Coalitieakkoord 2022-2026

Samenwerking Reusel-De Mierden en de VVD zijn het na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 eens geworden over de kernpunten die in de raadsperiode 2022 - 2026 centraal moeten staan. Soms is dat het voortzetten van het voorgaande beleid, maar vaak is dat een aanscherping ervan. Op deze pagina kan je het coalitieakkoord altijd teruglezen.

Voorwoord

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Reusel-De Mierden was duidelijk. Inwoners hebben gekozen voor het voortzetten van het beleid van de afgelopen jaren. De partijen Samenwerking Reusel-De Mierden en VVD hebben wederom de handen ineengeslagen om Reusel-De Mierden in de periode tot 2026 te gaan besturen. Met 10 van de 15 zetels in de gemeenteraad, weten onze inwoners zich door deze coalitie sterk vertegenwoordigd en bestaat er een breed draagvlak.

In de afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. In de komende vier jaren bouwen we verder aan een vitale samenleving. Want dat is nodig. De coronapandemie en de huidige ontwikkelingen in de wereld vragen om een samenleving die vitaal is en kijkt naar de toekomst.

We hebben oog voor de schaalsprong-ontwikkelingen die in de Brainportregio op ons afkomen en trekken daarin gezamenlijk op met andere gemeenten. We proberen van deze krachtige economische ontwikkeling te profiteren en daarmee juist een hefboomeffect te creëren om onze samenleving een impuls te geven. Dit vergt een integrale benadering waarbij wonen, mobiliteit, economie en energietransitie zich in samenhang met elkaar ontwikkelen. Dit alles kan bijdragen aan het verhogen van de leefbaarheid in onze kernen op allerlei gebieden, zoals meer woningbouw, voorzieningen en verbeteren bereikbaarheid.

Het behoud van leefbare kernen staat voor ons voorop! Dat betekent dat er in elke kern voldoende woningbouw naar behoefte moet zijn, elke kern een gemeenschapshuis en basisschool moet hebben, en dat de bereikbaarheid zowel in de kern als daarbuiten goed moet zijn. Nu de meeste omleidingsroutes gereed zijn gaan we echt werk maken van het weren van het zwaar vracht- en landbouwverkeer uit de kernen.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat in onze kernen veel vitaliteit en kracht zit die op een positieve wijze bijdraagt aan het nemen van meer verantwoordelijkheid door inwoners zelf om de leefbaarheid en het welzijn van de eigen kern te behouden. Als gemeente betekent dit dat we willen luisteren naar ideeën van inwoners en ruimte willen geven om te experimenteren om mooie dingen in onze samenleving te laten ontstaan. Dat is voor ons ‘Samen Doen’. Hierdoor wordt de eigen kracht van onze inwoners alleen maar beter benut.

Verder zetten we in op een integrale aanpak zodat de beweging van nazorg naar voorzorg vanuit alle beleidsvelden actief en met overtuiging wordt ingezet. Voorkomen is immers beter dan genezen. We richten onze aandacht op preventie en vroeg-signalering en op het stimuleren van een gezonde leefstijl in het kader van vitaliteit. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners in een situatie komen die deelname aan de maatschappij in de weg staat. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar onze jongeren, die hun hele toekomst nog voor zich hebben, maar ook naar onze ouderen en mensen met een beperking. ‘Iedereen doet mee’, wat ons betreft.

Met dit coalitieakkoord wordt richting gegeven aan de bestuurlijke koers van de gemeente Reusel-De Mierden voor de komende vier jaar. Dit vraagt om een stabiele koers, gebaseerd op vertrouwen en collegialiteit, en heldere afspraken tussen de partijen die samen de coalitie vormen, Samenwerking en VVD. Deze afspraken zijn in goede harmonie en samenwerking tussen beide partijen tot stand gekomen en zijn vastgelegd in dit coalitie akkoord Reusel-De Mierden 2022-2026 met de titel ‘Samen werken aan een vitale samenleving’.

