Aanjaagsubsidie

Heb jij een goed idee dat bij kan dragen aan een leefbare samenleving in onze gemeente? Dan kom je misschien in aanmerking voor de aanjaagsubsidie. Op deze pagina lees meer over de voorwaarden en hoe jij een aanjaagsubsidie kan aanvragen.

De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid. De subsidie is bedoeld als een zetje mee voor een goed idee. Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit inwoners uit de vier kernen van onze gemeente. Zij bekijken welke initiatieven met een zetje in de rug ook op de lange termijn een bijdrage zullen leveren aan de maatschappelijk effecten. Met andere woorden: welke projecten zijn de ‘beste investering’ voor een leefbare samenleving? De adviescommissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders, welke uiteindelijk beslist op de ingediende aanvragen.

DigiDAanjaagsubsidie aanvragen

Wie kan de subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen worden gedaan door verenigingen en stichtingen, maar ook door mensen die niet georganiseerd zijn in een rechtspersoon (zoals een groepje jongeren). Deze laatste moeten er wel rekening mee houden dat zij een aanvraag kunnen indienen tot een maximum van € 2.500,00.

Checklist aanvragen aanjaagsubsidie

De adviescommissie neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Met behulp van deze checklist kun je controleren of jouw aanvraag alle noodzakelijke informatie bevat.

Het aanvraagformulier         

Het aanvraagformulier kan digitaal worden ingevuld via de website, of worden gedownload en handmatig worden ingevuld. Het aanvraagformulier bevat gegevens over de aanvrager: naam, adresgegevens, bankgegevens, omschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de hoogte van de gevraagde subsidie en de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Let op: aanvragen moeten altijd voorafgaand aan het plaatsvinden van de activiteit worden ingediend.

Het activiteitenplan  

Geef een korte beschrijving van wie je bent. Een aanvraag kan worden gedaan door een inwoner, of een rechtspersoon (vereniging of stichting). Beschrijf vervolgens voor welk project je subsidie aanvraagt. Een aanjaagsubsidie kan alleen worden toegekend voor projecten met een langdurig karakter. Eenmalige activiteiten komen niet in aanmerking. Beschrijf met welke bewoners of organisaties je samenwerkt, wat je wilt bereiken, hoe het project op de lange termijn wordt voortgezet en bekostigd, en welke bijdrage jouw project levert aan de maatschappelijke effecten die de aanjaagsubsidie voor ogen heeft (zie website).

De begroting

De begroting is een overzicht van alle (verwachte) inkomsten en uitgaven. Zorg dat je de kosten goed kan onderbouwen. Bestaat een groot deel van de begroting uit kosten voor materialen of de aanleg van een object? Zorg dan dat je tenminste twee offertes hebt opgevraagd. In een begroting maak je ook inzichtelijk welke bijdrage jij/jouw vereniging of stichting of de deelnemers van de activiteit betalen. Cofinanciering is een voorwaarde om aanjaagsubsidie te kunnen ontvangen. Vermeld ook eventuele subsidies die bij andere organisaties of fondsen zijn aangevraagd.

Eventuele bijlagen

  • Offertes van producten die je voornemens bent aan te schaffen
  • Plattegronden, kaarten, foto’s e.d. die voor de adviescommissie van belang zijn om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Tips voor een goed onderbouwde aanvraag

  • Toon aan dat er draagvlak is voor de activiteit. Hoe weet je dat er behoefte is aan deze activiteit?
  • Een activiteit die breed toegankelijk is voor inwoners krijgt de voorkeur boven activiteiten die slechts voor een beperkte doelgroep toegankelijk zijn.
  • Omschrijf op welke manier de activiteit nieuw, creatief of vernieuwend is.
  • Er wordt beoordeeld of er sprake is van cofinanciering, en de aanjaagsubsidie is alleen aanvullend. Geef in de aanvraag duidelijk aan welke financiële bijdrage door jou/jouw organisatie of door deelnemers aan de activiteit wordt gedaan.
  • Begin op tijd met het doen van de aanvraag. Bij vragen of twijfels kun je vooraf contact opnemen met t.vandooren@reuseldemierden.nl. Na het indienen is er geen tijd meer om de aanvraag nog aan te passen.

Niet in aanmerking komen

  • Jubilea, vieringen, buurtbarbecues, buurtfeesten en vergelijkbare activiteiten;
  • Kosten voor de werving van andere inkomsten (bijvoorbeeld voor een loterij);
  • Kosten voor consumpties en traktaties, catering of soortgelijk.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn twee momenten in het jaar waarop een aanjaagsubsidie kan worden aangevraagd. LET OP: voor een activiteit kan slechts één keer een aanjaagsubsidie worden aangevraagd.  

De inlevertermijnen zijn op 5 mei en 5 november. We raden je aan om jouw aanvraag eerder in te sturen als je wil weten of deze volledig is. Na het indienen is er geen tijd meer om de aanvraag nog aan te passen. Uiterlijk zes weken na de inlevertermijn wordt beslist of de subsidie is toegewezen.

Direct regelen

Inwoners en bedrijven kunnen zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD of eHerkenning. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid jouw identiteit kan verifiëren. Je kunt eHerkenning aanvragen via www.eherkenning.nl.

Voor dit formulier heb je als bedrijf eHerkenning niveau 2+ nodig of als burger een DigiD account.

Heeft deze informatie je geholpen?