Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 wetten. De Wet ruimtelijke ordening vervalt. De term ‘bestemmingsplan’ kennen we straks niet meer. Dit wordt vervangen door een ‘omgevingsplan’. Op 1 januari 2023 worden alle geldende bestemmingsplannen onderdeel van een ‘omgevingsplan van rechtswege’. Daarin staat beschreven welke plannen wel of niet uitgevoerd mogen worden. Ruimtelijke initiatieven moeten daarin passen. Als een initiatief niet in dat kader past, dan moet de initiatiefnemer een procedure volgen om een vergunning te krijgen. We kunnen dit mogelijk maken door een aanpassing van het omgevingsplan of door een vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplan activiteit’ (bopa).

Wat betekent dit voor u?

Bent u bezig met het (laten) opstellen van een (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan? Houd er dan rekening mee dat het beoordelen en in procedure brengen van deze plannen langer duurt dan zes maanden. Voor plannen die nog ingediend moeten worden gaat het niet meer lukken om die voor 1 januari ter inzage te leggen.

Ruimtelijke plannen indienen volgens de eisen van de Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 nemen wij daarom geen (ontwerp)bestemmingsplannen en (ontwerp)wijzigingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening meer in behandeling. We hanteren vanaf genoemde datum de eisen die in de Omgevingswet staan. Nieuwe plannen moeten daaraan voldoen. Werk daarom uw plan uit volgens de eisen van de Omgevingswet. Het opstellen van een plan is voor een leek geen eenvoudige opgave. U kunt hiervoor het beste een adviesbureau of stedenbouwkundig bureau in de arm nemen. 

Wat betekent dit voor een ingediend (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan?

Al langere tijd heeft het team Ruimtelijke ontwikkeling te maken met een grote toename van het aantal ruimtelijke vraagstukken. In combinatie met een beperkte personeelscapaciteit kan het zijn dat een – voor 1 juli 2022 – ingediend (ontwerp)bestemmingsplan of (ontwerp)wijzigingsplan nog niet is toegewezen aan een behandelaar. Helaas kan voor dit plan geen procedure onder de huidige Wet ruimtelijke ordening meer doorlopen worden. Uw plan moet omgezet worden naar een omgevingsplan volgens de eisen van de Omgevingswet.

Is uw aanvraag al wel toegewezen aan een behandelaar, dan neemt deze contact met u op om te bepalen of een ontwerpbestemmingsplan nog op basis van de huidige Wet ruimtelijke ordening ter inzage kan voor 1 januari 2023. Blijkt dit niet haalbaar dan moet ook dit plan omgezet worden naar een omgevingsplan volgens de eisen van de Omgevingswet. Het plan kan dan ook pas na 1 januari 2023 ter inzage gelegd worden.

Wat betekent dit voor een ingediend principeverzoek of informeel verzoek?

Vanwege de voorbereidingen op de Omgevingswet, de grote hoeveelheid ruimtelijke aanvragen en de beperkte personeelscapaciteit is er beperkt tijd beschikbaar om principeverzoeken en informele verzoeken te behandelen. Is uw verzoek al toegewezen aan een behandelaar? Dan zal deze u informeren over de voortgang.

Heeft u nog geen naam van een behandelaar doorgekregen? Dan is er helaas nog geen zicht op een inhoudelijke reactie. We kunnen op dit moment ook geen toezegging doen wanneer uw verzoek in behandeling kan worden genomen.

We begrijpen dat dit voor u vervelend is maar we hebben de tijd nodig om ons goed voor te bereiden op de Omgevingswet, om u daarna zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Omgevingsvergunning

Het aanvragen van een omgevingsvergunning blijft gewoon mogelijk. Daarin verandert nu niets. U kunt hiervoor terecht bij team VTH, vergunningen@kempengemeenten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team ruimtelijke ontwikkeling, te bereiken via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.