In bepaalde gevallen maken wij bekend wanneer wij van plan zijn om gemeentelijke grond of vastgoed te verkopen of te verhuren. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van deze bekendmakingen.

Actuele bekendmakingen

Hieronder vind je de bekendmakingen die op dit moment van toepassing zijn. Elk item in het overzicht verwijst naar de officiële bekendmaking op de website officielebekendmakingen.nl. Je kunt deze bekendmakingen ook altijd terugvinden op overheid.nl en op onze eigen pagina met bekendmakingen

Kennisgeving voorgenomen verpachting (geliberaliseerd) grond Hooge Mierde

Gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 225980 op 24 mei 2024.

Mededeling

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reusel-De Mierden (het college) delen mee dat zij voornemens zijn een geliberaliseerde pachtovereenkomst te sluiten met VOF van Gestel.

Het betreft de volgende gronden:

  • kadastraal bekend, gemeente Hooge en Lage Mierde, sectie H nummer 1847 (gedeeltelijk).
  • Oppervlakte: 2,5 ha.
  • Pachtperiode: 1 januari 2025 tot 1 oktober 2030.
  • Pachtprijs: € 2.000,- per ha per jaar.

Deze verpachting is onderdeel van een afspraak tussen de gemeente, aannemer Van Gisbergen en VOF van Gestel.

Aannemer Van Gisbergen legt een semiverhard pad aan voor bouwverkeer ten behoeve van de realisatie van woningbouwlocatie De Rogse Wieken, voor een periode van 1 juni 2024 t/m 31-12-2034. Dit pad komt deels te liggen op gemeentegrond (tussen de Hoolweg en de Lemenweg) , waarvan een deel op grond die de VOF van Gestel als vaste pachter in gebruik heeft. De gemeente heeft geen mogelijkheden deze pachtovereenkomst te ontbinden vanwege de aanleg van de tijdelijke bouwweg.

Als compensatie voor het 10 jaar niet kunnen gebruiken van een deel van de vaste pachtgrond en de bijkomende overlast, krijgt VOF van Gestel een deel van het hierboven genoemde perceel in geliberaliseerde pacht voor de genoemde termijn. Daarnaast ontvangt de gemeente eenmalig € 8.625,- voor gederfde pachtinkomsten van aannemer Van Gisbergen.

Zonder deze pachtconstructie met VOF van Gestel kan de aanleg van het semi verharde pad ten behoeve van het bouwverkeer voor De Rogse Wieken niet doorgaan. De gemeente dient zich dan te houden aan de vaste pachtovereenkomst met VOF van Gestel voor de gemeentegrond gelegen tussen de Hoolweg en Lemenweg. Indien het semi verharde pad niet kan worden aangelegd moet het bouwverkeer door het dorp rijden wat leidt tot overlast voor inwoners van Hooge Mierde.

VOF van Gestel is de enige serieuze gegadigde

Op basis van recente jurisprudentie dient de gemeente bij verpachting van gronden in beginsel een selectieprocedure te doorlopen om op die wijze serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het pachten van de grond. Op basis van bovengenoemde achtergrond en argumentatie is de gemeente van oordeel dat bij deze verpachting van de grond VOF van Gestel de enige serieuze gegadigde is.

Termijn reactie

De gemeente Reusel-De Mierden zal 20 dagen na de datum van deze publicatie in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) en op de gemeentelijke website overgaan tot het aangaan van de pachtovereenkomst, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen pachtovereenkomst en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Reusel-De Mierden, 22 mei 2024

Kennisgeving voorgenomen verkoop diverse gronden Lage Mierde

Gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 223982 op 23 mei 2024.

Mededeling

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reusel-De Mierden (het college) delen mee dat zij voornemens zijn om een overeenkomst te sluiten met ASR Levensverzekering N.V. (ASR), waarin het voornemen tot verkoop van diverse gronden in Lage Mierde is opgenomen. Het betreft de volgende gronden:

GemeenteSectieNummerGrootteOmschrijving
MDE02K72200.12.60Perceel op landgoed
MDE02K164505.41.40Landbouwgrond, verpacht
MDE02K164700.29.10Bosschage tegen landgoed
MDE02K7400.43.30Houtsingel tegen landgoed
MDE02K132000.33.09Bosschage tegen landgoed
MDE02K132200.06.76Bosschage tegen landgoed
MDE02K147803.81.70Landbouwgrond, verpacht
MDE02K132600.22.35Singel tussen landgoed en Neterselsedijk
MDE02K9700.63.30Bosschage tegen grond provincie
MDE02K12000.23.30Bosje tegen grond provincie
MDE02K133900.80.93Singel tegen grond provincie
MDE02K175102.01.22Landbouwgrond
MDE02L2600.27.60Landbouwgrond tegen grond van provincie
MDE02K118201.75.80Landbouwgrond (incl bosschage), verpacht
MDE02K118603.47.75Landbouwgrond (incl bosschage), verpacht
MDE02K104100.91.05Zandpad
MDE02K104200.91.05Zandpad
   21.52.50 

hierna, gezamenlijk te noemen: ‘de Gronden’.