In dit coalitieakkoord is, zoveel mogelijk, de programma indeling van de begroting gevolgd. Het coalitie akkoord wordt vervolgens door het college van B&W uitgewerkt in een meerjarig collegeprogramma. Het collegeprogramma bevat de nadere uitwerking van dit coalitie akkoord op de aspecten inhoud, te bereiken resultaten, planning en geld.

Met vriendelijke groet,

Niels Huijbregts (Samenwerking Reusel-De Mierden)

David Geysen (VVD Reusel-De Mierden)

Programma 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1 Bestuur

 • Samenwerken in De Kempen is geen doel op zich maar moet resultaten geven. We werken in het kader van de Strategische Kempen Agenda (SKA) samen om gezamenlijke doelstellingen te bereiken op de inhoudelijke thema’s: transitie landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit, wonen en economie. We hebben daarbij oog voor de schaalsprong-ontwikkelingen die in de Brainportregio op ons afkomen en doen dit door daadwerkelijk samen te werken en niet alleen maar samen te praten. Als de samenwerking geen resultaten oplevert of als het vertrouwen daarin wegvalt zijn we niet terughoudend om de samenwerking weer te beëindigen; samenwerken mag namelijk geen stilstand veroorzaken;
 • We intensiveren onze contacten met de aangrenzende gemeenten Hilvarenbeek, Arendonk en Ravels om ook buiten de Kempengemeenten te kijken naar thema’s waarop samenwerking met buurgemeenten een meerwaarde kan hebben;
 • We willen de betrokkenheid van inwoners bij het bestuur van de gemeente vergroten door een pilot te starten waarbij een commissievergadering in de kern wordt gehouden als de onderwerpen op de agenda zich daarvoor lenen;
 • ‘Samen Doen’ blijft onze manier van werken en is geïntegreerd in onze gemeentelijke processen. Echt luisteren naar ideeën van inwoners en ruimte geven om te experimenteren blijft van groot belang om mooie dingen in onze samenleving te laten ontstaan;
 • We richten een jongerenraad op zodat er een inspraakplatform is die jongeren structureel de kans geeft of gevraagd en ongevraagd mee te denken en advies te geven aan de gemeenteraad.

0.2 Burgerzaken

 • We onderzoeken hoe we de openingstijden van het loket Burgerzaken kunnen verruimen buiten de gebruikelijke werktijden/kantooruren: ofwel een extra doordeweekse avond, ofwel een zaterdagvoormiddag.

0.4 Overhead

 • We zijn transparant in onze communicatie. We informeren onze inwoners actief en communiceren in heldere, begrijpelijke taal;
 • We geven uitvoering aan onze servicenormen: ‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’ en managen daarbij ook de verwachtingen van onze inwoners;
 • We vergroten de zichtbaarheid van onze gemeente door de gemeentelijke organisatie meer een gezicht te geven. We laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn;
 • Onze digitale dienstverlening (website en sociale media) moet toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. We werken daarbij constant aan verbetering;
 • We investeren in veilige, digitale systemen om zaken te registreren en onze informatiehuishouding op orde te hebben. Daarbij sluiten we qua dienstverlening aan bij de behoeften van onze inwoners en volgen we de ontwikkelingen in de landelijke wetgeving;
 • We streven naar eenvoudigere procedures en het schrappen van overbodige regels door bestaande regels te beoordelen op nut en noodzaak.

0.6 OZB woningen

 • We zijn terughoudend in het verhogen van de OZB. Dit mag alleen ingezet worden om het voorzieningenniveau te verhogen, niet om gaten in de begroting te dichten.

0.8 Overige baten en lasten

 • We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan dat er binnen komt. Daarbij schuiven we kosten niet vooruit naar toekomstige generaties;
 • We leggen geen extra gemeentelijke lasten op maar regelen zaken waar nodig in de vergunning. Door slim in te kopen en gebruik te maken van subsidiemogelijkheden proberen we kosten beheersbaar te houden.

