“Er is nieuws over centrumplan ‘Hart voor Reusel’! Sinds onze laatste nieuwsbrief zijn er diverse stappen gezet voor de uitwerking van het centrumplan. De raad heeft het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld, er is een digitale informatieavond georganiseerd en de plannen zijn ter inzage gelegd. Helaas is er beroep ingediend; we wachten nu op behandeling daarvan bij de Raad van State.

Dat neemt niet weg dat we doorgaan met de uitwerking van de plannen voor realisatie. Komende periode maken we een definitief ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. Ook worden er diverse onderzoeken uitgevoerd in de openbare ruimte, zoals bodemonderzoek, asfaltonderzoek en flora en fauna. 

Ontwikkelaar Rialto Vastgoedontwikkeling en Jan Linders hebben samen met Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten het ontwerp voor de nieuwbouw aan de Markt Zuid verder uitgewerkt. Dit plan is gepresenteerd aan de welstandscommissie en de gemeenteraad en akkoord bevonden. In deze nieuwsbrief presenteren we de stand van zaken!

Ook over de nieuwe invulling van de huidige Jan Linders locatie aan de Markt is nieuws te melden. Action verhuist naar deze locatie zodra de nieuwe supermarktlocatie in gebruik wordt genomen. Voordat Action haar intrek neemt, wordt het pand verbouwd en de gevels opgeknapt.

En dan is er ook weer een stap gezet in de nieuwbouw van multifunctionele accommodatie (MFA) De Kei: het ontwerp van Keeris Architecten, in samenspraak met de werkgroep, is klaar. In deze nieuwsbrief de eerste impressie!

Ik ben erg blij dat de ambities voor een aantrekkelijk nieuw centrum van Reusel op deze manier vorm krijgen.”

- Peter van de Noort

Toekomstige invulling locatie Jan Linders bekend!

Komende jaren vernieuwen we het centrum van Reusel. Het centrumplan van Reusel biedt ruimte aan een nieuwe, ruimere locatie voor supermarkt Jan Linders aan de nieuwe Markt. De huidige locatie van Jan Linders komt hierdoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Action verhuist naar deze locatie, zodra Jan Linders het nieuwe pand in gebruik heeft genomen.

Een belangrijk doel van het nieuwe centrumplan is een aantrekkelijk en ruim boodschappencentrum dat goed bereikbaar is en voldoende parkeerruimte biedt. Het nieuwe ‘hart van Reusel’ wordt veilig, sfeervol en gezellig en biedt ruimte voor groen en terrassen. Daarnaast komen er nieuwe woningen voor diverse doelgroepen.

Concentratie van winkels aan de Markt is van belang voor een aantrekkelijk aanbod. Daarom is ruimte geboden voor de nieuwbouw van Jan Linders aan de Markt. Het huidige pand komt hierdoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Over deze nieuwe invulling heeft de gemeente afspraken gemaakt met Jan Linders. Jan Linders heeft Action bereid gevonden om te verhuizen naar deze locatie. Action kan hier uitbreiden, optimaliseren en zich vestigen op een prominente locatie in het nieuwe centrum. Bezoekers profiteren zo ook van de ruime parkeergelegenheid aan de Markt.

Voordat Action haar intrek neemt, wordt het pand verbouwd. De huidige entree wordt richting het Marktplein verplaatst en de gevels worden opgewaardeerd.

Het bestemmingsplan voor het nieuwe centrum is door de gemeenteraad vastgesteld. Helaas is er beroep ingediend. De start van de nieuwbouw voor Jan Linders aan de zuidzijde van de Markt is afhankelijk van de uitspraak in deze beroepszaak. Dit is ook bepalend voor de verhuizing van Action. Ondertussen wordt door Linders en haar ontwikkelpartner Rialto Vastgoed de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw en verbouw voorbereid.

Wethouder Peter van de Noort: “De toekomstige verhuizing van Action naar de Markt is goed nieuws voor het centrumplan. De grote ambities voor een aantrekkelijk nieuw centrum van Reusel krijgen op deze manier vorm. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!”

Vragen en antwoorden

1) Is er een verkeerskundige onderbouwing van het huidige en toekomstige verkeer in en om het centrum? 

Met het verkeersmodel zijn de verkeerseffecten van het centrumplan inzichtelijk gemaakt. Dit verkeersmodel is ook onderdeel van het bestemmingsplan. Dit ligt ter inzage op het gemeentehuis. Het Raadsbesluit verkeersafwikkeling(externe link) en de Mobiliteitstoets (externe link)zijn ook online te lezen.

2) Is er overleg met de busmaatschappijen die de verbinding met Turnhout en Tilburg verzorgen?

