Erfgoed bepaalt in hoge mate het karakter en de identiteit van Reusel-De Mierden. Erfgoed vertelt iets over de geschiedenis van een plek en draagt bij aan de belevingswaarde van het landschap en de bebouwde omgeving. Deze identiteit maakt dat mensen zich thuis en prettig voelen in hun omgeving.


De gemeente Reusel-De Mierden ziet het als haar taak om gezamenlijk met het lokale erfgoedveld kennis over het plaatselijke erfgoed over te dragen aan haar inwoners. Doel is om inwoners meer bewust te maken van het unieke karakter van de eigen leefomgeving en draagvlak te creëren voor erfgoedbehoud.


De Erfgoedwet en de Omgevingswet vragen aan gemeenten om de cultuurhistorische waarden te borgen in het omgevingsbeleid. De eerste stap om cultuurhistorische waarden te borgen is het opstellen van erfgoedbeleid. Het erfgoedbeleid van Reusel-De Mierden is op 13 juli 2021 vastgesteld door de raad.

Het beleidsstuk betreffende erfgoed is te vinden op de pagina 'Beleidsstukken

Bijlagen van het beleid kunnen worden opgevraagd bij de betreffende medewerker. Contactgegevens zijn hieronder te vinden.

Contactpersoon

Marian Schmitz