De gemeente is in het bezit van tal van reststroken grond, veelal (delen van) groenstroken. Veruit de meeste gronden zijn functioneel (kabels/leidingen, visueel- en functioneel groen e.d.), waardoor het niet wenselijk is deze gronden te vervreemden of in gebruik te geven bij derden. In sommige situaties kan het verkopen of verhuren van deze reststroken wel een optie zijn.

Definitie groen-/reststrook


Voor de uitleg van het begrip reststroken wordt de volgende definitie gehanteerd:

“Percelen grond, niet groter dan 200 m², meestal grenzend aan een particuliere woning en in eigendom van de gemeente. Deze gronden hebben geen kabels en leidingen in de grond en maken geen deel uit van het door de gemeente bepaalde functioneel groen (hoofd- en wijkgroenstructuur) en hebben geen ruimtelijke functie.”

Percelen grond die passen binnen deze definitie kunnen in aanmerking komen voor verkoop.

Prijzen groen-/reststroken

De prijzen voor de rest- en groenstroken zijn als volgt:

Kern

Zonder bouwmogelijkheden

Met bouwmogelijkheden

Reusel

€ 90,00 per m2

€ 195,00 per m2

Hooge Mierde

€ 84,00 per m2

€ 182,00 per m2

Lage Mierde

€ 84,00 per m2

€ 182,00 per m2

Hulsel

€ 84,00 per m2

€ 182,00 per m2

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief belastingen en kosten koper.

Bij de beoordeling of de bouwmogelijkheden toenemen is het geldende bestemmingsplan het uitgangspunt. De vergunningsvrije mogelijkheden worden buiten beschouwing gelaten, omdat daar een andere systematiek voor geldt.

  Verzoek tot verkoop

  Als inwoners een groen-/reststrook willen kopen, kan een (informatie)verzoek tot verkoop van reststroken worden ingediend. Het verzoek wordt getoetst met de voorwaarden die in de Nota Grondbeleid staan:

  • Geen verkoop bij onderliggende leidingen/kabels.
  • Geen verkoop van structureel groen, bepalend voor het straatbeeld en/of omgeving.
  • Geen verkoop als de verkeersveiligheid in gevaar komt.
  • Rekening houden met bestemmingsplannen, toekomstige ontwikkelingen en andere gemeentelijke plannen.
  • Verkoop mag niet leiden tot belemmering van het onderhoud aan het overig gemeentelijk groen.
  • Functionele en logische verkaveling handhaven.
  • De strook dient aan het eigen perceel te grenzen.
  • Verkoop mag niet in strijd zijn met de keurbepalingen van het waterschap en de Landschapsverordening van Noord-Brabant.

  Inhoud van uw verzoek


  Als u bent geïnteresseerd om een groen/-reststrook te kopen, dan hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • Een schets waaruit blijkt welke strook grond van het perceel van de gemeente u wilt kopen en wat de omvang van deze strook is. Het is wel van belang dat deze strook grenst aan uw perceel. Geeft u dan ook aan om welk adres het gaat.
  • Een beschrijving van uw plannen met de strook grond.

  Het is wel van belang dat deze strook grenst aan het perceel waarvan u de eigenaar bent. Als u geen eigenaar bent van het perceel waar u woonachtig bent, dan kunt u geen strook gemeentegrond kopen. Informeert u dan naar de mogelijkheden van huur of een andere vorm van gebruik van deze strook.

  Het verzoek dient u schriftelijk in. Het verzoek kunt u afgeven aan de balie van het gemeentehuis, opsturen per post of digitaal per e-mail.

  Contact


  Voor meer informatie en het indienen van een (informatie)verzoek kunt u contact opnemen met Adnan Ahmic, team Ruimtelijke Ontwikkeling via 088 – 497 01 89 of via a.ahmic@reuseldemierden.nl.