De busmaatschappijen hebben een adviserende rol bij het centrumplan. Het busstation blijft op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan. De bus kan over het nieuwe Marktplein rijden. We zijn met de busmaatschappijen in overleg over een eventuele afsluiting tijdens de weekmarkt en hoe de bussen dan kunnen rijden.

3) Waarom is er gekozen voor een verkeersweg over een parkeerplaats? Is dat niet onveilig?

We zorgen ervoor dat de Markt voor iedereen toegankelijk en leefbaar is. Dat doen we met veilige oversteekplaatsen, ruime parkeerplaatsen en voldoende ruimte achter geparkeerde auto’s voor winkelwagentjes en als looproute. Door de gescheiden rijbaan in twee richtingen over het plein, is er duidelijkheid voor de automobilist, maar ligt de snelheid. Door het gemeenschappelijk gebruik van het plein en de bochten in de rijbaan, wordt de snelheid ook verlaagd. Rondom het plein blijft een voetgangersgebied en over het plein loopt een fietsroute. Bij de inrichting gebruiken we verschillende materialen, zodat het onderscheid in functie duidelijk is.

4) Komt er eerst een gescheiden fietspad aan de Sleutelstraat met voldoende verlichting, voordat het centrum wordt afgesloten voor (vracht)verkeer?

Hierover neemt de raad eind september een besluit. Als zij akkoord zijn met het voorstel wat nu ligt, gaan we met bewoners van de Sleutelstraat en Weijereind in gesprek om te kijken hoe we een gescheiden fietspad kunnen aanleggen.

5) Nu komt er extra verkeer vanuit België. Vooral vrachtverkeer geeft extra aanslag op de weg. Wat wordt daar aan gedaan? Nu is er een verkeersdrempel met oversteek. Hierbij is een snelheidsbeperking ingesteld, maar hieraan houdt (bijna) geen enkele auto/vrachtwagen zich. Er wordt niet opgetreden met snelheidscontroles en zeker niet wanneer de belasting hoog is, zoals met de ochtend- en avondspits. Veel bewoners rond de verkeersdrempel klagen over trillingen en overlast. Het aansmeren van de asfaltlaag naar de klinkers heeft iets geholpen. Vooral het vrachtverkeer geeft veel overlast, omdat de drempel met te veel snelheid genomen wordt. Dit veroorzaakt forse trillingen. Voorheen met de asfaltbekleding was hier geen enkel probleem mee.

Deze vraag heeft betrekking op de Schoolstraat. Het is een relatief flauwe drempel. Dit is in de uitvoering niet helemaal goed gegaan. We zijn dan ook met de aannemer aan het kijken wat we daar aan kunnen verbeteren.

6) Is er rekening gehouden met meer verkeer door de Lend (van de Wilhelminalaan richting de Schoolstraat en Kerkstraat)?

Er blijkt uit analyses nauwelijks een toename van verkeer in de Lend. De Lend kan een beperkte toename van verkeer verwerken.

7) Kan er een bushalte komen ter hoogte van de Lend op de Schoolstraat?

Dat is op dit moment geen onderdeel van het centrumplan. De loopafstand richting het busstation is relatief kort. We proberen een bepaalde afstand te houden, om de rijtijden van de busdiensten niet te veel te beïnvloeden.

8) Is er nadere toelichting over het Marktplein-Noord, met name gezien vanuit de Lend?

We begrijpen niet wat concreet uw vraag is. Neem gerust contact met ons op via 0497 - 650 650.

9) Er zouden woningen komen in het centrumplan Noord. Hoe zit het traject hier in elkaar? Wanneer is er duidelijkheid en hoe zit dan de eventuele bezwaarprocedure in elkaar?

De woningen in centrumplan Noord maken nu geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. Deze zijn als mogelijke toekomstige ontwikkeling opgenomen in het centrumplan. Met ontwikkelaar Rialto en met Linders zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de winkel op de begane grond. In de presentatie is toegelicht welke mogelijkheden er zijn voor herontwikkeling aan de Lend en het toevoegen van woningen. Met betrekking tot de bezwaarprocedure: we stellen omwonenden op de hoogte zodra de plannen voor Noord concreter worden. Dat doen we via een informatieavond of nieuwsbrief. Deze ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Er dient dus een nieuw bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden met mogelijkheden voor zienswijzen en beroep.

10) Er is met de inwoners van het centrum gesproken, maar niet inwoners die aan de rand van het centrumplan wonen. Waarom niet?

We hebben meerdere informatieavonden georganiseerd over het centrumplan. Ook informatieavonden waarbij alle bewoners zijn uitgenodigd. Daarnaast is/wordt er geinformeerd via D’n Uitkijk en onze website. Specifiek hebben we gesproken, individueel dan wel in groepsverband, met bewoners en ondernemers in het centrum die direct betrokken zijn bij één van de ontwikkelingen binnen het centrumplan. Dus vandaar dat het kan zijn dat het ervaren wordt dat we niet hebben gesproken met bewoners van buiten het centrum maar we hebben wel geprobeerd om alle informatie vanuit het centrumplan zo goed mogelijk door te geven.

