Op 2 november 2021 heeft de raad het bestemmingsplan voor het nieuwe centrum van Reusel vastgesteld. Het plan lag daarna tot 26 januari ter inzage. In die periode is er beroep ingesteld bij de Raad van State. Het plan is daardoor nog niet onherroepelijk. De Raad van State doet in de loop van 2022 een uitspraak over het beroep.

Ontwerp nieuwbouw Markt aangepast

Bij de vaststelling heeft de raad ook een motie aangenomen over de beeldkwaliteit. De Commissie Ruimte is daarom op 11 januari met de architect in gesprek gegaan over de nieuwbouw aan de Markt. Tijdens dit gesprek presenteerde de architect het aangepaste ontwerp aan de commissie. De commissie was tevreden en gaf complimenten over het aangepaste ontwerp. De volledige presentatie vind je onderaan de pagina. Het definitieve ontwerp en de vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld door onder andere de Welstandscommissie. 

Definitief ontwerp openbare ruimte in de maak

Voor de vernieuwing van het Marktplein, Kerkplein, de Wilhelminalaan en het parkje bij de Kloostertuin is het voorlopig ontwerp klaar. Komende periode wordt er een definitief ontwerp gemaakt. Een conceptversie daarvan presenteren we aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Zij kunnen dan reageren. Daarna wordt het definitieve ontwerp opgesteld. Later word je geïnformeerd over hoe je kunt reageren op de plannen.

Vragen en antwoorden

1) Is er een verkeerskundige onderbouwing van het huidige en toekomstige verkeer in en om het centrum? 

Met het verkeersmodel zijn de verkeerseffecten van het centrumplan inzichtelijk gemaakt. Dit verkeersmodel is ook onderdeel van het bestemmingsplan. Dit ligt ter inzage op het gemeentehuis. Het Raadsbesluit verkeersafwikkeling en de Mobiliteitstoets zijn ook online te lezen.

2) Is er overleg met de busmaatschappijen die de verbinding met Turnhout en Tilburg verzorgen?

De busmaatschappijen hebben een adviserende rol bij het centrumplan. Het busstation blijft op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan. De bus kan over het nieuwe Marktplein rijden. We zijn met de busmaatschappijen in overleg over een eventuele afsluiting tijdens de weekmarkt en hoe de bussen dan kunnen rijden.

3) Waarom is er gekozen voor een verkeersweg over een parkeerplaats? Is dat niet onveilig?

We zorgen ervoor dat de Markt voor iedereen toegankelijk en leefbaar is. Dat doen we met veilige oversteekplaatsen, ruime parkeerplaatsen en voldoende ruimte achter geparkeerde auto’s voor winkelwagentjes en als looproute. Door de gescheiden rijbaan in twee richtingen over het plein, is er duidelijkheid voor de automobilist, maar ligt de snelheid. Door het gemeenschappelijk gebruik van het plein en de bochten in de rijbaan, wordt de snelheid ook verlaagd. Rondom het plein blijft een voetgangersgebied en over het plein loopt een fietsroute. Bij de inrichting gebruiken we verschillende materialen, zodat het onderscheid in functie duidelijk is.

4) Komt er eerst een gescheiden fietspad aan de Sleutelstraat met voldoende verlichting, voordat het centrum wordt afgesloten voor (vracht)verkeer?

Hierover neemt de raad eind september een besluit. Als zij akkoord zijn met het voorstel wat nu ligt, gaan we met bewoners van de Sleutelstraat en Weijereind in gesprek om te kijken hoe we een gescheiden fietspad kunnen aanleggen.

5) Nu komt er extra verkeer vanuit België. Vooral vrachtverkeer geeft extra aanslag op de weg. Wat wordt daar aan gedaan? Nu is er een verkeersdrempel met oversteek. Hierbij is een snelheidsbeperking ingesteld, maar hieraan houdt (bijna) geen enkele auto/vrachtwagen zich. Er wordt niet opgetreden met snelheidscontroles en zeker niet wanneer de belasting hoog is, zoals met de ochtend- en avondspits. Veel bewoners rond de verkeersdrempel klagen over trillingen en overlast. Het aansmeren van de asfaltlaag naar de klinkers heeft iets geholpen. Vooral het vrachtverkeer geeft veel overlast, omdat de drempel met te veel snelheid genomen wordt. Dit veroorzaakt forse trillingen. Voorheen met de asfaltbekleding was hier geen enkel probleem mee.

Deze vraag heeft betrekking op de Schoolstraat. Het is een relatief flauwe drempel. Dit is in de uitvoering niet helemaal goed gegaan. We zijn dan ook met de aannemer aan het kijken wat we daar aan kunnen verbeteren.

6) Is er rekening gehouden met meer verkeer door de Lend (van de Wilhelminalaan richting de Schoolstraat en Kerkstraat)?

Er blijkt uit analyses nauwelijks een toename van verkeer in de Lend. De Lend kan een beperkte toename van verkeer verwerken.

7) Kan er een bushalte komen ter hoogte van de Lend op de Schoolstraat?

