Op sommige plekken in de gemeente liggen reststukken (groene) grond van gemeente. Wij verkopen/verhuren deze groen- en reststroken liever niet, omdat we ze in de toekomst misschien wel nodig hebben. In sommige gevallen kunnen we een uitzondering maken en kan je een groen- of reststrook wel kopen of huren.  Op deze pagina lees je meer over (de verkoop/verhuur van) groen- en reststroken.

Wat is een groen- of reststrook?

Een groen- of reststrook is een stuk openbaar groen dat:

 • Eigendom is van de gemeente;
 • Kleiner is dan 200 m2;
 • Niet als bouwkavel bestemd is/wordt;
 • Geen onderdeel is van structureel groen en een beperkte ruimtelijke functie heeft.

Een groen- of reststrook kopen of huren

Wij verkopen/verhuren onze groen- of reststroken liever niet. We willen namelijk voorkomen dat we grond kwijtraken die we in de toekomst nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de aanleg van slimme warmtenetten, het verbeteren van de waterafvoer, of het tegengaan van hittestress. Ons uitgangspunt bij het verkopen/verhuur van groen- of reststroken is dus "Nee, tenzij...".

In de volgende gevallen is het in elk geval niet mogelijk om een groen- of reststrook te kopen of huren:

 • Als er kabels of leidingen onder de grond lopen;
 • Als er sprake is van structureel groen dat bepalend is voor het straatbeeld/de omgeving;
 • Als de verkeersveiligheid in gevaar komt;
 • Als verkoop niet past in bestemmingenplannen, toekomstige ontwikkelingen of andere gemeentelijke plannen;
 • Als verkoop leidt tot belemmering van het onderhoud aan ander gemeentelijk groen;
 • Als de functionele en logische verkavelingen niet wordt gewaarborgd;
 • Als verkoop in strijd is met de keurbepalingen van het waterschap of de omgevingsverordening van Noord-Brabant.

Als jij eigenaar bent van een stuk grond dat grenst aan een groen- of reststrook en alle bovenstaande punten niet van toepassing zijn, kan er een mogelijkheid zijn om de grond te kopen of te huren. Elke aanvraag tot verkoop of verhuur wordt individueel beoordeeld en kan ook afgewezen worden op basis van redenen die niet op deze pagina genoemd zijn. Meer informatie vind je in de 'Nota uitgiftebeleid voor groen- en reststroken'.

Waarom verkopen/verhuren wij liever geen groen- of reststroken?

Wij denken vooruit. Door groen- en reststroken in het bezit van de gemeente te houden, bereiden we ons voor op twee grote uitdagingen die de komende jaren voor ons liggen: de klimaatadaptatie en de energietransitie.

Klimaatadaptatie

Een belangrijke reden om groen- en reststroken niet te verkopen of te verhuren is dat het groen waardevol is in verband met de klimaatverandering.

We hebben steeds meer te maken met klimaatverandering. Het wordt warmer en er zijn meer en grotere regenbuien naast langere periodes van droogte. De bijdrage die percelen in het openbaar groen kunnen vervullen in de klimaatadaptatie, wordt meegenomen in het afwegingsproces of groen- en reststroken kunnen worden verkocht of verhuurd.

Energietransitie

De snelle elektrificatie van woningen, bedrijven en mobiliteit binnen de gemeente leggen in toenemende mate een beslag op het bestaande elektriciteitsnet.

In onze gemeente worden de komende jaren tientallen nieuwe (grote en kleine) energiestations uitgebreid en gebouwd. Hiervoor is veel openbare ruimte nodig. De beschikbare openbare ruimte kan in de toekomst nodig zijn voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in de gemeente.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Emmy van Loon via 0497 - 650 650 of via gemeente@reuseldemierden.nl.