11) Kan er op het parkeerterrein aan de Groeneweg een stalling komen voor winkelwagens van Jan Linders? Dit vergroot het winkelgemak. 

Er is inderdaad ruimte gereserveerd voor de stalling van winkelwagens op één plek.

12) Hoe wordt sluipverkeer van Het Hof - Peel richting Turnhoutseweg opgelost?

Sluipverkeer van Het Hof en de Peel blijkt niet uit de verkeersanalyse. Het eventuele probleem valt ook buiten het centrumplan. Het is op dit moment dan ook geen onderdeel van dit project.

Nieuwbouw Markt Zuid

Het ontwerp van de nieuwbouw van de supermarkt met appartementen, de appartementen aan de Groeneweg en de verbouw van de Sint Jozefschool is gewijzigd ten opzichte van het voorlopige ontwerp, dat we eerder presenteerden. Zo is de gevel van de supermarkt verder gedetailleerd en verfraaid en is gekozen voor een donkere baksteen. Het gebouw krijgt een natuursteen plint en er zijn meer elementen, ramen en groen toegevoegd. Het dak krijgt dakpannen in dezelfde kleur als de Sint Jozefschool.

Het appartementengebouw aan de rotonde, dat aansluit op de Sint Jozefschool, is ook gewijzigd. Het gebouw schuift op naar de Jozefschool, waardoor er meer ruimte is voor groen aan de Groeneweg en rondom het appartementengebouw zelf. De halfverdiepte parkeergarage onder het gebouw is geoptimaliseerd. Ook het parkeerhof aan de Groeneweg is verder uitgewerkt en krijgt een groen karakter dat past in het straatbeeld. Voor het dak is gekozen voor een kleur die aansluit bij de Sint Jozefschool.  

Nieuwe Kei

Cultureel Centrum De Kei wordt gesloopt. Op dezelfde locatie wordt de multifunctionele accommodatie (MFA) De Kei gebouwd. Een werkgroep van gebruikers heeft samen met de architect en projectbegeleiding afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw ontwerp.
Het gebouw wordt uitnodigend en multifunctioneel. MFA De Kei wordt een aantrekkelijk gebouw, een ‘tweede huiskamer’ en een mooie toevoeging aan het nieuwe Kerkplein.
Het projectteam heeft in overleg met de gebruikers en de gemeente besloten om De Kei nu nog niet te slopen en nog even in de huidige Kei te blijven, minimaal tot het moment dat er zekerheid is over contractafspraken met de aannemers. Daarna verhuizen de gebruikers (grotendeels) tijdelijk naar het gemeentehuis. Op de foto een eerste impressie.

Op 7 juni is het ontwerp voor de nieuwe Kei gepresenteerd aan de huidige en toekomstige gebruikers. We willen omwonenden en andere geïnteresseerden natuurlijk ook informeren over de ontwikkelingen. Het projectteam nodig je daarom uit voor de informatiebijeenkomst op 11 juli in de huidige Kei. De bijeenkomst start om 19.00 uur. Neem voor vragen of meer informatie contact op via dekei@reuseldemierden.nl.
 

 

Marktplein, Kerkplein, Wilhelminalaan en Kloostertuin

Voor deze openbare ruimte is een voorlopig ontwerp klaar. Komende periode wordt er gewerkt aan detaillering van het ontwerp. Die gaan we dan presenteren aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden, waarna het definitieve ontwerp kan worden opgesteld. Meer informatie over hoe je kunt reageren op de plannen, volgt in het 3e kwartaal van dit jaar.
 

Afbeelding Centrumplan Reusel

Je kunt bovenstaande afbeelding ook downloaden.

Hoe gaan we verder?

  1. In april is gestart met de uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte. Er wordt nu gewerkt aan een faseringsplan (wat gaat er gebeuren en op welk moment?) en bereikbaarheidsplan (op welke manier is het nieuwe centrum straks bereikbaar?).
  2. Op 11 juli organiseren we een informatiebijeenkomst over de nieuwe Kei.
  3. Er worden later ook inloopbijeenkomsten gepland voor inspraak en reactie op het concept-ontwerp van het centrum. Alle inwoners kunnen dan reageren op de gedetailleerde tekeningen.
  4. Ontwikkelaar Rialto werkt verder aan de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw aan de Markt Zuid.
  5. De plannen voor de verbouwing en opwaardering van de huidige Jan Linders voor de nieuwe winkel van Action worden uitgewerkt.
  6. Start nieuwbouw aan de Markt Zuid zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Dit is afhankelijk van de uitspraak in de beroepszaak over het bestemmingsplan.