Op 18 februari 2020 besloot de gemeenteraad in meerderheid om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de oprichting van het windpark Agro-Wind in Reusel Zuid. Op 3 maart 2020 verleende het college van burgemeester en wethouders vervolgens de omgevingsvergunning.

Onderaan dit bericht vindt u alle stukken. De omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken naar het identificatienummer NL.IMRO.1667.OVBwindpark0074-VAST.

Waterschap De Dommel heeft op 13 februari 2020 de Watervergunning verleend, Omgevingsdienst Brabant Noord (gemandateerd door provincie Noord-Brabant) heeft op 17 februari 2020 de ontheffing Wet natuurbescherming verleend. Deze besluiten worden op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling gezamenlijk met de omgevingsvergunning ter inzage gelegd, waarna belanghebbenden 6 weken de tijd hebben om beroep in te stellen bij de Raad van State. Degene die beroep indient, kan de Raad van State tevens verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Indien de voorlopige voorziening wordt toegewezen, wordt de inwerkingtreding van de besluiten opgeschort tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in de beroepszaak. 

Publicaties

Grenswijziging Natuurnetwerk Brabant

Onderdeel van de realisatie van dit project is een verzoek tot grenswijziging van het Natuurnetwerk Brabant door de provincie Noord-Brabant. Dit verzoek heeft tegelijkertijd met de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage gelegen. De beschikking hiervoor is door Gedeputeerde Staten afgegeven. De publicatie is te vinden via onderstaande kanalen.