Deze grondtransactie is onderdeel van een afspraak tussen de gemeente en landgoed Wellenseind, waarbij de gemeente zich dient in te spannen gronden in het gebied Reusel-dal aan landgoed Wellenseind aan te bieden voor een noodzakelijke kwaliteitsverbetering. De gemeente beschikt zelf niet over die gronden, maar ASR wel. ASR is enkel bereid om de gronden in het gebied Reusel-dal aan landgoed Wellenseind te verkopen, indien de gemeente de Gronden verkoopt aan ASR. De gemeente is aldus voornemens de Gronden te verkopen aan ASR, zodat ASR op haar beurt 10 hectare grond gelegen in het gebied Reusel-dal verkoopt aan landgoed Wellenseind. Hiermee kan landgoed Wellenseind de noodzakelijke kwaliteitsverbetering realiseren en voldoet de gemeente aan haar inspanningsverplichting om gronden aan te bieden in dat kader.

ASR is de enige serieuze gegadigde

Op basis van recente jurisprudentie dient de gemeente bij verkoop van gronden in beginsel een selectieprocedure te doorlopen om op die wijze serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond. Op basis van voorstaande achtergrond en onderstaande argumentatie is de gemeente van oordeel dat bij deze verkoop van de Gronden ASR de enige serieuze gegadigde is.

Argumenten

In 2013 is een anterieure overeenkomst gesloten ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een multifunctioneel gebouw (Voor Anker) en enkele andere voorzieningen op landgoed Wellenseind. Het bestemmingsplan Landgoed Wellenseind is op 19 april 2016 vastgesteld en in oktober 2016 onherroepelijk geworden. In zowel de anterieure overeenkomst als in het bestemmingsplan is als voorwaarde opgenomen dat landgoed Wellenseind een kwaliteitsverbetering levert in de vorm van het realiseren van 10 ha natuurgrond in het gebied “Reusel-Dal” (voor de zgn. Rood en Groen balans). De realisatie van “Voor Anker” is voltooid, maar aan de voorwaarde voor de kwaliteitsverbetering is nog niet voldaan. In het in 2016 opgemaakte addendum van de anterieure overeenkomst is opgenomen dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om grond aan te (laten) bieden, waardoor landgoed Wellenseind in staat is 10 hectare natuur te realiseren. De gronden dienen aaneengesloten en grenzend aan landgoed Wellenseind te liggen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente zich ingespannen om grond aan te (laten) bieden, zonder resultaat. Recente gesprekken met landgoed Wellenseind en grondeigenaar ASR hebben uiteindelijk wel geleid tot overeenstemming over de aan- en verkoop van gronden om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsverbetering.

Het volgende is overeengekomen:

  • 1. ASR heeft 11 ha grond in eigendom grenzend aan landgoed Wellenseind. Dit betreft grotendeels natuurgrond dan wel landbouwgrond die kan worden omgezet naar natuurgrond.
  • 2. Landgoed Wellenseind verwerft deze gronden en voldoet hiermee aan haar hierboven genoemde kwalitatieve verplichting.
  • 3. ASR wil deze gronden alleen verkopen aan landgoed Wellenseind, indien zij de Gronden kan verwerven van de gemeente. ASR wil haar grondgebied graag uitbreiden.
  • 4. De gemeente heeft de Gronden in eigendom, ten zuiden van landgoed de Utrecht (eigendom ASR). Dit zijn deels bosschages, enkele zandpaden en landbouwgronden die grotendeels voor onbepaalde tijd zijn verpacht (vaste pacht). De gemeente verkoopt deze gronden aan ASR.

In dit geval is de gemeente alleen bereid om de Gronden te verkopen om aan haar inspanningsverplichting uit het addendum te voldoen, waardoor Landgoed Wellenseind 10 hectare natuur kan realiseren in het gebied “Reusel-Dal”. Aangezien enkele van de Gronden verpacht zijn en pachtontbinding onhaalbaar is, kunnen de Gronden alleen worden aangeboden aan een ‘veilige belegger/verpachter’ (artikel 7:380 lid 1 onder e BW). ASR voldoet aan deze status. Daarnaast moet op basis van het addendum uit 2016 grond worden aangeboden aaneengesloten en grenzend aan landgoed Wellenseind. Alleen ASR heeft deze grondposities, zodat de totale afspraak zoals omschreven maakt dat ASR hiervoor de enige geschikte partij is.

