Gemeentebladen (tot 2018) 2016

 • Omgevingsvergunningen week 39

  (15-11-2016)
 • APV-vergunningen week 39

  (15-11-2016)
 • Omgevingsvergunningen week 38

  (08-11-2016)
 • APV-vergunningen week 38

  (08-11-2016)
 • Omgevingsvergunning week 37

  (25-10-2016)

  Welstand

  De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  Aanvragen omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

  • Omgevingsvergunning, Draaiboom 9 in Lage Mierde, het kappen van een boom;
  • Omgevingsvergunning, ’t Heike ongenummerd in Reusel, het kappen van bomen;
  • Omgevingsvergunning, Lange Voren 10 in Reusel, het legaliseren van het gebouw ‘het Paradijs’;
  • Omgevingsvergunning, Laarakkerdijk 1 in Reusel, aanvragen van opslagcapaciteit mestbassins en spuiwater;

  Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

  Omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat

  de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Plonderijen 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g en 9h in Reusel, het verbouwen van acht woningen, verzonden 8 september 2016;
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), ’t Holland 9 in Reusel, afwijken van het bestemmingsplan, verzonden 8 september 2016;
  • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Haarweg 2 in Hooge Mierde, bouwen loods voor stalling machines en opslag akkerbouwproducten en afwijken van het bestemmingsplan, verzonden 13 september 2016

  Bezwaar c.q. beroep

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • Omgevingsvergunning, Mispeleind 4 in Lage Mierde, beperkte milieutoets in verband met het bouwen van een werktuigenberging en het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;

  De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 19 september 2016 gedurende zes weken en dus tot en met maandag 31 oktober 2016 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, moeten hiervoor een afspraak maken. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

  Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Sloopmelding, Vossenhof 3 in Hooge Mierde, het verwijderen van 4 asbesthoudende golfplaten van het fietsenhok;
  • Sloopmelding, Gijsestraat 3 in Lage Mierde, het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot;
  • Sloopmelding, Heibloem 4 in Reusel, het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot van een bijgebouw en het gedeeltelijk slopen van dit bijgebouw;
  • Sloopmelding, Voort 13a in Reusel, het slopen van de stal en loods;
  • Sloopmelding, de Strook 1 in Reusel, het slopen van diverse bedrijfsgebouwen;

  • Milieumelding, Postelsedijk 11 in Reusel, het uitbreiden van de mest opslag;

  Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

 • APV vergunningen week 37

  (25-10-2016)

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  Drank- en Horeca

  De burgemeester van Reusel-De Mierden maakt bekend dat:

  de volgende meldingen zijn ontvangen en aanvaard:

  • Melding wijziging drank- en horecavergunning (reguliere procedure), Kerkstraat 7 in Reusel, het wijzigen van de exploitatievergunning, verzonden 6 september 2016;

  Bezwaar c.q. beroep

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

 • Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied 2016’ deelgebied Dorpsplein 26 in Lage Mierde

  (24-10-2016)
 • Omgevingsvergunning week 36

  (18-10-2016)

  Welstand

  De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  Omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • Omgevingsvergunning fase 2 (uitgebreide procedure), Huisacker 2 Hulsel, het verbouwen van een voormalige kerk tot woning, verzonden 5 september 2016. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit;

  De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 12 september 2016 gedurende zes weken en dus tot en met maandag 24 oktober 2016 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, moeten hiervoor een afspraak maken. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

  Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding lozing buiten inrichting, Leijenstraat 4 Reusel-de Mierden, aanleggen van een gesloten bronsysteem ten behoeve van aardwarmte.

  Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

 • Omgevingsvergunning week 35

  (11-10-2016)

  Welstand

  De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  RUBRIEK: OMGEVINGSVERGUNNINGEN

  TYPE BEKENDMAKING: OMGEVINGSVERGUNNINGEN

  Aanvragen omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

  • Omgevingsvergunning, Weijererf 43 in Reusel, het bouwen van een woning met bijgebouw;
  • Omgevingsvergunning, Kremer 2 in Reusel, bouwen van een perceelafscheiding;
  • Omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 34 in Reusel, organiseren van een winterevenement;
  • Omgevingsvergunning, Kapelletje op de begraafplaats in Lage Mierde, afwijken bestemmingsplan;
  • Omgevingsvergunning, Molendijk 14 in Hulsel, veranderen van het bedrijf;
  • Omgevingsvergunning, Kerkekkers ongenummerd in Hulsel, bouwen van vier woningen;
  • Omgevingsvergunning, Turnhoutseweg in Reusel, kappen van een boom;
  • Omgevingsvergunning, De Cingel, Poelshof en Toon van den Bornestraat in Hooge Mierde, bouwen van acht woningen;
  • Omgevingsvergunning, Twisseltsebaan in Hooge Mierde, kappen van een boom;
  • Omgevingsvergunning, Weeldsedijk 4 in Hooge Mierde, uitbreiden van rundvee binnen bestaande gebouwen en uitbreiden bestaande stal met een voetpad;

  Bezwaar c.q. beroep

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

  Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Sloopmelding, Blokekker 26 en 28 in Reusel, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de daken van twee bijgebouwen;
  • Sloopmelding, Heibloem 4 in Reusel, verwijderen van asbesthoudend dakbeschot van een bijgebouw en het gedeeltelijk slopen van dit bijgebouw;
  • Sloopmelding, Gijsestraat 3 in Lage Mierde, verwijderen van asbesthoudend dakbeschot;

  • Milieumelding, Postelsedijk 11 in Reusel, mobiel puinbreken;
  • Milieumelding, Molendijk 14 in Hulsel, plaatsen van een luchtwasser en wijzigen van dieraantallen;

  Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

 • APV vergunningen week 35

  (11-10-2016)

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

  de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Collectevergunning, Gemeente Reusel-De Mierden, collecte door Stichting Oranje Fons van 6 tot 10 juni 2017, verzonden 31 augustus 2016;

  de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding evenement, Dorpsakker  in Lage Mierde, kofferbakverkoop op 11 september 2016;
  • Melding evenement, Korenbocht 50 in Reusel, mobiliteitscursus KBO;
  • Melding evenement, ’t Hof 6 in Reusel, rommelmarkt op 27 en 28 augustus 2016;
  • Melding evenement, Hooge Mierde, evenement ‘High Mierd Run’ op 1 oktober 2016;
  • Melding evenement, Kerkplein 69 in Reusel, speelgoedbeurs op 25 september 2016;
  • Melding evenement, Wilhelminalaan 71 in Reusel, plaatsen van een tent, buitenbar en een draaitafel op 10 en 13 september 2016;

  Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

 • Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016-2

  (21-08-2018)