Het is mogelijk dat je het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je een vergunning hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. Of je buren hebben een vergunning gekregen waar jij het niet mee eens bent. Vaak kun je dan bezwaar maken. Op deze pagina lees je hoe dat werkt en vind je meer informatie over bezwaar en beroep.

Je kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift te sturen. In je bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen.

Ben je het ook niet eens met dit tweede besluit (op bezwaar)? Dan kun je vaak in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet je eerst bezwaar gemaakt hebben bij de gemeente, voordat je bij de rechter in beroep kunt gaan.

In het besluit van de gemeente staat of je daartegen bezwaar kunt maken, of dat je direct in beroep kunt gaan. In het besluit staat ook hoe je bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. Daar vind je ook een informatieblad. Ook op de website van de Nationale ombudsman is informatie te vinden over bezwaar en beroep.

Wat moet ik doen?

Als je bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente, moet je binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat naar welk adres je het schriftelijke bezwaar moet sturen. In je bezwaarschrift moet je de volgende dingen vermelden:

 • De datum van je bezwaarschrift;
 • Tegen welk besluit je bezwaar maakt (tip: stuur een kopie van het besluit mee met je bezwaarschrift);
 • Waarom je het niet eens bent met het besluit;
 • Je naam, adres, en liefst ook telefoonnummer;
 • Je handtekening.

Bezwaar maken kan ook via een online formulier, dit doe je via onderstaande knop.

Een bezwaar indienen

Hoe werkt het?

 • Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, of je begrijpt het niet helemaal, is het goed om eerst te bellen met de gemeente. Het telefoonnummer van de behandelend ambtenaar staat in het besluit. Deze beantwoordt graag je vragen, of geeft een extra uitleg.
 • Wil je na het telefoongesprek toch bezwaar maken? Dan is het goed om eerst advies te vragen. Bijvoorbeeld bij een rechtsbijstandsverzekeraar, Juridisch Loket of advocaat.
 • In het besluit staat of je bezwaar kunt maken, en naar welk adres je het bezwaarschrift moet sturen.
 • De gemeente moet je bezwaarschrift binnen zes weken ontvangen hebben. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit naar je is gestuurd.
 • Let op: als de gemeente je bezwaarschrift te laat ontvangt, wordt je bezwaar niet behandeld.
 • Als je bezwaar maakt tegen een besluit, wordt dit besluit niet uitgesteld. Wil je dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan moet je de rechtbank vragen om een zogenoemde voorlopige voorziening. Hoe je dat doet, staat op de brief met het besluit. Let op, dit kost wel geld. De rechter kan bepalen dat je het geld terugkrijgt als je in het gelijk wordt gesteld.
 • Als je bezwaar maakt, kan aan je gevraagd worden om je bezwaarschrift toe te lichten tijdens een hoorzitting op het gemeentehuis.

Commissie bezwaarschriften

Je bezwaarschrift wordt in de meeste gevallen beoordeeld door de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. De commissieleden werken niet bij de gemeente Reusel-De Mierden. De commissie adviseert de gemeente. De gemeente wordt ook wel bestuursorgaan genoemd. Een bestuursorgaan neemt besluiten. Het kan gaan om het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad.

De commissie bezwaarschriften is bevoegd om advies uit te brengen naar aanleiding van bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

Uitgezonderd hiervan zijn bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van:

 • sociale zaken (werk, inkomen en zorg)
 • gemeentelijke belastingen
 • de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
 • personele aangelegenheden.

Samenstelling Commissie

 • de heer mr. W.A.M. (Wim) Waarma – voorzitter
 • mevrouw mr. S. (Sabine) Meijer – lid
 • de heer mr. M.A. (Maarten) Koopman – lid en plaatsvervangend voorzitter
 • mevrouw mr. S.I. (Sifra) Eskens – lid

 Ambtelijke ondersteuning

 • mevrouw L. (Lizanne) van Diepenbeek – secretaris
 • mevrouw mr. I.M.C. (Irene) van Asten – secretaris (plaatsvervangend)

Verordening behandeling bezwaarschriften

De Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Reusel-De Mierden 2024 kun je raadplegen via de link naar Overheid.nl
 

Jaarverslagen

De commissie bezwaarschriften brengt jaarlijks aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Het doel van het jaarverslag is om kort en bondig verslag te doen van de commissie en de bezwaarschriften die zij in dat kalenderjaar heeft behandeld. Het jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op bezwaarschriften waarvoor de commissie bevoegd is om advies uit te brengen.

De jaarverslagen van 2020 en eerder werden in de verslaglegging van de jaarrekening opgenomen. Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 is ervoor gekozen om het jaarverslag van de commissie afzonderlijk op te stellen en te publiceren. 

Vergaderingen

Alle vergaderingen van de Commissie Bezwaarschiften zijn terug te vinden in de agenda.

Naar de agenda

Wat kost het?

Als je bezwaar maakt bij de gemeente, hoef je de gemeente niets te betalen voor de behandeling van je bezwaarschrift. Als je in de bezwaarprocedure gebruik maakt van (juridische) bijstand – bijvoorbeeld van een advocaat of een expert – moet je de eventuele kosten daarvan wel zelf betalen. Als je tegen een besluit in beroep gaat bij de rechter, moet je griffierecht betalen. Dat zijn de kosten voor de behandeling van een zaak door de rechter. Meer informatie over de hoogte van het griffierecht en voor de (beperkte) mogelijkheden voor vrijstelling hiervan, vind je op de website van de Rechtspraak.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op je bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. Je krijgt hiervan altijd bericht.

Niet eens met het besluit?

Heb je bezwaar gemaakt en geen gelijk gekregen? Of kun je je niet vinden in het besluit? Dan kun je in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na de beslissing op het bezwaar. Een beroepschrift is een brief met de volgende onderdelen:

 • Je naam en adres;
 • De datum waarop je het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn;
 • Tegen welk besluit je in beroep gaat;
 • Waarom je daartegen in beroep gaat;
 • Je handtekening;
 • Een kopie van het besluit waartegen je in beroep gaat.

Je stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die je gekregen hebt.

Contactpersonen

Lizanne van Diepenbeek en Irene van Asten (secretarissen commissie bezwaarschriften)

Heeft deze informatie u geholpen?