Het is mogelijk dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Vaak kunt u dan bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen.

Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit (op bezwaar)? Dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet u eerst bezwaar gemaakt hebben bij de gemeente, voordat u bij de rechter in beroep kunt gaan.

In het besluit van de gemeente staat of u daartegen bezwaar kunt maken, of dat u direct in beroep kunt gaan. In het besluit staat ook hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link). Daar vindt u ook een informatieblad(externe link). Ook op de website van de Nationale ombudsman(externe link) is informatie te vinden over bezwaar en beroep.

Wat moet ik doen?

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente, moet u binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat naar welk adres u het schriftelijke bezwaar moet sturen. In uw bezwaarschrift moet u de volgende dingen vermelden:

 • De datum van uw bezwaarschrift;
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt (tip: stuur een kopie van het besluit mee met uw bezwaarschrift);
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • Uw naam, adres, en liefst ook telefoonnummer;
 • Uw handtekening.

Bezwaar maken kan ook via een online formulier, dit doet u via onderstaande knop.

Een bezwaar indienen

Hoe werkt het?

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, of u begrijpt het niet helemaal, is het goed om eerst te bellen met de gemeente. Het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar staat in het besluit. Deze beantwoordt graag uw vragen, of geeft een extra uitleg.
 • Wilt u na het telefoongesprek toch bezwaar maken? Dan is het goed om eerst advies te vragen. Bijvoorbeeld bij een rechtsbijstandsverzekeraar, Juridisch Loket of advocaat.
 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken, en naar welk adres u het bezwaarschrift moet sturen.
 • De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken ontvangen hebben. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit naar u is gestuurd.
 • Let op: als de gemeente uw bezwaarschrift te laat ontvangt, wordt uw bezwaar niet behandeld.
 • Als u bezwaar maakt tegen een besluit, wordt dit besluit niet uitgesteld. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan moet u de rechtbank vragen om een zogenoemde voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Let op, dit kost wel geld. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.
 • Als u bezwaar maakt, kan aan u gevraagd worden om uw bezwaarschrift toe te lichten tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis.

Commissie bezwaarschriften

Uw bezwaarschrift wordt in de meeste gevallen beoordeeld door de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. De commissieleden zijn niet werkzaam bij de gemeente Reusel-De Mierden. De commissie adviseert de gemeente. De gemeente wordt ook wel bestuursorgaan genoemd. Een bestuursorgaan neemt besluiten. Het kan gaan om het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad.

De commissie bezwaarschriften is bevoegd om advies uit te brengen naar aanleiding van bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

Uitgezonderd hiervan zijn bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van:

 • sociale zaken (werk, inkomen en zorg)
 • gemeentelijke belastingen
 • de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
 • personele aangelegenheden.

Samenstelling Commissie

 • de heer mr. W.A.M. (Wim) Waarma – voorzitter
 • mevrouw mr. S. (Sabine) Meijer – lid
 • de heer mr. M.A. (Maarten) Koopman – lid en plaatsvervangend voorzitter
 • mevrouw mr. S.I. (Sifra) Eskens – lid

 Ambtelijke ondersteuning

 • mevrouw F.H. (Francina) Spijkers LLB – secretaris
 • mevrouw mr. I.M.C. (Irene) van Asten – secretaris (plaatsvervangend)

Verordening commissie bezwaarschriften

De Verordening van de commissie bezwaarschriften Reusel-De Mierden kunt u raadplegen via de link naar Overheid.nl(externe link)
 

Jaarverslagen

De commissie bezwaarschriften brengt jaarlijks aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Het doel van het jaarverslag is om kort en bondig verslag te doen van de commissie en de bezwaarschriften die zij in dat kalenderjaar heeft behandeld. Het jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op bezwaarschriften waarvoor de commissie bevoegd is om advies uit te brengen.

De jaarverslagen van 2020 en eerder werden in de verslaglegging van de jaarrekening opgenomen. Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 is ervoor gekozen om het jaarverslag van de commissie afzonderlijk op te stellen en te publiceren. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Vergaderingen

Alle vergaderingen van de Commissie Bezwaarschiften zijn terug te vinden in de agenda.

Naar de agenda(externe link)

Wat kost het?

Als u bezwaar maakt bij de gemeente, hoeft u de gemeente niets te betalen voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Als u in de bezwaarprocedure gebruik maakt van (juridische) bijstand – bijvoorbeeld van een advocaat of een expert – moet u de eventuele kosten daarvan wel zelf betalen. Als u tegen een besluit in beroep gaat bij de rechter, moet u griffierecht betalen. Dat zijn de kosten voor de behandeling van een zaak door de rechter. Meer informatie over de hoogte van het griffierecht en voor de (beperkte) mogelijkheden voor vrijstelling hiervan, vindt u op de website van de Rechtspraak(externe link).

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Niet eens met het besluit?

Heeft u bezwaar gemaakt en geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit? Dan kunt u in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na de beslissing op het bezwaar. Een beroepschrift is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn;
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat;
 • Waarom u daartegen in beroep gaat;
 • Uw handtekening;
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat.

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt.

Contactpersonen

Francina Spijkers en Irene van Asten (secretarissen commissie bezwaarschriften)

Heeft deze informatie u geholpen?