Voor de locatie De Hoeven 26 in Reusel is een principeverzoek ingediend. Dit verzoek omvat een plan met meerdere opgaven en doelen, die samen komen in het gebiedsontwerp. Dit ontwerp is in samenwerking met gemeente Bladel en de initiatiefnemer tot stand gekomen.

Het plan voorziet in meerdere opgaven die onder andere zijn opgenomen in de Omgevingsvisie, de Natuurbeheerkaart van Brabant, de Interim omgevingsverordening Ruimte, het vastgestelde voorkeursalternatief N284 en het ruimtelijk afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten. Zo levert het plan onder andere een bijdrage aan de natuurontwikkeling en de Ecologische Verbindingszone, een extra verkeersontsluiting voor de bedrijventerreinen De Kleine Hoeven en De Sleutel, de beschikbaarheid van voldoende bluswater en een oplossing voor het waterbergingsprobleem op bedrijventerrein De Sleutel.

Ook voorziet het plan in goede structurele huisvesting voor arbeidsmigranten in onze gemeente.

Nu ons college onder voorwaarden heeft ingestemd met het principeverzoek kunnen de werkzaamheden voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden gestart.

Afbeelding van De Hoeven