Door hemelwater apart op te vangen ('afkoppelen'), loopt het riool minder snel vol bij hevige regenbuien. Ook hoeft schoon water dan niet onnodig gezuiverd te worden en kan hemelwater in eigen gebied worden vastgehouden, wat helpt tegen droogte.

Afkoppelen kan op verschillende manieren; zo kunt u het water laten infiltreren in uw eigen tuin door de aanleg van infiltratiekratten of een grindstrook, kunt u het water naar een nabijgelegen sloot brengen, kunt u een aansluiting maken op het regenwaterriool van de gemeente of u kunt een groen dak aanleggen.

Wat bij het ene pand goed werkt, is minder geschikt voor een ander pand. Een medewerker van de gemeente denkt graag met u mee om een passend afkoppelplan te maken. Afkoppelen is in sommige delen van de gemeente verplicht. Dit betreft met name het buitengebied, omdat de meeste panden daar zijn aangesloten op druk-of vacuümriolering.

Afkoppelvergoeding

De materialen die u nodig heeft om het hemelwater af te koppelen (met uitzondering van regentonnen), worden door de gemeente vergoed. Ook de materialen die u nodig heeft voor de aanleg van een groen dak vallen onder de afkoppelvergoeding. Het bedrag dat u van de gemeente ontvangt, wordt door Waterschap De Dommel verdubbeld. Deze 'afkoppelverdubbelaar' ontvangt u automatisch als u een verzoek indient voor de materiaalvergoeding. U vraagt de materiaalvergoeding aan via onderstaand formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Houd uw rekeningnummer en (een kopie van) de factuur bij de hand.

Let op: lees van tevoren de voorwaarden goed door! Deze staan hieronder weergeven.

Afkoppelvergoeding aanvragen

Vergoedingsvoorwaarden

Begrippen 

 1. Afkoppelen: het scheiden van schoon hemelwater (afkomstig van particuliere dakoppervlakken en erfverhardingen) van het huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater en het anderszins verwerken van het hemelwater dan transport via het gemeentelijke vuilwaterriool, gemengd riool, drukriool en/of vacuümriool.
 2. Materiaalvergoeding (afkoppelen): de vergoeding voor materialen welke wordt aangeboden door gemeente Reusel-De Mierden.
 3. (Afkoppel)verdubbelaar: de vergoeding voor afkoppelen welke wordt aangeboden door Waterschap De Dommel in de vorm van een verdubbeling van de materiaalvergoeding.
 4. Hemelwaterlozingstoestellen: alle toestellen met als doel het opvangen en afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak welke zijn aangesloten op de riolering, zoals regenpijpen, kolken en putjes.
 5. Gebiedsverordening: de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel-De Mierden(externe link).
 6. Regenton: vat waarin men regenwater opvangt. Onder een vat wordt verstaan een ton, vat, tank, bak of soortgelijk object, indien daarin regenwater wordt opgevangen of bewaard. De exacte benaming of aanduiding, grootte, vorm en uitvoering ervan zijn niet van belang.

Artikel 1. Algemeen 

 • 1.1. De voorwaarden die van toepassing zijn op de materiaalvergoeding afkoppelen zoals beschreven in dit document zijn ook van toepassing op de afkoppelverdubbelaar van Waterschap De Dommel. Indien aan de voorwaarden voor de materiaalvergoeding wordt voldaan, wordt de afkoppelverdubbelaar automatisch toegekend. Indien niet aan de voorwaarden voor de materiaalvergoeding wordt voldaan, kan ook geen aanspraak gemaakt worden op de afkoppelverdubbelaar.

Artikel 2. Afbakening 

 • 2.1. De materiaalvergoeding kan worden aangevraagd door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
 • 2.2. De materiaalvergoeding wordt alleen uitgekeerd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon indien het afgekoppelde pand binnen de grenzen van de gemeente Reusel-De Mierden staat.
 • 2.3. adressen welke vóór de inwerkingtreding van de gebiedsverordening al foutaansluitingen hadden en conform het gebiedsaanwijzingsbesluit verplicht zijn om af te koppelen/gescheiden aan te leveren komen wel in aanmerking voor de afkoppelvergoeding.
 • 2.4. Bij rioolvervangingsprojecten na juli 2020 biedt de gemeente ook aan om de voorzijde van woningen af te koppelen en betaalt de gemeente de kosten voor het afkoppelen van de voorzijde van de woning. Indien geen gebruik gemaakt is van dit aanbod, kan geen aanspraak gemaakt worden op de materiaalvergoeding om op een later moment de voorzijde alsnog af te koppelen. Voor het afkoppelen van de achterzijde van de woning kan wel een verzoek worden ingediend voor de materiaalvergoeding en de afkoppelverdubbelaar.
 • 2.5. Regentonnen worden niet vergoed uit de materiaalvergoeding.
 • 2.6. Adressen waar afkoppeling of het gescheiden aanleveren van hemelwater en afvalwater reeds verplicht is gesteld op grond van bestaande regelgeving komen niet in aanmerking voor de afkoppelvergoeding tenzij artikel 2.3. van toepassing is.

Artikel 3. Verplichtingen 

 • 3.1. Adressen welke verplicht afgekoppeld moeten worden conform de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden en volgens de voorwaarden onder artikel 2.3. in aanmerking komen voor de materiaalvergoeding zijn verplicht alle hemelwaterlozingstoestellen (inclusief die van bijgebouwen en kolken) af te koppelen om in aanmerking te komen voor de materiaalvergoeding.
 • 3.2. Een medewerker van de gemeente kan de afkoppeling komen controleren. Voor controles wordt altijd vooraf contact opgenomen met de aanvrager. Indien een controle wordt geweigerd of de aanvrager niet bereikbaar is, behoudt de gemeente zich het recht voor om de aanvraag voor de materiaalvergoeding af te wijzen.
 • 3.3. De aanvrager is verplicht de afkoppeling in stand te houden. De aanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor vergoeding is gegeven. Indien niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht, wordt aan de ontvanger een hersteltermijn van 3 maanden geboden om de afkoppeling opnieuw te realiseren. Indien de ontvanger na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, kan de eerder toegekende vergoeding worden teruggevorderd.
 • 3.4. De aanvrager is verplicht een kopie van de originele factuur aan de gemeente te overleggen.
 • 3.5. De materiaalvergoeding betreft een vergoeding achteraf: het afkoppelen moet aantoonbaar afgerond zijn alvorens een aanvraag voor de materiaalvergoeding in behandeling kan worden genomen.
 • 3.6. Een verzoek tot vergoeding kan worden ingediend tot 6 maanden na de datum waarop de materialen zijn aangeschaft. Op de originele factuur dient een datum vermeld te staan.
 • 3.7. Het afkoppelen mag niet leiden tot een verslechtering van de waterhuishouding en (een toename van) wateroverlast op aangrenzende percelen. De gemeente behoudt zich het recht voor de waterhuishoudkundige situatie te toetsen en de aanvraag af te wijzen indien het afkoppelen tot een verslechtering van de situatie leidt ten opzichte van de niet-afgekoppelde situatie.

Artikel 4. Vergoeding 

 • 4.1. Per adres wordt een maximumbedrag van € 1.000,- voor de materiaalvergoeding en een maximum van € 1.000,- voor de verdubbelaar gehanteerd. In totaal wordt per adres maximaal € 2.000,- uitgekeerd vanuit de gemeentelijke materiaalvergoeding en de afkoppelverdubbelaar.
 • 4.2. Indien afkoppelen niet verplicht is conform de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden kan de materiaalvergoeding ook uitgekeerd worden als niet alle hemelwaterlozingstoestellen, maar slechts een deel, afgekoppeld worden. Per adres kunnen meerdere vergoedingsaanvragen worden ingediend, met een maximumbedrag zoals genoemd onder artikel 4.1 per adres over het totale aantal vergoedingsverzoeken. Indien afkoppelen verplicht is conform de gebiedsverordening gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 3.1.
 • 4.2. De gemeente stelt jaarlijks een plafondbedrag vast voor de materiaalvergoeding. Ook Waterschap De Dommel stelt jaarlijks een plafondbedrag vast ten behoeve dan de afkoppelverdubbelaar voor de gemeente Reusel-De Mierden. Indien het plafondbedrag in een betreffend jaar is overschreden dan zal de gemeente de vergoedingsaanvraag afwijzen. Toekenning gebeurt op datum van binnenkomst van de aanvraag.
 • 4.3. Het plafondbedrag voor de materiaalvergoeding voor 2021 is vastgesteld op € 10.000,-. Het plafondbedrag voor de afkoppelverdubbelaar is voor 2021 door Waterschap de Dommel vastgesteld op € 10.000,-.
 • 4.4. De besturen van gemeente Reusel-De Mierden en Waterschap de Dommel behouden zich het recht voor om de materiaalvergoeding c.q. afkoppelverdubbelaar in een volgend jaar stop te zetten.

Contactpersonen

Romy Schellekens, team Ruimtelijk Beheer

Heeft deze informatie u geholpen?