Bodemonderzoek

Wil je ergens bouwen, slopen of graven? Dan is het misschien nodig om een bodemonderzoek te (laten) doen. Ook in andere situaties kan een bodemonderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer je bodemverontreiniging tegenkomt. Op deze pagina lees je meer over wat een bodemonderzoek is, en hoe je zo'n onderzoek uitvoert.

Door de jaren heen is de bodem in onze gemeente op sommige plekken vervuild geraakt. Dat noemen we bodemverontreiniging. Verontreinigde grond moeten we schoonmaken of 'saneren'. Dat is beter voor mens, dier en natuur. Door bodemonderzoek te doen kunnen we erachter komen welke grond vervuild is en schoongemaakt moet worden. Daarom is het in sommige situaties zinvol of zelfs noodzakelijk om een bodemonderzoek uit te (laten) voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • bouwen, renoveren, wijzigen of slopen van een gebouw;
  • kopen of verkopen van grond, een woning of een locatie;
  • ontgraven, gebruiken, verplaatsen en opslaan van grond;
  • een vermoeden of het vinden van vervuiling in de grond.

Wanneer is de bodem schoon genoeg?

Een bodemonderzoek moet laten zien dat een stuk grond geschikt is voor het doel waarvoor je de grond wilt gebruiken. Dat betekent dat de eisen voor de bodem rond een woning, moestuin of akker strenger zijn dan voor een industrieterrein. Over het algemeen moeten er geen vervuilende of gevaarlijke stoffen in de grond zitten, zoals zink, koper, lood, teer, olie, PFAS of asbest. 

Wat moet ik doen?

Of je een bodemonderzoek moet (laten) uitvoeren en wat dat onderzoek dan inhoudt, verschilt per situatie. Lees hieronder wat je moet doen in jouw situatie.

Bouwen, renoveren, wijzigen of slopen

Als je een gebouw wilt bouwen, renoveren, wijzigen of slopen, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning heb je een bodemonderzoek nodig om te laten zien dat de bodem geschikt is voor het doel waarvoor je het wilt gebruiken. Soms is er al onderzoek naar het stuk grond gedaan dat je kunt gebruiken voor je aanvraag. Anders moet je zelf een onderzoek laten uitvoeren door een erkend bedrijf

Kopen of verkopen van grond, woning of bedrijf

Als je een stuk grond, een woning of een bedrijf koopt of verkoopt, is het handig om te weten wat de bodemkwaliteit is. Bovendien is er bij aan- en verkoop sprake van een onderzoeks- en meldplicht. Je makelaar kan je vertellen of een bodemonderzoek daar in jouw geval ook onder valt. Wie het onderzoek uitvoert (de koper of de verkoper) mogen beide partijen met elkaar afspreken. 

Gebruiken, verplaatsen of opslaan van grond

Als er ergens grond vrijkomt, grond wordt gebruikt of opgeslagen, ben je meestal verplicht dit te melden via het omgevingsloket. Hierbij kun je gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart en de bodemkwaliteitskaart PFAS. Hier vind je kaarten en een rapportage over de gemiddelde kwaliteit van de bodem in de gemeente Reusel-De Mierden. 

Vermoeden van vervuiling in de grond

Als je weet of denkt dat er ergens vervuiling in de grond zit, meld je het bij de gemeente via milieusamenwerking@eersel.nl (wij werken hierin samen met de gemeente Eersel).

Grond schoonmaken (saneren)

Wil je vervuilde grond schoonmaken (saneren) of afgraven? Schakel dan een erkend bedrijf in. Meld je werkzaamheden minimaal vier weken van tevoren via het omgevingsloket.

Voor meer informatie over het saneren van bodemverontreiniging kan je terecht of website van Informatiepunt Leefomgeving.

Olietank verwijderen

Wil je een olietank op jouw perceel verwijderen? Daar hebben we een aparte pagina met meer informatie voor.

Meer informatie over olietanks

Bodeminformatie inzien

Bodeminformatie is in twee archieven beschikbaar: het gemeentelijke en het provinciale archief. In het gemeentelijke archief vind je vooral bodemonderzoeken die zijn ingediend bij bouw- of milieuvergunningen vergunningen, (ondergrondse) tanks, asbestdaken en voormalige zinkaswegen. In het provinciale archief vind je informatie over eerdere bodemsaneringen. Het is slim om beide archieven te raadplegen. 

Gemeentelijke archief

Bodeminformatie uit het gemeentelijke archief is op te vragen via <<websformulier>>. Vermeld hierbij duidelijk over welke perceel of adres (eventueel voorzien van een duidelijk kaartje) je de informatie wilt ontvangen.

De gemeente Reusel-De Mierden heeft ook een bodemkwaliteitskaart en een bodemkwaliteitskaart voor PFAS waarin je gegevens over de bodemkwaliteit van de gemeente kunt vinden. 

Provinciale archief

Provinciale bodeminformatie is online beschikbaar via de 'Omgevingsrapportage Noord-Brabant'. Als je bodemdossiers van de Provincie wilt opvragen, kijk dan in de omgevingsrapportage voor de juiste gegevensbeheerder of archieflocatie:

Meer informatie

Voor meer informatie over bodemkwaliteit, -onderzoek of -saneringen kun je contact opnemen met ons opnemen via 0497 - 650 650 of milieusamenwerking@eersel.nl (wij werken hierin samen met de gemeente Eersel).