Tijdens commissie- of raadsvergaderingen kunnen burgers gebruikmaken van het inspreekrecht. Die betrokkenheid en inbreng wordt erg op prijs gesteld. Lees hier de informatie over de gang van zaken rond het inspreekrecht.

Waarover kan ik inspreken?

Er kan worden ingesproken over onderwerpen die (niet) op de agenda van een commissie- of raadsvergadering staan. Het is niet mogelijk om in te spreken over de vaststelling van de agenda, de vaststelling van verslagen, ingekomen stukken, de rondvraag en mededelingen van collegeleden.

Ook geldt het inspreekrecht niet voor enkele concrete voorstellen/stukken, namelijk:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan (*) ;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

(*) denk hierbij aan een besluit van het college op een ingediend verzoek om een subsidie of bouwvergunning waartegen bezwaar open staat.

Wanneer kan ik inspreken?

Inspreken is mogelijk bij iedere commissievergadering, behalve bij de hierboven genoemde uitzonderingen. Inspreken bij commissie- of raadsvergaderingen gebeurt aan het begin van de vergadering, kort na de opening, of bij het betreffende agendapunt. Een inspreker krijgt vijf minuten ter beschikking om de commissie of raad toe te spreken. Als er meerdere insprekers zijn, dan kan die inspreektijd eventueel worden ingekort.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de raadzaal. We verzoeken insprekers om 10 minuten voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie in de raadzaal. Daar leggen we uit hoe het geluidssysteem werkt.

Aan het begin van de vergadering nemen insprekers plaats op de publieke tribune totdat zij worden uitgenodigd door de voorzitter om het woord te voeren.

Wie zijn er bij de vergadering ?

Bij een raadsvergadering zijn raadsleden, de voorzitter en de griffier aanwezig. Bij een commissievergadering zijn daarnaast ook commissieleden aanwezig. Bij beide vergaderingen zijn leden van het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Omdat raads- en commissievergaderingen openbaar zijn, is er ook vaak publiek en pers aanwezig.

Als ik mijn zegje heb gedaan

Nadat een inspreker het woord heeft gevoerd, kunnen de raadsleden en/of commissieleden nog enkele korte verduidelijkende vragen stellen. Maar er wordt niet met de inspreker in discussie gegaan. Leden van het college kunnen geen vragen stellen of direct reageren.

Wordt er ingesproken tijdens een commissievergadering, dan nemen de commissieleden kennis van de inbreng en betrekken dit bij hun standpuntbepaling over het onderwerp. De echte inhoudelijke behandeling hiervan vindt pas (later) in de raadsvergadering plaats. Tijdens die inhoudelijke behandeling in de raadsvergadering is het niet meer mogelijk om het woord te voeren.

Wanneer wordt ingesproken tijdens een raadsvergadering over een onderwerp dat op de agenda staat en de inspreker is belanghebbende, dan wordt de inbreng aansluitend, tijdens de vergadering, meegenomen. Het is dan niet meer mogelijk om te reageren op de inhoudelijke behandeling van de raad.

Wat kan ik nog meer doen?

Als je inspreekt, wordt er naar je geluisterd. Maar als je verhaal ingewikkeld of uitvoerig is, kan het nuttig zijn om dat verhaal ook op papier beschikbaar te stellen. Bedenk dat er maar vijf minuten de tijd is om in te spreken, dus benut die tijd goed.

De inspreektekst wordt openbaar op de website geplaatst na de commissie- en/of raadsvergadering (als bijlage) bij de betreffende vergadering. Daarnaast worden zowel de commissie- als de raadsvergadering live uitgezonden via internet en worden geluids- en beeldopnamen gemaakt die achteraf bij de betreffende vergadering geplaatst worden. Wil je niet in beeld komen, neem dan contact op met de griffie.

Waar vind ik de vergaderstukken?

Agenda’s en de vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen zijn te vinden door naar de pagina 'Live vergaderingen' te gaan. Klik vervolgens op de betreffende vergadering.

Wil je inspreken of zijn er nog vragen?

Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Meld dit dan vóór 12.00 uur bij de griffie op de dag waarop de vergadering plaatsvindt. Dan kan via e-mail griffie@reuseldemierden.nl of telefonisch via 088 - 497 01 08 of 0497 - 650 650. Vermeld hierbij je naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover je het woord wil voeren. Je kunt bij de griffie ook terecht als je nog vragen hebt.