Programma 1 VEILIGHEID

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

 • We vinden het belangrijk dat hulpdiensten 24 uur per dag beschikbaar zijn en op tijd komen als ze nodig zijn. We houden continu aandacht voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten en geven hierbij in regionaal verband maar ook over de grens onze inbreng waarbij de belangen van onze inwoners steeds voorop staan;
 • Het risico op natuurbranden neemt toe door de gevolgen van hitte/droogte. We maken hierover goede afspraken met omliggende gemeenten en geven voorlichting aan inwoners om branden te voorkomen.

1.2 Openbare orde en veiligheid

 • Buurtpreventie is belangrijk omdat inwoners zelf een belangrijke rol spelen in de veiligheid van hun eigen leefomgeving. We streven naar een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen en zorgen ervoor dat de aanwezigheid daarvan bekend is;
 • De buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) moeten zichtbaar zijn in onze gemeente. Van hun aanwezigheid gaat een preventieve werking uit;
 • Beleid staat of valt met handhaving. Gemeente, politie, justitie, belastingdienst en andere partijen/organisaties trekken daarbij indien nodig, ieder vanuit hun eigen rol en discipline, gezamenlijk op;
 • We zetten in op het verhogen van de meldingsbereidheid onder inwoners en faciliteren het laagdrempelig melden van veiligheidszaken, waarbij, waar mogelijk, ook een terugkoppeling plaatsvindt;
 • Door toenemende risico’s op het gebied van cybercrime zullen we komende periode blijven inzetten op maatregelen en mogelijkheden om de veiligheid te optimaliseren.

Programma 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.1 Verkeer en vervoer

 • De ambitie is om het zwaar vracht- en landbouw verkeer uit alle kernen te weren. Voor deze periode hebben we concreet de ambitie om in minstens drie van de vier kernen binnen 4 jaar daadwerkelijk het zwaar verkeer en landbouwverkeer te weren;
 • We starten het onderzoek op naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een Randweg-West in Reusel;
 • We vormen het Beleven om tot fietsstraat en sluiten het af voor gemotoriseerd verkeer;
 • We willen een rechtstreekse aansluiting op de A67;
 • We houden de voortgang van de aanpak N284 nauwgezet in de gaten, met daarbij bijzondere aandacht voor de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied;
 • We realiseren een fietspad aan Sleutelstraat-Weijereind;
 • We zorgen voor een verkeersveilige inrichting van straten, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportparken;
 • Veel gebruikte fietsroutes naar scholen (zowel basisscholen als middelbare scholen) moeten veilig zijn en voorzien van goede openbare verlichting (denk daarbij o.a. aan het Vloeieind bij de Gemeentewerf-Raamsloop);
 • In samenwerking met inwoners en dorpsraden maken we een plan van aanpak voor locaties waar de openbare verlichting beter kan;
 • We willen in het centrum van Reusel openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.

2.2 Parkeren

 • Bij de herinrichting van dorpspleinen onderzoeken we alternatieven om de parkeerdruk te verlagen en dorpspleinen parkeerluw te maken. Hierdoor ontstaan ruimere verfraaiings- en vergroeningsmogelijkheden.

2.5 Openbaar vervoer

 • We houden continu aandacht voor het behoud van het openbaar vervoer van en naar onze gemeente, zowel in de richting van Eindhoven, Tilburg als België. We geven hierbij in regionaal verband onze inbreng waarbij de belangen van onze inwoners steeds voorop staan;
 • Er moeten meer mogelijkheden komen om op doordeweekse avonden en op zon- en feestdagen gebruik te maken van het openbaar vervoer tussen Tilburg en Reusel. Hiervoor intensiveren we de lobby naar de concessieverlener (de Provincie Noord-Brabant) en de concessiehouder, leggen we contact met de gemeente Hilvarenbeek, en gaan we in de tussentijd aan de slag met alternatieven voor openbaar vervoer van en naar Tilburg voor op doordeweekse avonden en op zon- en feestdagen.

