Om te zorgen dat de aarde niet teveel opwarmt door klimaatverandering, is wereldwijd afgesproken om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Zonne- en windenergie kunnen fossiele brandstoffen (deels) vervangen. Dat is nodig om de klimaatdoelen te behalen. Daarom heeft de gemeenteraad het Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie vastgesteld.

Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie

Samen met de Kempengemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel en Oirschot hebben we het Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie ontwikkeld. Hierin zijn de ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling én dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Inwoners profiteren dus van de zon- en windenergie!

Zoekgebieden Kleine Hoeven en Laarakkerdijk

Op 22 september 2020 wees de gemeenteraad de gebieden Kleine Hoeven en Laarakkerdijk aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. Beide zoekgebieden zijn opengesteld van 1 december 2020 tot en met 1 juni 2021. In deze periode konden inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor grootschalige zonne- en windenergie indienen.

Voor zoekgebied Laarakkerdijk zijn 3 projectvoorstellen ingediend, voor zoekgebied Kleine Hoeven is geen projectvoorstel ingediend. Het college beslist op een later moment of zoekgebied Kleine Hoeven opnieuw (of in aangepaste vorm) wordt opengesteld voor nieuwe initiatieven.

Focus op zonnepanelen op daken

In het coalitieakkoord 2022-2026 is aangegeven geen nieuwe zoekgebieden te willen openstellen maar te focussen op zon op dak. De komende 4 jaar wordt geen medewerking verleend aan initiatieven voor grootschalige opwek van windenergie en initiatieven voor grootschalige grondgebonden zonneparken buiten de daarvoor aangewezen en opengestelde gebieden. Het project Agro-Wind is hierop een uitzondering.