Een bestemmingsplan begint met een plangebied en onderzoek. Daarbij komen alle aspecten aam bod die een plaats in het plan moeten krijgen. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpbestemmingsplan. Deze kan voor vooroverleg aan de provincie en andere overheidsinstanties worden aangeboden en zes weken voor inspraak door belanghebbenden ter inzage worden gelegd. Het voorontwerpbestemmingsplan is te bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Ontwerpbestemmingsplan

Nadat de reacties zijn verwerkt, wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Deze ligt zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten vanaf dit moment in de procedure aan het nieuwe bestemmingsplan worden getoetst. Ook moet de beslissing op deze aanvragen vanaf dit moment worden aangehouden tot het nieuwe bestemmingsplan geldt.

Vastgesteld bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is vastgesteld zodra de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Na afloop van de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vast. Bij dit besluit neemt de gemeenteraad ook een standpunt in over ingekomen zienswijzen.

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen twee weken gepubliceerd en ligt dan weer zes weken ter inzage. Soms wordt een bestemmingsplan later ter inzage gelegd. Deze langere termijn geeft de provincie en het Rijk de tijd om eventueel een zogenaamde ‘aanwijzing’ te geven. In dat geval treedt het deel waar de provincie of het Rijk het niet mee eens is, niet in werking. Voor dat gebied blijft dan het oude bestemmingsplan gelden. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken via  Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Iedereen die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, kan binnen deze zes weken beroep indienen.

Beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Om beroep te kunnen indienen moet u ‘belanghebbende’ zijn. Ook moet u dan bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt. Als u in beroep gaat, betekent dat niet dat het bestemmingsplan niet meer geldt. Als u wil voorkomen dat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt, kunt u naast uw beroep een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.