In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES (Regionale Energiestrategie). Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO² met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen.

Op zoek naar mogelijkheden tot verduurzaming in de regio

De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we samen met de andere gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. Zoals ook uitgelegd wordt in de video hieronder. De besluiten worden lokaal genomen. Gemeenten zijn dus zelf aan zet.

Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

Op gemeentelijk en regionaal niveau werken we samen aan de uitvoering. Om hier invulling aan te geven hebben we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES(externe link) opgesteld. Dit is een 'levend' document, dat regelmatig actueel wordt gemaakt. Zo kunnen we slimmer regisseren en sturen op de voortgang en realisatie van de gedeelde opgave op het terrein van energietransitie in de Metropoolregio Eindhoven.

De voortgang van de RES wordt online bijgehouden op www.energieregiomre.nl(externe link). Hier is ook de RES 1.0 te vinden die eind 2021 is vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB's van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten.