AVG en jouw rechten

De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. U heeft het recht om een verzoek in te dienen:

 • om uw persoonsgegevens in te zien
 • om uw persoonsgegevens te corrigeren
 • om uw persoonsgegevens te verwijderen
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • voor een menselijke blik bij besluiten
 • voor een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • voor dataportabiliteit

U kunt alleen een verzoek indienen met betrekking tot uw eigen gegevens. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Onder 'Aanvullende informatie' vindt u meer informatie over bovenstaande rechten.

Verwerkingsregister

De gemeente heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het verwerkingsregister. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Dit register vind je op de pagina met onze privacyverklaring voor deze website.

Processen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Technisch ICT beheer en participatie worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens binnen deze processen verwijzen wij u naar het verwerkingsregister van deze organisatie via de website www.kempengemeenten.nl

Hoe lang duurt het?

Binnen een maand sturen wij u een reactie op uw verzoek. We streven ernaar om u binnen deze termijn ook het definitieve besluit op uw verzoek te geven. Als dit niet mogelijk is, mogen wij de reactietermijn met twee maanden verlengen.

Aanvullende informatie

Recht om persoonsgegevens in te zien

U kunt met het recht van inzage achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door een kopie hiervan aan te vragen bij de gemeente. Hierdoor krijgt u meer inzicht in wat er met uw gegevens gebeurt en of de gemeente de juiste gegevens van u verwerkt voor de juiste doelen.

In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.

Recht om persoonsgegevens te corrigeren

Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP).

Recht om persoonsgegevens te verwijderen

U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw gegevens. In uw verzoek dient u duidelijk aan te geven welke gegevens om welke reden verwijderd moeten worden. Dit verzoek zal alleen gehonoreerd worden als deze gegevens:

 • onjuist zijn
 • onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld
 • niet van belang zijn
 • in strijd met de wet worden verwerkt

Wijzigt of verwijdert de gemeente uw persoonsgegevens, dan zal deze wijziging of verwijdering ook worden doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt. In samenwerkingen betekent dit niet alleen dat de gegevens in de eigen database worden aangepast, maar ook bij de partners. Deze plicht hoeft niet te worden uitgevoerd als deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning van de gemeente kost.

U kunt geen gebruik maken van het recht op verwijdering indien de gegevens op basis van de wet moeten worden bewaard, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering of subsidie, of de archiefwet.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

In twee situaties kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Als uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing (het toesturen van reclame) of profilering voor marketingdoeleinden.
 • Vanwege uw specifieke situatie (uw bijzondere persoonlijke omstandigheden).

Recht op een menselijke blik

Als wij een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, mag u zich beroepen op het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Dit betekent dat wij opnieuw een besluit moeten nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt gebruik maken van uw recht op beperking van de verwerking van uw gegevens indien:

 • gegevens mogelijk onjuist zijn
 • de verwerking onrechtmatig is
 • gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarmee ze verzameld zijn
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Recht op dataportabiliteit

U kunt de gemeente verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te ontvangen. Het gaat hierbij alleen om de digitale gegevens die wij van u hebben en alleen om de gegevens die u ons met toestemming hebt verstrekt, of die wij nodig hadden voor de uitvoering van een overeenkomst.

Contactpersonen

Heeft u vragen over AVG, privacyrechten, het verwerkingsregister of het privacystatement? Neem dan contact op met de Privacy Officer van de gemeente door een e-mail te sturen naar gemeente@reuseldemierden.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?