De gemeente is in het bezit van tal van reststroken grond, veelal (delen van) groenstroken. Veruit de meeste gronden zijn functioneel (kabels/leidingen, visueel- en functioneel groen e.d.), waardoor het niet wenselijk is deze gronden te vervreemden of in gebruik te geven bij derden. In sommige situaties kan het verkopen of verhuren van deze reststroken wel een optie zijn.

Definitie groen-/reststrook


Voor de uitleg van het begrip reststroken wordt de volgende definitie gehanteerd:

“Percelen grond, niet groter dan 200 m², meestal grenzend aan een particuliere woning en in eigendom van de gemeente. Deze gronden hebben geen kabels en leidingen in de grond en maken geen deel uit van het door de gemeente bepaalde functioneel groen (hoofd- en wijkgroenstructuur) en hebben geen ruimtelijke functie.”

Percelen grond die passen binnen deze definitie kunnen in aanmerking komen voor verkoop.

Prijzen groen-/reststroken


Op dit moment gelden de volgende prijzen voor de koop van groen-/reststroken binnen alle kernen:

  • € 90,00 per m2 exclusief belastingen en kosten koper zonder bebouwingsmogelijkheden.
  • € 195,00 per m2 exclusief belastingen en kosten koper met bebouwingsmogelijkheden.

Verzoek tot verkoop


Als inwoners van de gemeente een groen-/reststrook willen kopen, dan kan een (informatie)verzoek tot verkoop van reststroken worden ingediend. Het verzoek wordt getoetst met de voorwaarden die in de Nota Grondbeleid 2013 staan. Onderstaand treft u de opsomming van deze toetsingsvoorwaarden.

  • Geen verkoop bij onderliggende leidingen/kabels.
  • Geen verkoop van structureel groen, bepalend voor het straatbeeld en/of omgeving.
  • Geen verkoop als de verkeersveiligheid in gevaar komt.
  • Rekening houden met bestemmingsplannen, toekomstige ontwikkelingen en andere gemeentelijke plannen.
  • Verkoop mag niet leiden tot belemmering van het onderhoud aan het overig gemeentelijk groen.
  • Functionele en logische verkaveling handhaven.

Groenstroken die op grond van de toetsingscriteria niet voor verkoop in aanmerking komen kunnen mogelijk worden verhuurd of op een andere manier in gebruik worden gegeven.

Inhoud van uw verzoek


Als u bent geïnteresseerd om een groen/-reststrook te kopen, dan hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • Een schets waaruit blijkt welke strook grond van het perceel van de gemeente u wilt kopen en wat de omvang van deze strook is. Het is wel van belang dat deze strook grenst aan uw perceel. Geeft u dan ook aan om welk adres het gaat.
  • Een beschrijving van uw plannen met de strook grond.

Het is wel van belang dat deze strook grenst aan het perceel waarvan u de eigenaar bent. Als u geen eigenaar bent van het perceel waar u woonachtig bent, dan kunt u geen strook gemeentegrond kopen. Informeert u dan naar de mogelijkheden van huur of een andere vorm van gebruik van deze strook.

Het verzoek dient u schriftelijk in. Het verzoek kunt u afgeven aan de balie van het gemeentehuis, opsturen per post of digitaal per e-mail.

Contact


Voor meer informatie en het indienen van een (informatie)verzoek kunt u contact opnemen met Francina Spijkers, team Ruimtelijke Ontwikkeling via 088 – 497 01 89 of via f.spijkers@reuseldemierden.nl.