Vanaf 19 november 2019 lagen de ontwerpomgevingsvergunning, ontwerp watervergunning en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming 6 weken ter inzage. Tot en met 30 december 2019 kon men een zienswijze tegen deze besluiten indienen. Ook kon men reageren op het verzoek voor herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB).

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2019 besloten om voor dit project de gemeentelijke coördinatieregeling te volgen. Dit houdt in dat u met 1 zienswijze een reactie kunt geven op alle ontwerpbesluiten die ter inzage liggen. U moet wel aangeven tegen welk(e) besluit(en) u een zienswijze in dient. De zienswijze moet per post worden ingediend. Zienswijzen per e-mail worden niet in behandeling genomen. Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen. U leest hieronder wie u daar voor kunt benaderen.

Door de coördinatieregeling te volgen staat er straks 1 gang open naar de Raad van State voor alle gecoördineerde besluiten. Meer over wat deze gemeentelijke coördinatieregeling inhoudt, ziet u in de video op YouTube.

Let op! Wanneer u geen zienswijze indient, is het niet mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State voor de definitieve besluiten. Naar verwachting worden de definitieve besluiten genomen in februari 2020. De zienswijzen die in deze inzagetermijn worden ingediend, worden bij deze besluitvorming meegenomen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de ontwerpbesluiten.

Ontwerpomgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw en het gebruik van een windturbinepark bestaande uit 11 windturbines, gedurende een periode van 25 jaar. De aangevraagde activiteiten zijn in strijd met de bestemmingsplannen 'Buitengebied 2009' en 'Buitengebied 2009, herziening fase 1A'. Omdat is aangetoond dat na uitvoering van de vergunning sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan het project in afwijking van het bestemmingsplan worden vergund. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • bouwen
  • milieu
  • gebruik van gronden / bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Aan het ontwerpbesluit zijn voorschriften verbonden. Voor het project is een MER (milieueffectrapportage) opgesteld dat deel uitmaakt van de aanvraag. De Commissie m.e.r. adviseert na afloop van de inzagetermijn de gemeente over de MER in combinatie met de aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de eventueel ingebrachte zienswijzen.

Verzoek tot herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant

Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Dit plan heeft tot gevolg dat een klein gedeelte van het NNB plaats maakt voor windenergie. Daar staat tegenover dat nieuwe natuur wordt gerealiseerd. Het voorstel tot compensatie is opgenomen in bijlage 4 bij de ontwerp omgevingsvergunning. Op basis van de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant kan de provincie de begrenzing van het NNB wijzigen op verzoek van de gemeente. De gemeente is voornemens om de provincie te vragen het NNB in de Interim-Omgevingsverordening Noord-Brabant aan te passen op basis van artikel 3.21 en 6.2, kleinschalige aanpassingen. Na afloop van de inzagetermijn stuurt de gemeente de zienswijzen en het verzoek tot herbegrenzing van het NNB naar de provincie. Die betrekt de zienswijzen bij het besluit tot het herbegrenzen van het NNB.

Ontwerpvergunning Waterwet

De ontwerp-vergunning Waterwet heeft betrekking op het afvoeren van hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak van het te realiseren plan. Aan de ontwerp-vergunning zijn voorschriften verbonden.

Ontwerpontheffing Wet natuurbescherming

De ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming heeft betrekking op activiteiten die invloed hebben op beschermde diersoorten. Aan de ontwerp-ontheffing zijn voorschriften gevonden.   

Contact

De stukken zijn hieronder te raadplegen en waren in te zien in de centrale hal van het gemeentehuis. Heeft u een vraag of wilt u mondeling een zienswijze in dienen? Neem dan contact op met Hein van Riet, via vergunningen@kempengemeenten.nl of 0497 – 531 300.