Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving tot een nieuwe wet. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld een nieuw initiatief te realiseren. Zodat straks sneller te zien is wat er moet gebeuren om een nieuw plan uit te voeren. Voor wonen en werken, mens en dier. Samen werken we aan een mooi, sociaal en gezond Reusel-De Mierden. Nu, morgen én in de toekomst.

Wat houdt de Omgevingswet in?


We hebben nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving staat voor alles wat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur). De huidige wetgeving is door al deze losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Met als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen. De achterliggende gedachte is dat dit bijdraagt tot meer succesvolle uitvoering van ideeën en plannen van inwoners, ondernemers en organisaties. En een betere leefomgeving voor ons allemaal.

Een ander doel is om het proces van vergunningaanvragen te versnellen. De wettelijke termijn gaat in een aantal gevallen van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. De aparte websites waar nu vergunningen worden aangevraagd komen hiermee te vervallen. Straks gaat alles via een digitaal loket.

In het kort heeft de Omgevingswet verschillende doelen:

Meer denken vanuit mogelijkheden in plaats van regels. Van: 'nee, tenzij' naar 'ja, mits'. 

  • Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen initiatiefnemer, directe omgeving, gemeente, andere overheden en adviseurs.
  • Gemeente kan meer lokaal maatwerk bieden.
  • Snellere procedures.
  • Eenvoudiger en inzichtelijker. De Omgevingswet gaat 26 wetten vervangen.  
  • De Omgevingswet verplicht ook provincies, waterschappen en gemeenten om ieder hun regels die over de fysieke leefomgeving gaan, samen te voegen tot één regeling. De provincie doet dat in een zogenaamde Omgevingsverordening, het waterschap in een Waterschapsverordening en de gemeente in een Omgevingsplan.

De Omgevingswet introduceert ook nieuwe instrumenten. Iedere gemeente moet een eigen omgevingsvisie maken. De gemeente kan het strategisch beleid uit haar omgevingsvisie uitwerken in omgevingsprogramma’s. In een omgevingsprogramma worden algemene doelstellingen vertaald naar meer concrete maatregelen of projecten. Ook komt er uiteindelijk één omgevingsplan met daarin alle regels over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen. Met een omgevingsvergunning kan de gemeente toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren. 

De voordelen van de Omgevingswet

Eén Omgevingswet

Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.

  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

Eén Omgevingsvergunning

Ook wanneer meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen.

  • Vaak is er een besluit binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Voor een goed plan is altijd ruimte, mits het plan past bij het omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving. Wij nodigen u uit uw voornemen te bespreken en na te gaan of het past.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?

Iedereen in onze gemeente die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Hierin staat waar uw plan aan moet voldoen. Een aanvraag doet u met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket (vanaf 1-1-2024). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie

Voor meet informatie over de omgevingswet verwijzen wij naar iplo.nl(externe link) (Informatiepunt Leefomgeving) en aandeslagmetdeomgevingswet.nl(externe link).