Programma 3 ECONOMIE

3.1 Economische ontwikkeling

 • We zijn kaderstellend, stimuleren duurzame initiatieven en passen, waar nodig, maatwerk toe. We streven daarbij naar minder regels en eenvoudigere procedures;
 • We hebben oog voor de schaalsprong-ontwikkelingen die in de Brainportregio op ons afkomen. Daarbij zien we deze economische ontwikkelingen als motor en anticiperen we daarop in onze eigen plannen op het gebied van onder andere woningbouw, mobiliteit en leefbaarheid;
 • De unieke samenwerking tussen overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven (Triple Helix) in onze Brainportregio voegt waarde toe, waarbij we de stimulans in de komende periode meer vanuit het bedrijfsleven en onderwijs zelf willen zien om ook in de toekomst als regio sterk te blijven;
 • We faciliteren de uitrol van een compleet glasvezelnetwerk, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 • We gaan flexibel om met de mogelijkheden om kleinere bedrijventerreinen levensvatbaar en toekomstbestendig te houden. Daarbij houden we rekening met bedrijven die reeds gevestigd zijn, maar kijken we ook naar mogelijkheden voor gedeeltelijke herontwikkeling naar woningbouw of een combinatie van beide functies;
 • We zetten actief in op fase II van bedrijventerrein Kleine Hoeven en onderzoeken daarbij de mogelijkheden om het opwekken van energie en verbruik ervan, zonder tussenkomst van het netwerk, aan elkaar te koppelen;
 • We starten in gezamenlijkheid met de gemeenten Bladel, Eersel en Bergeijk het proces op om te komen tot een fase II van het Kempisch BedrijvenPark.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

 • De weekmarkt is en blijft belangrijk in het centrum van Reusel en die willen we ook tijdens centrumplanwerkzaamheden op een centrale plaats behouden.

3.4 Economische promotie

 • Winkels horen in het centrum thuis en niet daarbuiten. We werken aan een aantrekkelijk winkelgebied waarin het fijn is om boodschappen te doen en gebruik te maken van de horeca;
 • In overeenstemming met de kaders die in de Beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen (BRET) zijn gesteld, ondersteunen en faciliteren we actief nieuwe recreatieve initiatieven;
 • We geven voortvarend uitvoering aan de projecten zoals opgenomen in het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP) om voor toeristen en recreanten een gastvrije en aantrekkelijke gemeente te zijn;
 • We hechten waarde aan het behoud van cultuurhistorische volksfeesten in de verschillende kernen.

Programma 4 ONDERWIJS

4.2 Onderwijshuisvesting

 • We willen een volwaardige basisschool in elke kern. Daarbij hoort een veilige schoolomgeving die uitnodigt tot leren en spelen en een verkeersveilige inrichting van de omgeving;
 • We willen binnen 2 jaar daadwerkelijk met de vernieuwing/herontwikkeling van de Clemensschool in Hulsel aan de slag zijn;
 • We houden de vinger aan de pols voor de andere scholen en willen duidelijk in beeld krijgen wat de leerlingaantal-prognoses zijn, zodat daar qua huisvesting tijdig op kan worden geanticipeerd.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

 • We blijven aandacht besteden aan de zichtbaarheid en bekendheid van het DigiTaalhuis en het taalcafé, dé plek in onze gemeente waar inwoners terecht kunnen om te werken aan de Nederlandse taal, rekenen of digitaal vaardigheden.

Programma 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

5.1 Stimuleren sportbeleid en activering

 • Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen! We maken op bepaalde plaatsen de openbare ruimte beter geschikt als beweegvriendelijke omgeving, zodat deze uitnodigt om te gaan bewegen. We stimuleren laagdrempelige manieren van bewegen, voor jong en oud, zonder én met beperking;
 • We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en beweegakkoord. Hieronder vallen projecten zoals het breder inzetten van accommodaties, deskundigheidsverbetering bij clubs en vergroten van sporten beweegdeelname door de jeugd;
 • We ondersteunen initiatieven zoals ’Uniek Sporten Brabant’ en blijven investeren in Click Sport, het naschoolse sport- en beweegprogramma voor de basisschool.

5.2 Sportaccommodaties

 • Aanvragen van sportverenigingen worden voortvarend opgepakt. Daarbij geldt als uitgangspunt een creatieve, initiatiefrijke en ondernemende houding van de vereniging, zodat vanuit eigen kracht en in samenwerking met andere verenigingen voor onze gemeente als geheel de beste doelstellingen kunnen worden bereikt;
 • We sluiten de ogen niet voor maatschappelijke ontwikkelingen maar willen juist ook dat in de toekomst sportaccommodaties betaalbaar blijven voor verenigingen in onze gemeente en gaan hierover het gesprek aan.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Met de cultuurcoaches en scholen worden nieuwe afspraken gemaakt over aanbod van cultuur op scholen, zoals Kunstmenu en Click Cultuur;
 • Aan scholen geven we het signaal af muziekonderwijs voor kinderen belangrijk te vinden. Dit doen we door muzikale vorming te stimuleren in het onderwijs en de buitenschoolse opvang.

5.5 Cultureel erfgoed

 • We hechten waarde aan het behoud van cultuurhistorische volksfeesten in de verschillende kernen.

5.6 Media

 • We vragen aandacht voor het actiever gebruik van sociale media door de lokale omroep om alle inwoners, ook in de toekomst, te kunnen blijven bereiken.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • We geven uitvoering aan het nieuwe Groenbeleidsplan. Waar nodig wordt met gezond verstand een kwaliteitsimpuls gegeven aan zichtlocaties en ontmoetingsplaatsen, zoals de komgrenzen, of het aanzicht van gebouwen die grenzen aan zichtlocaties en ontmoetingsplaatsen;
 • We stimuleren biodiversiteit door vergroening en verbloeming binnen de kernen. Er komt een herplantplicht voor kapvergunningsplichtige bomen: voor elke boom die eruit gaat, komen er twee terug binnen de gemeente;
 • Dorpspleinen moeten een groen aanzicht hebben (vergroening en verbloeming) maar daarnaast wat betreft de inrichting ook geschikt zijn voor culturele activiteiten. In samenspraak met dorpsraden worden pleinen multifunctioneel en groen ingericht;
 • We verfraaien akkerranden, fiets- en wandelpaden als toegang naar natuurgebieden met veldbloemen; • We realiseren meerdere innovatieve en thematische fiets- en wandelroutes, zoals ‘fietskronkels’ of ‘wandelommetjes’. Hierbij maken we gebruik van de kennis die er in de dorpen over de omgeving is en we houden bij de realisatie ook rekening met ouderen en mensen met een beperking;
 • We verlengen de route van het rolstoel-/natuurwandelpad Hoevenhei;
 • We vestigen op recreatieve routes de aandacht op beeldbepalende elementen of markante rustplaatsen in de natuur middels informatieborden, voorzien van een QR-code;
 • We zoeken naar recreatieve (grensoverschrijdende) routes om onze natuurpoorten met elkaar te verbinden;
 • We vormen het Beleven om tot fietsstraat en sluiten het af voor auto-, vracht- en landbouwverkeer.

Programma 6 SOCIAAL DOMEIN

 • Mensen met een hulpvraag moeten zo laagdrempelig mogelijk worden geholpen. Het “Loket van A tot Z” fungeert hierbij als ‘one-stop-shop’ een sleutelrol, waarbij mensen op één plek terecht kunnen voor hun hulpvraag;
 • We zoeken naar mogelijkheden om het sociale domein, inclusief zorg voor jeugd, financieel behapbaar te houden. Daarbij richten we onze aandacht op preventie en vroeg-signalering. Hiermee willen we voorkomen dat inwoners in een situatie komen die deelname aan de maatschappij in de weg staat. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar onze jongeren, ouderen, en mensen met een beperking.

