen worden door de Omgevingsvisie. Omdat een Structuurvisie voor minimaal 15 jaar wordt opgesteld, kiezen wij ervoor om nu al een Omgevingsvisie te maken. Deze heeft dezelfde status als een Structuurvisie. Tegen een Omgevingsvisie kunt u niet in beroep gaan.

De Omgevingsvisie en bijlagen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).