Wij zijn van mening dat op basis van deze objectieve, toetsbare en redelijke criteria ASR de enige serieuze gegadigde is voor deze grondtransactie.

Termijn reactie

De gemeente Reusel-De Mierden zal 20 dagen na de datum van deze publicatie in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) en op de gemeentelijke website overgaan tot het aangaan van de overeenkomst voor de verkoop van de Gronden, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen grondverkoop en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Reusel-De Mierden en ASR zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de koopovereenkomst zou (kunnen) worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Reusel-De Mierden, 21 mei 2024

Kennisgeving levering gemeentegrond aan Rialto Vastgoedontwikkeling BV, perceel gemeente Reusel, sectie A, nummers 5368 (gedeeltelijk) en 5340 (gedeeltelijk) aan de Wilhelminalaan/Groeneweg te Reusel

Gepubliceerd in Gemeenteblad Nr. 213948 op 16 mei 2024.

Mededeling

De gemeente Reusel- Mierden (hierna: de gemeente) heeft in vervolg op een eerdere intentieovereenkomst, op 18 maart 2021 een koop- en ontwikkelovereenkomst (hierna: koop/ontwikkelovereenkomst) gesloten met Rialto Vastgoedontwikkeling BV (hierna: Rialto). De zakelijke inhoud van de overeenkomst is bekendgemaakt in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl op 15 juli 2021. Onderdeel van de koop/ontwikkelovereenkomst is de verkoop van gemeentegrond aan de Wilhelminalaan/Groeneweg in Reusel aan Rialto. Het betreft de gronden gemeente Reusel, sectie A, nummers 5482, 3600 en 5340 (gedeeltelijk) (hierna: de gronden). De gemeente is voornemens ter uitvoering van de (verkoop)afspraken uit de koop/ontwikkelovereenkomst op korte termijn de gronden te leveren aan Rialto, door het passeren van een akte van levering bij de notaris.

Rialto is de enige serieuze gegadigde

Op basis van het Didam – arrest (arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) dient de gemeente, gelet op het gelijkheidsbeginsel, bij verkoop van gronden in beginsel een selectieprocedure te doorlopen om op die wijze (potentiële) gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan volgens de Hoge Raad achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de gronden. Rialto is naar het oordeel van het college de enige serieuze gegadigde.

Ter toelichting dient het volgende:

Allereerst geldt dat de gronden reeds in maart 2021 zijn verkocht aan Rialto met het aangaan van de koop/ontwikkelovereenkomst. De gemeente is voornemens haar verplichtingen uit de koop/ontwikkelovereenkomst jegens Rialto, uit hoofde van het vertrouwensbeginsel, na te komen. Het vertrouwensbeginsel dient naar het oordeel van de gemeente in onderhavige kwestie te prevaleren boven het gelijkheidsbeginsel, temeer doordat de koop/ontwikkelovereenkomst is gesloten vóór het Didam – arrest en de zakelijke inhoud hiervan is reeds op 15 juli 2021 bekendgemaakt.

Ten tweede geldt dat (alleen) met de (verkoop en) levering van de gronden aan Rialto bewerkstelligd kan worden dat de uitvoering van het centrumplan Reusel (op korte termijn) gestalte kan krijgen conform het inmiddels onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Stedelijk Gebied, centrum Reusel” en zonder dat dit een onaanvaardbaar nadeelcompensatierisico met zich brengt voor de gemeente.

In het centrum van Reusel spelen diverse ruimtelijke vragen en ontwikkelingen die aangegrepen zijn om in 2014 een eerste visie op het centrum van Reusel te ontwikkelen. Bij de uitwerking van de centrumvisie in het centrumplan “Nieuw hart voor Reusel” (2017) zijn daarbij in de afgelopen jaren de verschillende deelgebieden nader uitgewerkt.

Zo ook voor de gebieden Markt Noord en Markt Zuid. Het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied, centrum Reusel”, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 2 november 2021, maakt de uitvoering van de centrumvisie en het centrumplan planologisch mogelijk. Voorafgaand is op basis van het centrumplan samen met initiatiefnemers het gebied ten zuiden van de nieuwe Markt en ten noorden van de Markt uitgewerkt.

Dit zijn de ontwikkelingen voor de Markt Noord en Markt Zuid:

Markt Zuid

Winkelruimte voor een supermarkt op de kop ten zuiden van de Markt.

Boven op de supermarkt zijn max. 19 appartementen voorzien voor sociale en reguliere koopprijzen en een daktuin met bergingen.