6.1 Inclusiviteit en burgerparticipatie

 • Elke kern moet een volwaardig gemeenschapshuis hebben als lokale ontmoetingsplek voor inwoners. Bij de invulling van gemeenschapshuizen wordt aandacht besteed aan de participatie van alle doelgroepen en leeftijden!
 • ‘Samen Doen’ blijft onze manier van werken en is geïntegreerd in onze gemeentelijke processen. Echt luisteren naar ideeën van inwoners en ruimte geven om te experimenteren blijft van groot belang om mooie dingen in onze samenleving te laten ontstaan. Het activeren en verbinden van inwoners en het versterken van eigen kracht is hierbij belangrijk;
 • Een goede samenwerking met de dorpsraden heeft meerwaarde, samen bereiken we meer. In samenspraak met dorpsraden is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierbij wordt jaarlijks een actieplan opgesteld waarin per kern in overleg met de gemeente wordt afgesproken bij welke onderwerpen dorpsraden betrokken willen worden en op welke manier ze hierbij betrokken willen worden (verwachtingsmanagement met goede en tijdige communicatie);
 • Maatschappelijke organisaties, verenigingen en dorpsraden worden actief betrokken bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van beleid en projecten: Als aanvulling op de goed functionerende dorpsraden in de kleine kernen organiseren we een platform voor burgerparticipatie in Reusel waarin verenigingen en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij het beleid en projecten;
 • We zijn trots op onze vrijwilligers en zijn zuinig op onze mantelzorgers in de gemeente door ze te ondersteunen waar nodig;
 • We voeren een quick-scan uit naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimten. Daarbij maken we gebruik van de bestaande kennis in onze (lokale) samenleving;
 • Bij alle (zowel ruimtelijk als niet-ruimtelijk) beleidsplannen en projecten wordt inclusiviteit expliciet getoetst middels consultatie, bijvoorbeeld door het Gehandicaptenplatform bij alle infrastructurele projecten expliciet te betrekken. Dit moet dan ook in het beleid worden gerapporteerd;
 • We geven uitvoering aan de Wet Inburgering en proberen deze mensen een thuis geven, zodat ook zij kunnen participeren in onze samenleving.

6.2 Wijkteams

 • We versterken de zelfredzaamheid van inwoners door het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en gebruik maken van het eigen sociale netwerk. Daarbij benutten we de kennis en hulp die in onze samenleving dichtbij is.

6.3 Inkomensregelingen

 • Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

6.5 Arbeidsparticipatie

 • We vinden het belangrijk dat iedereen een zinvolle bijdrage aan de maatschappij levert, hetzij op de arbeidsmarkt of via andere vormen van dagbesteding;
 • Op de arbeidsmarkt moet iedereen volwaardig mee kunnen doen. Om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt benutten we het netwerk van werkgevers in de regio, stimuleren we goede matching en begeleiding en treffen we een voorziening voor beschut werk, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking met begeleiding en aanpassingen op een volwaardige wijze aan de slag te kunnen gaan.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

 • We blijven inzetten op een scherpe inkoop van zorg per product en vermindering van de bijbehorende regeldruk.

6.7 1. Maatwerkdienstverlening 18+

 • We willen zorg lokaal regelen en kleinschalige maatwerkvoorzieningen dichtbij huis in stand houden;
 • We houden de vinger aan de pols en blijven de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de inkomenstoets voor hulp bij de huishouding nadrukkelijk volgen.

6.7 2. Maatwerkdienstverlening 18-

 • We behouden de inzet van een jeugdcoach, waar mogelijk in combinatie met buurgemeenten;
 • We zetten in op vroegtijdig signaleren en handelen om complexere problematiek te voorkomen. Een goede indicatiestelling vormt daarbij het uitgangspunt;
 • We proberen wachtlijsten te beperken en langdurige trajecten te voorkomen en verwijzen meer door naar vrij toegankelijke voorzieningen;
 • We streven naar één contactpersoon per gezin om onderliggende problematiek te kunnen signaleren en de samenwerking tussen verschillende zorgpartners te coördineren.

6.8 Geëscaleerde zorg

 • We zorgen voor een goede samenwerking in de keten van gemeenten en zorgaanbieders voor het specialistische aanbod van beschermd wonen;
 • We proberen uithuisplaatsingen bij jeugdigen te voorkomen. Dit is echt een laatste middel als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Programma 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

7.1 Volksgezondheid

 • De insteek van ons gezondheidsbeleid is gebaseerd op preventie en voorlichting: voorkomen is beter dan genezen. We beseffen dat hiervoor een lange adem nodig is. Belangrijke speerpunten hierbij zijn ouderbetrokkenheid, bewustwording creëren en laagdrempelige vormen van ontmoeting en bezigheid, zodat iedereen mee kan doen. Kempenbranie is hierin belangrijk om dit doel te realiseren;
 • We streven naar het volledig rookvrij worden van openbare gebouwen, scholen en sportaccommodaties.

7.1a Ambulancevervoer / AED

 • We vinden het belangrijk dat er voldoende ambulances beschikbaar zijn voor onze gemeente en dat deze op tijd komen als ze nodig zijn. We houden continu aandacht voor het versnellen van de aanrijtijden van ambulances door het capaciteits- en spreidingsplan nauwlettend te volgen en constant een actieve lobby te houden naar de GGD met de boodschap dat ook het landelijk gebied recht heeft op tijdige ambulancevoorziening;
 • Een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de nabije omgeving kan levens redden omdat in geval van een hartstilstand elke seconde telt. We houden een dekkend AED-netwerk in stand zodat er altijd een AED in de buurt beschikbaar is en de aanwezigheid daarvan bekend is.

7.2 Riolering

 • In het kader van klimaatadaptatie nemen we maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van hitte/droogte en wateroverlast beter te ondervangen;
 • We stimuleren de bewustwording onder inwoners en ondernemers om zelf meer groen en minder verharding op eigen terrein te hebben (bijvoorbeeld door de actie ‘tegel eruit, plant erin!’) en om schoon hemelwater af te koppelen zodat dit niet in het riool terecht komt.

7.3 Afval

 • Het mobiele scheidingsstation, voor kleine hoeveelheden recyclebaar afval, krijgt een vervolg;
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een ‘steviger’ alternatief voor de restafvalzakken;
 • We monitoren afvaldumping nauwgezet en gaan, waar mogelijk, over tot handhaving en verhalen de kosten van het opruimen van afvaldumping op de vervuiler.

7.4 Milieubeheer

 • We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte door inwoners te informeren en de overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor woningen te stimuleren;
 • We gaan er volledig voor om de doelstelling uit de Klimaatvisie ‘onze gemeente energieneutraal in 2025’ te behalen;
 • We stimuleren het gebruik van daken voor het opwekken van zonne-energie, maar we gaan terughoudend om met nieuwe grootschalige initiatieven voor winparken of grondgebonden zonneparken. Met in achtneming van de realisatie van het windpark Agro-Wind wordt de komende 4 jaar geen medewerking verleend aan initiatieven voor grootschalige opwek van windenergie en initiatieven voor grootschalige grondgebonden zonneparken buiten de daarvoor aangewezen en opengestelde gebieden;
 • We streven naar een waterstoffabriek binnen de gemeente;
 • De capaciteit van het huidige elektriciteitsnet staat onder druk, waardoor ook in onze regio geen transportcapaciteit meer beschikbaar is. We intensiveren de lobby om dit probleem aan te pakken en onderzoeken tegelijkertijd zelf de mogelijkheden om het opwekken van energie en verbruik ervan, zonder tussenkomst van het netwerk, aan elkaar te koppelen;
 • We creëren extra laadpalen voor elektrische voertuigen door hier aandacht voor te hebben bij ruimtelijke projecten en de mogelijkheid te onderzoeken om laadpalen te integreren in lantaarnpalen;
 • Bij herbouw- of herinrichtingsprojecten worden zoveel mogelijk grondstoffen hergebruikt;
 • We stimuleren de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven waarvan door de omgeving overlast wordt ervaren;
 • We continueren een gecoördineerde aanpak voor ongediertebestrijding.

Programma 8 VOLKHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

8.1 Ruimte en leefomgeving

 • We zoeken naar mogelijkheden voor het faciliteren en stimuleren van bepaalde gebiedsontwikkelingen om zo bijvoorbeeld de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven mogelijk te maken;
 • We hechten zeer veel waarde aan een goede omgevingsdialoog. Daarom is de omgevingsdialoog een verplichting bij elke ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij is het van groot belang dat er vooraf aan goed verwachtingsmanagement wordt gedaan over de inbreng van de omgeving en dat de initiatiefnemer achteraf verantwoordt wat er wel of niet met de inbreng van omwonenden is gedaan en waarom;
 • We temporiseren de uitrol van de Omgevingswet als de datum van inwerkingtreding verder wordt uitgesteld;
 • Herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) moet maatwerk zijn: we kijken wat er ter plaatse mogelijk is, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de omgevingsdialoog en het effect op de fysieke omgeving;
 • We streven ernaar de gewenste ontwikkelingen aan de Zuidzijde van de Markt zoals beschreven in het Centrumplan Hart voor Reusel binnen 4 jaar te hebben gerealiseerd. Daar hoort voor ons ook bij het afwaarderen van de Wilhelminalaan voor zwaar verkeer en landbouwverkeer;
 • De ruimte die vrijkomt op de begane grond van het gemeentehuis krijgt een maatschappelijke en/of dienstverlenende invulling.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

 • We zetten het bestaande actieve grondbeleid voort;
 • We differentiëren de grondprijzen naar gelang het voorzieningenniveau van een kern.

8.3 Wonen en bouwen

 • Het bouwen van meer woningen dan het toegewezen woningcontingent heeft onze prioriteit;
 • We laten de labels ‘starterswoningen’ en ‘seniorenwoningen’ los, dus selecteren niet langer op leeftijd, met uitzondering van woonzorgwoningen;
 • We onderzoeken hoe we binnen de grenzen van de wet bepaalde contingenten woningbouw kunnen reserveren voor eigen inwoners;
 • We zorgen voor een constante woningbouwontwikkeling in elke kern (naar de behoefte van die kern). We wachten dus niet eerst de volledige realisatie van een lopend woningbouwplan af, maar we kijken verder naar een volgend woningbouwplan om zo een constante woningaanvoer in elke kern te bewerkstelligen;
 • We zoeken binnen de mogelijkheden van de (Omgevings)wet naar kortere en soepelere procedures voor woningbouwontwikkelingen. Denk hierbij aan het omzetten van een bedrijfsbestemming naar woonbestemming op inbreidingslocaties en woningsplitsingen;
 • We willen de wachtlijsten verlagen en gaan om die reden actief op zoek naar locaties binnen de gemeente om het aantal sociale huurwoningen te verhogen;
 • We maken in de Woonvisie een duidelijk onderscheid tussen sociale koop- en sociale huurwoningen;
 • Gelet op de ontwikkelingen in de Brainportregio en de druk die dit op woningbouw geeft, trekken we op dit thema met nadruk gezamenlijk op met de andere Kempengemeenten;
 • We hebben een stimulerende en faciliterende rol bij CPO-initiatieven (collectief particulier opdrachtgeverschap) voor alle doelgroepen;
 • Initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten moeten voldoen aan het Ruimtelijk afwegingskader voor initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten en bij voorkeur zijn gelegen in de nabijheid van het werk/bedrijf op bedrijventerreinen.