Dat is op dit moment geen onderdeel van het centrumplan. De loopafstand richting het busstation is relatief kort. We proberen een bepaalde afstand te houden, om de rijtijden van de busdiensten niet te veel te beïnvloeden.

8) Is er nadere toelichting over het Marktplein-Noord, met name gezien vanuit de Lend?

We begrijpen niet wat concreet uw vraag is. Neem gerust contact met ons op via 0497 - 650 650.

9) Er zouden woningen komen in het centrumplan Noord. Hoe zit het traject hier in elkaar? Wanneer is er duidelijkheid en hoe zit dan de eventuele bezwaarprocedure in elkaar?

De woningen in centrumplan Noord maken nu geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. Deze zijn als mogelijke toekomstige ontwikkeling opgenomen in het centrumplan. Met ontwikkelaar Rialto en met Linders zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de winkel op de begane grond. In de presentatie is toegelicht welke mogelijkheden er zijn voor herontwikkeling aan de Lend en het toevoegen van woningen. Met betrekking tot de bezwaarprocedure: we stellen omwonenden op de hoogte zodra de plannen voor Noord concreter worden. Dat doen we via een informatieavond of nieuwsbrief. Deze ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan. Er dient dus een nieuw bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden met mogelijkheden voor zienswijzen en beroep.

10) Er is met de inwoners van het centrum gesproken, maar niet inwoners die aan de rand van het centrumplan wonen. Waarom niet?

We hebben meerdere informatieavonden georganiseerd over het centrumplan. Ook informatieavonden waarbij alle bewoners zijn uitgenodigd. Daarnaast is/wordt er geinformeerd via D’n Uitkijk en onze website. Specifiek hebben we gesproken, individueel dan wel in groepsverband, met bewoners en ondernemers in het centrum die direct betrokken zijn bij één van de ontwikkelingen binnen het centrumplan. Dus vandaar dat het kan zijn dat het ervaren wordt dat we niet hebben gesproken met bewoners van buiten het centrum maar we hebben wel geprobeerd om alle informatie vanuit het centrumplan zo goed mogelijk door te geven.

11) Kan er op het parkeerterrein aan de Groeneweg een stalling komen voor winkelwagens van Jan Linders? Dit vergroot het winkelgemak. 

Er is inderdaad ruimte gereserveerd voor de stalling van winkelwagens op één plek.

12) Hoe wordt sluipverkeer van Het Hof - Peel richting Turnhoutseweg opgelost?

Sluipverkeer van Het Hof en de Peel blijkt niet uit de verkeersanalyse. Het eventuele probleem valt ook buiten het centrumplan. Het is op dit moment dan ook geen onderdeel van dit project.

Raad stelt bestemmingsplan centrum Reusel vast

In de raadsvergadering van 2 november heeft de raad het bestemmingsplan voor het centrumplan in Reusel (gewijzigd) vastgesteld. Een belangrijk besluit in de uitwerking van een ‘Nieuw hart voor Reusel'! Wethouder Peter van de Noort: “Het nieuwe hart voor Reusel is een stap dichterbij! Nu de raad dit bestemmingsplan heeft vastgesteld, kunnen we de eerste stappen naar uitvoering zetten.”

Wat maakt het nieuwe bestemmingsplan mogelijk?

Het plan maakt de herontwikkeling van het centrum mogelijk. Denk aan de bouw van een supermarkt met appartementen aan de zuidzijde van de Markt, de verbouw van de Sint Jozefschool en de bouw van appartementen aan de Groeneweg. Ook het vergroten van het marktplein en kantoren of opvang op de begane grond van het gemeentehuis vallen onder het plan.

Motie beeldkwaliteit

De raad heeft ook het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan geeft aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van bebouwing en inrichting van het centrum. Voor dit plan werd een motie aangenomen. Dat houdt in dat de raad met de supervisor en architect in gesprek gaat over de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwbouw aan de Markt. Op 11 januari heeft de architect de aangepaste ontwerpen gepresenteerd aan de commissie. De presentatie is te vinden onderaan de pagina.

Voorlopig ontwerp openbare ruimte

We werken samen met BoschSlabbers landschapsarchitecten en verschillende werkgroepen aan het voorlopige ontwerp van het centrum. Het plan bevat vier gebieden: de Wilhelminalaan, het Marktplein, het Kerkplein en het park bij de Kloostertuin. In februari hebben we input opgehaald bij omwonenden, het Gehandicaptenplatform, ondernemers, de winkeliersvereniging, horecabedrijven, gebruikers van De Kei, ondernemersvereniging en specialisten van de gemeente. Die informatie is verwerkt in het ontwerp. De volgende stap is uitwerking van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp.

Afbeelding Centrumplan Reusel

Je kunt bovenstaande afbeelding ook downloaden.

Definitief ontwerp nieuwbouw Markt Zuid

Rialto Vastgoedontwikkeling, Jan Linders en Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten hebben het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw aan de Markt, de verbouw van de oude Sint Jozefschool en het nieuwe appartementengebouw aan de Groeneweg/Wilhelminalaan uitgewerkt. Dit ontwerp wordt nu beoordeeld en uitgewerkt voor de vergunningaanvraag. De presentatie staat hieronder als download.