De gemeente is in het bezit van tal van reststroken grond, veelal (delen van) groenstroken. Veruit de meeste gronden zijn functioneel (kabels/leidingen, visueel- en functioneel groen e.d.), waardoor het niet wenselijk is deze gronden te vervreemden of in gebruik te geven bij derden. In sommige situaties kan het verkopen of verhuren van deze reststroken wel een optie zijn.

Definitie groen-/reststrook


Voor de uitleg van het begrip reststroken wordt de volgende definitie gehanteerd:

“Percelen grond, niet groter dan 200 m², meestal grenzend aan een particuliere woning en in eigendom van de gemeente. Deze gronden hebben geen kabels en leidingen in de grond en maken geen deel uit van het door de gemeente bepaalde functioneel groen (hoofd- en wijkgroenstructuur) en hebben geen ruimtelijke functie.”

Percelen grond die passen binnen deze definitie kunnen in aanmerking komen voor verkoop.

Prijzen groen-/reststroken

De prijzen voor de rest- en groenstroken zijn als volgt:

Kern

Zonder bouwmogelijkheden

Met bouwmogelijkheden

Reusel

€ 90,00 per m2

€ 195,00 per m2

Hooge Mierde

€ 84,00 per m2

€ 182,00 per m2

Lage Mierde

€ 84,00 per m2

€ 182,00 per m2

Hulsel

€ 84,00 per m2

€ 182,00 per m2

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief belastingen en kosten koper.

Bij de beoordeling of de bouwmogelijkheden toenemen is het geldende bestemmingsplan het uitgangspunt. De vergunningsvrije mogelijkheden worden buiten beschouwing gelaten, omdat daar een andere systematiek voor geldt.

  Verzoek tot verkoop

  Als inwoners een groen-/reststrook willen kopen, kan een (informatie)verzoek tot verkoop van reststroken worden ingediend. Het verzoek wordt getoetst met de voorwaarden die in de Nota Grondbeleid staan:

  • Geen verkoop bij onderliggende leidingen/kabels.
  • Geen verkoop van structureel groen, bepalend voor het straatbeeld en/of omgeving.
  • Geen verkoop als de verkeersveiligheid in gevaar komt.
  • Rekening houden met bestemmingsplannen, toekomstige ontwikkelingen en andere gemeentelijke plannen.
  • Verkoop mag niet leiden tot belemmering van het onderhoud aan het overig gemeentelijk groen.
  • Functionele en logische verkaveling handhaven.
  • De strook dient aan het eigen perceel te grenzen.
  • Verkoop mag niet in strijd zijn met de keurbepalingen van het waterschap en de Landschapsverordening van Noord-Brabant.

  Inhoud van je verzoek


  Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een groen/-reststrook, dan hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Een schets waaruit blijkt welke strook grond van het perceel van de gemeente je wilt kopen en wat de omvang van deze strook is. Het is wel van belang dat deze strook grenst aan je eigen perceel. Geef hierbij ook aan om welk adres het gaat.
  • Een beschrijving van je plannen met de strook grond.

  Als je geen eigenaar bent van het perceel waar je woonachtig bent, dan kun je geen strook gemeentegrond kopen. Informeer dan naar de mogelijkheden van huur of een andere vorm van gebruik van deze strook.

  Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden. Je kunt het verzoek afgeven aan de balie in het gemeentehuis, opsturen per post of digitaal versturen via e-mail.

  Contact

  Voor meer informatie en het indienen van een (informatie)verzoek kun je contact opnemen met
  Marlies Verhagen, team Ruimtelijke Ontwikkeling via 088 - 497 01 52 of via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.