Nieuwsbrief Zwartven mei 2021

Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 12 april jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de stand van zaken toekomstplannen, huisvesting arbeidsmigranten en communicatie. Deze nieuwsbrief vat de inhoud van de bijeenkomst samen.


Stand van zaken toekomstplannen

Op 6 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een principebesluit genomen over het ingediende principeverzoek van de initiatiefnemer. Het college heeft besloten om:

 • In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming, onder de voorwaarde dat:
  • Initiatiefnemer een beeldkwaliteitsplan laat opstellen voor het totale gebied;
  • De bebouwing van de bestaande voorzieningen wordt gesloopt;
  • Er maximaal 11 vrijstaande woningen worden toegevoegd;
  • Er maximaal 15 bijzondere woonvormen worden toegevoegd;
  • Het totale woningbouwprogramma (de nieuw toe te voegen woningen) wordt getoetst aan de norm 40% sociale woningbouw;
  • Circa 75% van het terrein overgaat naar een natuurorganisatie ten behoeve van uitbreiding van de natuur;
  • De initiatiefnemer aan kan tonen dat de ontwikkeling in balans is op het gebied van rood (toevoegen woningen) versus groen (natuur/ ecologische waarden);
  • De initiatiefnemer aan kan tonen dat de ontwikkeling milieu-planologisch mogelijk is;

En hiervoor:

 • De ontwikkeling mogelijk te maken via een door of namens de initiatiefnemer op te stellen omgevingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte;
 • Een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan voordat we de bestemmingsplan-procedure starten.

Het collegebesluit is positief ontvangen door de initiatiefnemer. Ook de aandachtpunten zijn in lijn met de eerdere besprekingen die hebben plaatsgevonden tussen initiatiefnemer, gemeente en provincie. De initiatiefnemer is blij verder aan de slag te kunnen met de plannen. Als vervolg dient de initiatiefnemer een nadere uitwerking aan te leveren met betrekking tot de bijzondere woonvormen, de doelgroepen en de natuur-teruggave. Deze uitwerking wordt opnieuw ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Indien deze uitwerking positief wordt ontvangen, kan de initiatiefnemer verder met de uitwerking van het concept omgevingsplan.


Huisvesting arbeidsmigranten (update 12 mei 2021)

United Homes, de nieuwe huisvester van de arbeidsmigranten, heeft inmiddels alle huisjes in gebruik. De woningen zijn in de tussentijd (gedeeltelijk) verbeterd en voorzien van nieuwe inventaris. Willem Hoogendijk heeft namens United Homes met de bewoners van de particuliere woningen gesproken en recent helaas bekend gemaakt dat hij United Homes als werkgever heeft verlaten. Willem wordt vervangen door Carmen Her-mans die ook aan zal sluiten bij de klankbordgroep.
Voor het zomerreces neemt de gemeenteraad van Reusel-De Mierden een besluit over een mogelijke verdere verlenging van de huisvestingstermijn na 1 september 2021. Indien de voortgang in het ontwikkelproces geborgd blijft, zal het college een positief advies uitbrengen ten aanzien van verdere verlenging van deze termijn. Het contract met United Homes is in principe afgesloten voor drie jaar. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt beëindigd als de recreatieve bestemming van de huizen is omgezet naar een woonbestemming of als door de gemeente bepaald wordt dat de termijn eerder beëindigd dient te worden.
 

Communicatie

Tijdens de klankbordgroep is afgesproken dat de communicatie hierover plaatsvindt via deze nieuwsbrief. Hiertoe beschikt een ieder over eenduidige informatie. In De Klepper zal een verwijzing naar de nieuwe nieuwsbrief komen om inwoners van Hooge Mierde op de hoogte te stellen.
 

Vervolg

Op 7 juni van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.
 

Globale planning/stappenplan ten behoeve van het omgevingsplan (onder voorbehoud)

 • Mei – sept 21: uitvoeren benodigde omgevingsonderzoeken
 • Mei – sept 21: Nadere uitwerking bijzondere woonvormen, doelgroepen en natuurteruggave
 • Sept – dec 21: afstemmingsoverleggen omgeving/ stake- en shareholders en opmaak PRE- omgevingsplan
 • Jan - mrt 22: toetsen PRE- omgevingsplan middels overleggen
 • April - mei 22: opmaak ontwerp omgevingsplan
 • Juni – aug 22: collegebesluit + ter inzage legging van het ontwerp omgevingsplan + reacties/ beoordeling
 • Okt – dec 22: beoordeling reacties + opmaak omgevingsplan
 • Begin 23: raadsbesluit vaststelling omgevingsplan

Met vriendelijke groet,
Namens het Zwartven, Namens gemeente Reusel-De Mierden
Paul van Baardewijk Wethouder P. van de Noort