In een oude basisschool komt commerciële ruimte voor winkels of horeca op de begane grond. Op de eerste en tweede verdieping komen in totaal vijf appartementen.

Er komen drie patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt.

In een nieuw gebouw op de locatie van het oude gemeentehuis komen max. 13 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen met een half verdiepte parkeerkelder.

Er komt een parkeerterrein met 42 parkeerplaatsen aan de Groeneweg.

Er komt een groen park aan de Kloostertuin met wandel-, sport en recreatievoorzieningen.

Markt Noord

De bedoeling is dat hier een aantrekkelijke winkel terugkomt wanneer Jan Linders (momenteel AH – Jan Linders) naar de zuidzijde verhuist. De schetsplannen laten zien dat er een ruime en aantrekkelijke winkel met eventueel extra woningen gerealiseerd kan worden.

Omdat deze plannen nog niet concreet zijn, is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid met randvoorwaarden opgenomen voor het toevoegen van woningen.

De supermarktbestemming wordt geschrapt om de verplaatsing van Linders naar de Zuidzijde mogelijk te maken en overaanbod te voorkomen.

De supermarktbestemming (maximaal 415 m2) aan de noordzijde van de Markt blijft op één kadastraal perceel in stand, dit perceel is geen eigendom van de hierna genoemde ontwikkelcombinatie.

Jan Linders BV is eigenaar van het pand waarin de huidige supermarkt aan de Markt Noord is gevestigd. Jan Linders BV is een samenwerking aangegaan met Rialto als gespecialiseerd ontwikkelaar van centrumplannen (hierna tezamen: de Ontwikkelcombinatie)

De verplaatsing van de huidige supermarkt van de Markt Noord naar Markt Zuid is redelijkerwijs alleen haalbaar met medewerking en in samenwerking met de Ontwikkelcombinatie.

Dat wil zeggen dat aan de Markt Zuid de Ontwikkelcombinatie de mogelijkheid wordt geboden een nieuwe supermarkt te ontwikkelen en aan de Markt Noord een andere passende invulling voor het pand moet worden gevonden. Voor het ontwikkelen van de nieuwe supermarkt aan de Markt Zuid is inbreng van gemeentegrond nodig, nu de Ontwikkelcombinatie daar geen grondposities heeft.  

Indien de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een supermarkt aan de Markt Zuid aan een andere partij zou worden geboden, zou het juridisch-planologisch onhaalbaar worden om de supermarktbestemming aan de Markt Noord te schrappen. Als gevolg daarvan zou een overaanbod ontstaan van supermarkten wat vanuit de ruimtelijke ordening niet gewenst is.

Zou de gemeente de supermarktaanduiding aan Markt Noord schrappen en een andere partij de mogelijkheid bieden een supermarkt te ontwikkelen aan Markt Zuid, dan leidt dit tot een onaanvaardbaar nadeelcompensatierisico voor de gemeente.

Conclusie is derhalve dat Rialto, betrokken als partner in de Ontwikkelcombinatie en als contractuele wederpartij (koper) van de gemeente uit hoofde van de koop/ontwikkelovereenkomst, voor de gemeente de enige serieuze gegadigde is voor (koop en) levering van de gronden.

Termijn reactie

De gemeente zal na afloop van 20 kalenderdagen na de datum van deze kennisgeving in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl) en op de gemeentelijke website over gaan tot levering van de gronden. Dit kan alleen anders zijn wanneer voordien door een andere serieuze gegadigde een kort geding tegen dit voornemen tot levering aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen grondlevering.

Reusel-De Mierden, 16 mei 2024

Had je in aanmerkingen moeten komen?

Als jij vindt dat je in aanmerking had moeten komen voor een van bovenstaande uitgiften, kan je bij de rechtbank een kort gedingprocedure starten. Dit proces begint met een dagvaarding. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de Rechtspraak.

Wanneer maakt de gemeente verkoop of verhuur bekend?

In 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het 'Didam-arrest'. Daaruit blijkt dat gemeenten open en transparant moeten zijn over de uitgifte van grond en vastgoed. En dan gelijke gevallen op een gelijke manier behandeld moeten worden. Daarom publiceren wij in bepaalde gevallen een kennisgeving van ons voornemen om grond of vastgoed te verkopen of verhuren.  

De gemeente hoeft niet te publiceren als de verkoop of verhuur van grond al op een andere manier bekend is gemaakt. Bijvoorbeeld als de verkoop of verhuur via loting, inschrijving of een andere openbare selectieprocedure verloopt. Ook wanneer ondergrond voor nutsvoorzieningen (riolering, elektriciteit, etc.) wordt uitgegeven, of wanneer grond of vastgoed wordt verkocht aan een woningcorporatie hoeft de gemeente dit niet bekend te maken.